Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 08cb1a6 commit e5ba6b6fff663ae6942b8bf93d827569da4b5c71 carlesbellver committed Nov 25, 2004
Showing with 220 additions and 64 deletions.
  1. +215 −61 lang/ca/lesson.php
  2. +5 −3 lang/ca/moodle.php
View
276 lang/ca/lesson.php
@@ -2,89 +2,243 @@
// lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
-$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
-$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
-$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
-$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
+$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
+$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
+$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
$string['answer'] = 'Resposta';
-$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes numèriques haurien de ser parells de valors mínims i màxims ';
+$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes numèriques haurien de ser parells de valors mínims i màxims ';
$string['attempt'] = 'Intent: $a';
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['available'] = 'Disponible des de';
-$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
+$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
$string['canretake'] = '$a es pot repetir';
-$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
-$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificació';
-$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
+$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
+$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificació';
+$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
$string['checkquestion'] = 'Comprova la pregunta';
-$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
-$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
+$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
$string['continue'] = 'Continua';
-$string['deadline'] = 'Data límit';
-$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
-$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
-$string['description'] = 'Descripció';
-$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la qualificació (només estudiants)';
-$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificació';
-$string['endoflesson'] = 'Final de la lliçó';
+$string['deadline'] = 'Data límit';
+$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
+$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
+$string['description'] = 'Descripció';
+$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la qualificació (només estudiants)';
+$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificació';
+$string['endoflesson'] = 'Final de la lliçó';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
-$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
-$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
-$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
-$string['here'] = 'aquí';
+$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
+$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
+$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
+$string['here'] = 'aquí';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['jump'] = 'Salt';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
-$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
-$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';
-$string['modulename'] = 'Lliçó';
-$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
-$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
-$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
-$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';
+$string['modulename'] = 'Lliçó';
+$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
+$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
+$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
+$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
$string['multianswer'] = 'Multiresposta';
-$string['multipleanswer'] = 'Múltiples respostes';
-$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
+$string['multipleanswer'] = 'Múltiples respostes';
+$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificació.';
-$string['nobranchtablefound'] = 'No s\'ha trobat cap taula de ramificació';
-$string['normal'] = 'Normal: segueix el camí de la lliçó';
