Permalink
Browse files

flash cards issue

  • Loading branch information...
1 parent 42655a6 commit e30089c248cee74c16a2201855afec3a21a52777 koenr committed Feb 27, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/help/lesson/maxpages.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Aantal te tonen pagina's (steekkaarten)</b></p>
+<p align="center"><b>Aantal te tonen pagina's (Flash Cards)</b></p>
-<p>Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash steekkaarten. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/steekkaarten in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Na dat aantal pagina's/steekkaarten getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.</p>
+<p>Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash Cards. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/Flash Cards in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Na dat aantal pagina's/Flash Cards getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.</p>
<p>Als deze parameter op een getal groter dan het aantal pagina's in de les is ingesteld, dan wordt het einde van de les bereikt als alle pagina's getoond zijn.</p>

0 comments on commit e30089c

Please sign in to comment.