Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
tomaz
tomaz committed Sep 28, 2005
1 parent 8b6be6c commit e57d6e78183ff24e1a32650ce5c9ce7a3c0ea19b
Showing with 3 additions and 4 deletions.
  1. +3 −4 lang/sl_utf8/README
View
@@ -1,14 +1,13 @@
Slovenian Moodle language pack utf-8 encoding
-Translated by
+Translated by Tomaz Savodnik
-Moodle v Slovenscini Veliko uspeha and Tomaz Savodnik
contact: tomaz@zid.si
Prevod programa Moodle v Slovenscino je plod prizadevanj Zavoda za informacijsko
-druzbo, za razsiritev uporabe eIzobrazevanja.
+druzbo, za razsiritev uporabe eUcenja.
Vse morebitne pripombe ali predloge glede prevoda lahko posljete na elektronski
-naslov tomaz <afna> zid <pika> si
+naslov
Veliko uspeha,
Tomaz Savodnik

0 comments on commit e57d6e7

Please sign in to comment.