-$string['notdefined'] = 'No està definit';
-$string['notitle'] = 'Sense títol';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificació.';
+$string['nobranchtablefound'] = 'No s\'ha trobat cap taula de ramificació';
+$string['normal'] = 'Normal: segueix el camí de la lliçó';
+$string['notdefined'] = 'No està definit';
+$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Nombre d\'aparellaments correctes';
-$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (targetes) per mostrar';
-$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (targetes) per mostrar';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
$string['ordered'] = 'Ordenat';
$string['outof'] = 'de $a';
-$string['page'] = 'Pàgina: $a';
-$string['pagecontents'] = 'Continguts de la pàgina';
-$string['pages'] = 'Pàgines';
-$string['pagetitle'] = 'Títol de la pàgina';
+$string['page'] = 'Pàgina: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Continguts de la pàgina';
+$string['pages'] = 'Pàgines';
+$string['pagetitle'] = 'Títol de la pàgina';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Si us plau, marqueu una resposta';
-$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o més respostes';
-$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introduïu la resposta al quadre';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o més respostes';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introduïu la resposta al quadre';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Si us plau, relacioneu les parelles de dalt';
-$string['questionoption'] = 'Opció de pregunta';
+$string['questionoption'] = 'Opció de pregunta';
$string['questiontype'] = 'Tipus de pregunta';
$string['reached'] = 'S\'ha aconseguit';
-$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
-$string['response'] = 'Reacció';
-$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
-$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
-$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
-$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
-$string['singleanswer'] = 'Només una resposta';
-$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta és la resposta correcta';
-$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta és errònia';
-$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
-$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
+$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
+$string['response'] = 'Reacció';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
+$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
+$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
+$string['singleanswer'] = 'Només una resposta';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta és la resposta correcta';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta és errònia';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
+$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
-$string['usemaximum'] = 'Utilitza la màxima';
+$string['usemaximum'] = 'Utilitza la màxima';
$string['usemean'] = 'Utilitza la mitjana';
-$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
+$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist m&eacute;s d\'una p&agrave;gina d\'aquesta lli&ccedil;&oacute;.<br /> Voleu comen&ccedil;ar a la darrera p&agrave;gina que vau veure?';
$string['youranswer'] = 'La vostra resposta';
-$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuació actual és $a';
-$string['youshouldview'] = 'Hauríeu de veure almenys: $a';
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuaci&oacute; actual &eacute;s $a';
+$string['youshouldview'] = 'Haur&iacute;eu de veure almenys: $a';
+
+// CDC-Added by MarkNielsen
+// tradu&iuml;t per jqueralt@pie.xtec.es
+
+$string['addcluster'] = "Afegeix un cl&uacute;ster";
+$string['addendofcluster'] = "Afegeix un final de cl&uacute;ster";
+$string['answeredcorrectly'] = "contestades correctament.";
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = "Voleu disposar horitzontalment els botons de ramificaci&oacute; en el mode diapositiva?";
+$string['averagescore'] = "Puntuaci&oacute; mitjana";
+$string['averagetime'] = "Temps mitj&agrave;";
+$string['backtreeview'] = "Torna a la vista en arbre";
+$string['cancel'] = "Cancel&middot;la";
+$string['checkedthisone'] = "aquest comprovat.";
