Permalink
Browse files

several updates by Dovix (dovix2003@yahoo.com)

  • Loading branch information...
1 parent 9597bf1 commit e57dbb89e569bf658c4a667faced2c8efd8b646e koenr committed Oct 16, 2004
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+
+
+$string['filtername'] = '÷éùåø àåèåîèé ùì ùîåú ôòéìåéåú';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
+
+?>
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['allcourses'] = '&#1502;&#1513;&#1514;&#1502;&#1513; &#1502;&#1504;&#1492;&#1500; &#1512;&#1493;&#1488;&#1492; &#1488;&#1514; &#1499;&#1500; &#1492;&#1511;&#1493;&#1512;&#1505;&#1497;&#1501;';
-$string['blockname'] = '&#1512;&#1513;&#1497;&#1502;&#1514; &#1511;&#1493;&#1512;&#1505;&#1497;&#1501;';
-$string['owncourses'] = '&#1502;&#1513;&#1514;&#1502;&#1513; &#1502;&#1504;&#1492;&#1500; &#1512;&#1493;&#1488;&#1492; &#1488;&#1514; &#1492;&#1511;&#1493;&#1512;&#1505;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500;&#1493;';
+$string['allcourses'] = 'îðäì øåàä àú ëì ä÷åøñéí';
+$string['blockname'] = 'øùéîú ÷åøñéí';
+$string['owncourses'] = 'îðäì øåàä ø÷ àú ä÷åøñéí ùìå';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
?>
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['blockname'] = '&#1505;&#1497;&#1499;&#1493;&#1501; &#1511;&#1493;&#1512;&#1505;';
+$string['blockname'] = 'ñéëåí ÷åøñ';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['siteinfo'] = 'îéãò àåãåú äàúø';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
?>
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['blockname'] = '&#1502;&#1513;&#1514;&#1502;&#1513;&#1497;&#1501; &#1502;&#1495;&#1493;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501;';
-$string['configtimetosee'] = '&#1502;&#1505;&#1508;&#1512; &#1491;&#1511;&#1493;&#1514; &#1500;&#1492;&#1489;&#1495;&#1497;&#1503; &#1489;&#1502;&#1513;&#1514;&#1502;&#1513; &#1499;&#1502;&#1495;&#1493;&#1489;&#1512;';
-$string['periodnminutes'] = 'a$ &#1491;&#1511;&#1493;&#1514; &#1488;&#1495;&#1512;&#1493;&#1504;&#1493;&#1514;';
+$string['blockname'] = 'îùúîùéí îçåáøéí';
+$string['configtimetosee'] = 'îùê æîï áã÷åú ìæéäåé îùúîù ëîçåáø ëòú';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['periodnminutes'] = '$a ã÷åú àçøåðåú';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
?>
@@ -1,9 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['blockname'] = '&#1511;&#1497;&#1513;&#1493;&#1512;&#1497; &#1497;&#1495;&#1497;&#1491;&#1493;&#1514;';
-$string['jumptocurrentweek'] = '&#1511;&#1508;&#1493;&#1509; &#1500;&#1513;&#1489;&#1493;&#1506; &#1504;&#1493;&#1499;&#1495;&#1497;';
-$string['weeks'] = '&#1513;&#1489;&#1493;&#1506;&#1493;&#1514;';
+$string['blockname'] = '÷éùåøé éçéãåú';
+$string['jumptocurrenttopic'] = '÷ôåõ ìðåùà ðåëçé';
+$string['jumptocurrentweek'] = '÷ôåõ ìùáåò ðåëçé';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
+$string['topics'] = 'ðåùàéí';
+$string['weeks'] = 'ùáåòåú';
?>
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['blockname'] = '&#1508;&#1506;&#1497;&#1500;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1495;&#1489;&#1512;&#1514;&#1497;&#1493;&#1514;';
+$string['blockname'] = 'ôòéìåéåú çáøúéåú';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'Hebrew';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e57dbb8

Please sign in to comment.