Permalink
Browse files

added some guidelines for administrators

  • Loading branch information...
1 parent b29eca2 commit e299a6d45ea7fc006404f55adf627bdd30d5f8a4 koenr committed Oct 16, 2004
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +3 −2 lang/nl/help/scales.html
View
@@ -14,6 +14,7 @@
<p>Een schaal moet ook voorzien worden van een goede beschrijving over wat ze bedoelt en hoe ze zou moeten gebruikt worden.
Deze beschrijving zal verschijnen in helppagina's voor leerlingen en leraren.</p>
+<p>Met behulp van het edit-icoon kan de schaal achteraf nog gewijzigd worden, met het kruisje kun je de schaal verwijderen</p>
-<p>Tenslotte kunnen er één of meer "Standaard" schalen gedefiniëerd worden door je systeembeheerder. Deze schalen
-kunnen gebruikt worden in alle vakken.</p>
+<p>De beheerder van de site kan van een aangepaste schaal van een vak in de groep van de standaardschalen zetten. Op die manier kan die schaal in alle vakken gebruikt worden. De beheerder kan dit doen door in gelijk welk vak een schaal met het pijltje te verplaatsen van de groep van de aangepaste schalen naar de groep met de standaardschalen.Tenslotte kunnen er één of meer "Standaard" schalen gedefiniëerd worden door je systeembeheerder.</p>
+<p>Let op: wanneer een schaal in gebruik is, kan er niets meer aan gewijzigd worden. Ze kan ook niet meer van groep (standaardschalen , aangepaste schalen) verwisselen.</p>

0 comments on commit e299a6d

Please sign in to comment.