+$string['classstats'] = "Estad&iacute;stica de classe";
+$string['clicktopost'] = "Feu clic per enviar la vostra puntuaci&oacute; a la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
+$string['clusterjump'] = "Pregunta no vista en un cl&uacute;ster";
+$string['clustertitle'] = "T&iacute;tol del cl&uacute;ster";
+$string['comments'] = "Comentaris";
+$string['commentswithname'] = " Comentaris de \$a->firstname {\$a->lastname}";
+$string['completed'] = "Completat";
+$string['continuetoanswer'] = "Continua per canviar respostes.";
+$string['correctanswerjump'] = "Salt de resposta correcta";
+$string['correctanswerscore'] = "Puntuaci&oacute; de resposta correcta";
+$string['correctresponse'] = "Resposta correcta";
+$string['customscoring'] = "Puntuaci&oacute; personalitzada";
+$string['deleteattempts'] = "Esborra els intents de l'estudiant per aquesta lli&ccedil;&oacute; (id d'usuari)";
+$string['detailedstats'] = "Estad&iacute;stiques detallades";
+$string['didnotanswerquestion'] = "No heu respost aquesta pregunta.";
+$string['didnotreceivecredit'] = "No heu rebut cr&egrave;dit";
+$string['displayhighscores'] = "Mostra les puntuacions m&eacute;s altes";
+$string['displayinleftmenu'] = "Voleu mostrar-ho al men&uacute; esquerre?";
+$string['displayleftmenu'] = "Mostra el men&uacute; esquerre";
+$string['displayreview'] = "Mostra el bot&oacute; de revisi&oacute;";
+$string['displayscorewithessays'] = "Heu aconseguit \$a->score punts de \$a->tempmaxgrade per a les preguntes puntuades autom&agrave;ticament.<br>Les vostres \$a->essayquestions preguntes d'assaig es puntuaran i s'afegiran a la puntuaci&oacute; final m&eacute;s endavant.<br><br>La vostra puntuaci&oacute; actual, sense les preguntes d'assaig, &eacute;s \$a->score de \$a->grade";
+$string['displayscorewithoutessays'] = "La vostra puntuaci&oacute; &eacute;s \$a->score (de \$a->grade).";
+$string['editlessonsettings'] = "Edita els par&agrave;metres de la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['editpagecontent'] = "Edita els continguts d'aquesta p&agrave;gina";
+$string['email'] = "Correu electr&ograve;nic";
+$string['emailallgradedessays'] = "Envia per correu TOTS<br>els assaigs puntuats";
+$string['emailgradedessays'] = "Envia per correu els assaigs puntuats";
+$string['emailsuccess'] = "Enviat correu satisfact&ograve;riament";
+$string['endofclustertitle'] = "Final de cl&uacute;ster";
+$string['enteredthis'] = "ho ha escrit.";
+$string['entername'] = "Escriviu un &agrave;lies a la llista de puntuacions m&agrave;ximes";
+$string['enterpassword'] = "Escriviu la contrasenya:";
+$string['eolstudentoutoftime'] = "Heu esgotat el vostre temps per completar aquesta lli&ccedil;&oacute;. &Eacute;s possible que la darrera resposta no s'hagi comptat si l'heu donada despr&eacute;s que s'hagi acabat el temps.";
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = "No heu respost cap pregunta. La vostra puntuaci&oacute; &eacute;s de 0.";
+$string['essay'] = "Assaig";
+$string['essayemailsubject'] = "Puntuaci&oacute; de la pregunta \$a question";
+$string['essays'] = "Assaigs";
+$string['essayscore'] = "Puntuaci&oacute; de l'assaig";
+$string['firstwrong'] = "Com que la resposta no &eacute;s correcta no aconseguiu cap punt. Encara que no obtingueu cap altre punt, voleu seguir provant-ho, ni que sigui per aprendre?";
+$string['gobacktolesson'] = "Torna a la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['grade'] = "Qualifica";
+$string['gradeessay'] = "Qualifica les preguntes d'assaig";
+$string['havenotgradedyet'] = "Encara no qualificat.";
+$string['highscore'] = "Puntuaci&oacute; m&agrave;xima";
+$string['hightime'] = "Temps m&agrave;xim";
+$string['jumptsto'] = "Salta a";
+$string['leftduringtimed'] = "Heu abandonat una lli&ccedil;&oacute; cronometrada.<br>Feu clic a Continua per tornar-la a comen&ccedil;ar.";
+$string['leftduringtimednoretake'] = "Heu abandonat una lli&ccedil;&oacute; cronometrada i no est&agrave; perm&egrave;s continuar-la o torna-la a fer.";
+$string['lesson'] = " Lli&ccedil;&oacute; \$a";
+$string['lessonclosed'] = "La lli&ccedil;&oacute; es va tancar el \$a.";
+$string['lessondefault'] = "Usa els par&agrave;metres d'aquesta lli&ccedil;o com els valors per defecte";
