Permalink
Browse files

cloze not supported

  • Loading branch information...
1 parent 65b9e68 commit e50fe5776b0d5006ff0d9f8d3ce8656fd95634a2 koenr committed Jul 6, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/export.html
@@ -11,7 +11,7 @@
<p>GIFT is het meest uitgebreide importformat beschikbaar voor het importeren van Moodle testvragen vanuit een
tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
meerkeuzevragen, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
-het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteunt ook
+het gatentekstformaat. Let op: ingebedde antwoorden nog niet ondersteund worden voor export. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteunt ook
commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:</p>
<pre>
Wie is er begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}

0 comments on commit e50fe57

Please sign in to comment.