Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 52a976f commit e36a9fee8cab9ace478ffd8a671905f4afaba91e AMOS bot committed Sep 7, 2012
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/pl/install.php
  2. +1 −0 install/lang/ru/install.php
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Każde wydanie Moodle ma pewne minimalne wymagania wersji PHP i pewną liczbę obowiązkowych rozszerzeń PHP. Pełna kontrola środowiska odbywa się przed każdą instalacją i aktualizacją. Prosimy o kontakt z administratorem serwera, jeśli nie wiesz jak zainstalować nową wersję lub włączyć rozszerzenie PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['databasename'] = 'Название базы данных';
$string['databasetypehead'] = 'Выберите драйвер базы данных';
$string['dataroot'] = 'Каталог данных';
+$string['datarootpermission'] = 'Разрешения на каталоги данных';
$string['dbprefix'] = 'Префикс имён таблиц';
$string['dirroot'] = 'Каталог Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Проверка среды...';

0 comments on commit e36a9fe

Please sign in to comment.