+$string['lessonmenu'] = "Men&uacute; de la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['lessonopen'] = "La lli&ccedil;&oacute; s'obrir&agrave; el \$a.";
+$string['lessonstats'] = "Estad&iacute;stiques de la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['loginfail'] = "Acc&eacute;s denegat, torneu-ho a provar...";
+$string['lowscore'] = "Puntuaci&oacute; m&eacute;s baixa";
+$string['lowtime'] = "Temps m&eacute;s baix";
+$string['mainmenu'] = "Men&uacute; principal";
+$string['matchesanswer'] = "Coincideix amb la resposta";
+$string['maxhighscores'] = "Nombre de puntuacions m&agrave;ximes mostrades";
+$string['maxtime'] = "L&iacute;mit de temps (minuts)";
+$string['maxtimewarning'] = "Us queden \$a minuts per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
+$string['modattempts'] = "Permet a l'estudiant la revisi&oacute;";
+$string['modattemptsnoteacher'] = "No podeu fer la revisi&oacute; dels estudiants.";
+$string['nameapproved'] = "Non autoritzat";
+$string['namereject'] = "El nom que heu escrit ha estat rebutjat.<br>Trieu-ne un altre.";
+$string['nocommentyet'] = "Encara no comentat.";
+$string['nohighscores'] = "Sense puntuacions m&agrave;ximes";
+$string['nooneansweredcorrectly'] = "Ning&uacute; ha contestat correctament.";
+$string['nooneansweredthisquestion'] = "Ning&uacute; ha contestat aquesta pregunta.";
+$string['noonecheckedthis'] = "Ning&uacute; ha contestat aix&ograve;.";
+$string['nooneenteredthis'] = "Ning&uacute; ha escrit aix&ograve;.";
+$string['noretake'] = "No podeu tornar a fer aquesta lli&ccedil;&oacute;.";
+$string['notcompleted'] = "No completada";
+$string['nothighscore'] = "No heu aconseguit la \$a posici&oacute; a la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
+$string['ongoing'] = "Mostra la puntuaci&oacute; acumulada";
+$string['ongoingcustom'] = "Aquesta lli&ccedil;&oacute; us pot donar \$a->grade punts. Fins ara n'heu aconseguit \$a->score de \$a->currenthigh.";
+$string['ongoingnormal'] = "Heu contestat correctament \$a->correct preguntes d'un total de \$a->viewed .";
+$string['or'] = "O";
+$string['outoftime'] = "Temps esgotat";
+$string['overview'] = "Revisi&oacute;";
+$string['password'] = "Contrasenya";
+$string['passwordprotectedlesson'] = "\$a &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; protegida per contrasenya.";
+$string['pointsearned'] = "Punts aconseguits";
+$string['postsuccess'] = "Missatge enviat correctament";
+$string['practice'] = "Lli&ccedil;&oacute; de pr&agrave;ctica";
+$string['previouspage'] = "P&agrave;gina anterior";
+$string['question'] = "Pregunta";
+$string['questionoption'] = "Opci&oacute; de pregunta ";
+$string['randombranch'] = "P&agrave;gina de ramificaci&oacute; aleat&ograve;ria";
+$string['randompageinbranch'] = "Pregunta aleat&ograve;ria en una ramificaci&oacute;";
+$string['rank'] = "Rang";
+$string['receivedcredit'] = "Cr&egrave;dit aconseguit";
+$string['report'] = "Informe";
+$string['returnmainmenu'] = "Torna al men&uacute; principal";
+$string['returntocourse'] = "Torna al curs";
+$string['reviewlesson'] = "Revisa la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['reviewquestionback'] = "S&iacute;, vull tornar-ho a provar";
+$string['reviewquestioncontinue'] = "No, vull anar a la pregunta seg&uuml;ent";
+$string['savechanges'] = "Desa els canvis";
+$string['savechangesandeol'] = "Desa tots els canvis i ves al final de la lli&ccedil;&oacute;.";
+$string['score'] = "Puntuaci&oacute;";
+$string['scores'] = "Puntuacions";
+$string['secondpluswrong'] = "Incorrecte de nou. Voleu tornar-ho a provar?";
+$string['slideshow'] = "Diapositives";
+$string['slideshowbgcolor'] = "Color de fons de les diapositives";
+$string['slideshowheight'] = "Al&ccedil;ada de la diapositiva";
+$string['slideshowwidth'] = "Amplada de la diapositiva";
+$string['startlesson'] = "Comen&ccedil;a la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['studentattemptlesson'] = " Intent n&uacute;mero \$a->attempt de \$a->firstname \$a->lastname, ";
+$string['studentname'] = "Nom \$a ";
+$string['studentoneminwarning'] = "Av&iacute;s: us queda un minut o menys per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
+$string['studentoutoftime'] = "Atenci&oacute;: heu esgotat el temps d'aquesta lli&ccedil;&oacute;. No es comptar&agrave; la darrera resposta perqu&egrave; era fora de temps. Premeu el bot&oacute; Continua per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
