Permalink
Browse files

Removed duplicate fonts

  • Loading branch information...
1 parent c62346d commit e56802dacd38af746f001266b9d6e504dedf5a11 moodler committed Sep 5, 2004
Showing with 0 additions and 19 deletions.
  1. +0 −19 lang/cs/fonts/README.txt
  2. BIN lang/cs/fonts/default.ttf
View
@@ -1,19 +0,0 @@
-Fonty
------
-
-Tento adresar obsahuje fonty, ktere jsou pouzivany pri
-vytvareni obrazku s texty.
-
-Momentalne je pouzivan jediny soubor default.ttf
-
-Pokud zde jazyk neuvadi svuj font, je misto nej pouzit font
-/lang/en/fonts/default.ttf
-
-Multibyte retezce potrebuji dekodovat, protoze TrueType
-rutiny predpokladaji ISO fonty nebo Unicode retezce.
-Pokud zde existuje soubor s nazvem lang_decode.php,
-ktery obsahuje funkci lang_decode(), bude tato pouzita
-na kazdy retezec.
-
-$Id$
-
View
Binary file not shown.

0 comments on commit e56802d

Please sign in to comment.