Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 826b00c commit e29eea402ce62dfa6256476de7b7d400276800d3 carlesbellver committed Jul 9, 2004
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/ca/lesson.php
View
@@ -14,9 +14,9 @@
$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
$string['canretake'] = '$a es pot repetir';
$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
-$string['checkbranchtable'] = 'Revisa la taula de ramificació';
-$string['checknavigation'] = 'Revisa la navegació';
-$string['checkquestion'] = 'Revisa la pregunta';
+$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificació';
+$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
+$string['checkquestion'] = 'Comprova la pregunta';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
$string['continue'] = 'Continua';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
$string['here'] = 'aquí';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
-$string['jump'] = 'Salta';
+$string['jump'] = 'Salt';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';

0 comments on commit e29eea4

Please sign in to comment.