+$string['studentresponse'] = "Resposta de {\$a}";
+$string['submitname'] = "Envia el nom";
+$string['teacherjumpwarning'] = "En aquesta lli&ccedil;&oacute; s'utilitza un salt \$a->cluster o un salt \$a->unseen. Al seu lloc es far&agrave; servir un salt a la p&agrave;gina seg&uuml;ent Entreu com estudiant per comprovar aquests salts.";
+$string['teacherongoingwarning'] = "La puntuaci&oacute; acumulada nom&eacute;s es mostra a l'estudiant. Entreu com estudiant per comprovar la puntuaci&oacute; acumulada.";
+$string['teachertimerwarning'] = "El cron&ograve;metre nom&eacute;s es mostra als estudiants. Entreu com estudiant per comprovar-ne el funcionament.";
+$string['timed'] = "Cronometrat";
+$string['timeremaining'] = "Temps restant";
+$string['timetaken'] = "Temps consumit";
+$string['topscorestitle'] = "Les \$a->maxhighscores puntuacions m&agrave;ximes de la lli&ccedil;&oacute; \$a->name.";
+$string['treeview'] = "Vista en arbre";
+$string['viewallpages'] = "Mostra totes les p&agrave;gines";
+$string['viewgrades'] = "Mostra lesqualificacions";
+$string['viewhighscores'] = "Mostra la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
+$string['viewlessonstats'] = "Mostra les estad&iacute;stiques de la lli&ccedil;&oacute;";
+$string['unseenpageinbranch'] = "Pregunta no vista en una ramificaci&oacute;";
+$string['updatefailed'] = "No s'ha pogut actualitzar";
+$string['updatesuccess'] = "Actualitzaci&oacute; realitzada";
+$string['usepassword'] = "Lli&ccedil;&oacute; protegida per contrasenya";
+$string['waitpostscore'] = "Espereu mentre s'actualitza la m&agrave;xima puntuaci&oacute;...";
+$string['welldone'] = "Molt b&eacute;";
+$string['whatdofirst'] = "Qu&egrave; voleu fer primer?";
+$string['wronganswerjump'] = "Salt de resposta err&ograve;nia";
+$string['wronganswerscore'] = "Puntuaci&oacute; de resposta err&ograve;nia";
+$string['wrongresponse'] = "Resposta err&ograve;nia";
+$string['yourgradeisnow'] = "La vostra puntuaci&oacute; de la lli&ccedil;&oacute; &eacute;s \$a";
+$string['youhavereceived'] = "Heu rebut \$a->score punts de \$a->outof per aquesta pregunta d'assaig.";
+$string['youmadehighscore'] = "Heu aconseguit la posici&oacute; \$a en la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
+$string['yourresponse'] = "La vostra resposta";
?>
View
8 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112300)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -118,7 +118,6 @@
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
$string['blockconfiga'] = 'S\'està configurant un bloc $a';
$string['blockconfigbad'] = 'Aquest bloc no s\'ha implementat correctament i no pot proporcionar una interfície de configuració.';
-$string['blockconfigin'] = 'Curs: s\'està configurant un bloc en $a';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Blocs';
@@ -302,6 +301,7 @@
$string['defaultcourseteachers'] = 'Professors';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['deleteall'] = 'Suprimeix-ho tot';
+$string['deletecategorycheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament la categoria <b>\'$a\'</b>?<br />Els cursos que contingui aquesta categoria es traslladaran a la categoria pare, si n\'hi ha, o a Miscel·lània.';
$string['deletecheck'] = 'Suprimiu $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir aquests fitxers?';
$string['deletecheckfull'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament $a ?';
@@ -794,6 +794,7 @@
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
+$string['pageheaderconfigablock'] = 'S\'està configurant un bloc en %%fullname%%';
$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
@@ -970,7 +971,7 @@
$string['themesaved'] = 'S\'ha desat el nou tema';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Catal&#224;';
+$string['thislanguage'] = 'Català';
$string['time'] = 'Hora';
$string['timezone'] = 'Zona horària';
$string['to'] = 'A';
@@ -983,6 +984,7 @@
$string['topicoutline'] = 'Esquema per temes';
$string['topicshow'] = 'Mostra aquest tema a $a';
$string['total'] = 'Total';
+$string['trysearching'] = 'Podeu provar a cercar.';
$string['turneditingoff'] = 'Desactiva edició';
$string['turneditingon'] = 'Activa edició';
$string['undecided'] = 'No decidit';

0 comments on commit e5ba6b6

Please sign in to comment.