Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 62387de commit e5bd6e63d0abe58ddf1ea2c995298122bcf8f7d8 carlesbellver committed
View
4 lang/ca/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['adminseesallevents'] = 'Els administradors veuen tots els esdeveniments';
@@ -63,6 +63,7 @@
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, es permetrà que Google entri en el vostre lloc com a visitant. A més a més, la gent que entri al vostre lloc a través d\'una cerca de Google, hi entrarà automàticament com a visitant. Teniu en compte que això proporciona un accés transparent als cursos que permeten l\'accés de visitants.';
$string['configpathtoclam'] = 'Camí del clam AV. Probablement quelcom semblant a /usr/bin/clamscan o /usr/bin/clamdscan. Necessari per fer funcionar el clam AV.';
$string['configpathtodu'] = 'Camí de du. Probablement /usr/bin/du o alguna cosa semblant. Si definiu aquest paràmetre, les pàgines que visualitzen el contingut d\'un directori amb molts fitxers funcionaran més ràpides.';
+$string['configperfdebug'] = 'Si activeu aquesta opció, la informació de rendiment s\'inclourà en el peu de pàgina del tema estàndard.';
$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <b>servidor</b> necessita usar un ordinador intermediari (p. ex. un tallafocs) per accedir a Internet, introduïu aquí el nom i el port de l\'intermediari. Si no, deixeu-lo en blanc.';
$string['configquarantinedir'] = 'Si voleu que clam AV mogui els fitxers infectats a un directori de quarantena, definiu el directori aquí. El servidor web ha de tenir permís d\'escriptura en aquest directori. Si el deixeu en blanc, o introduïu un directori que no existeix, o no s\'hi pot escriure, lllavors els fitxers infectats se suprimiran. No inclogueu una barra final.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Voleu executar el clam AV quan es pugin fitxers? Proporcioneu un camí correcte en pathtoclam perquè funcioni. (Clam AV és un escanejador de virus lliure que podeu obtenir en http://www.clamav.net/)';
@@ -96,6 +97,7 @@
$string['editstrings'] = 'Edita cadenes';
$string['filterall'] = 'Filtra totes les cadenes';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
+$string['globalsquoteswarning'] = '<p><strong>Avís de seguretat</strong>: per operar adequadament, Moodle necessita <br />que feu certs canvis en els paràmetres actuals del PHP.<p/><p><em>Cal</em> que definiu <code>register_globals=off</code> i/o <code>magic_quotes_gpc=on</code>. <br />Si és possible, heu de definir <code>register_globals=off</code> per millorar la seguretat <br />general del servidor. També s\'aconsella definir <code>magic_quotes_gpc=on</code>.<p/><p>Aquests paràmetres es defineixen en el fitxer <code>php.ini</code>, en la configuració d\'Apache/IIS <br />o en el fitxer <code>.htaccess</code>.</p>';
$string['helpadminseesall'] = 'Veuen els administradors tots els esdeveniments o només aquells que se\'ls hi apliquin?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureu diversos aspectes de Moodle relatius al calendari i a les dates i horaris.';
$string['helpforcetimezone'] = 'Podeu permetre que els usuaris seleccionen individualment la seva zona horària, o imposar una zona horària a tothom.';
View
4 lang/ca/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -51,7 +51,9 @@
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
+$string['pagesize'] = 'Trameses mostrades per pàgina';
$string['preventlate'] = 'Impedeix trameses fora de termini';
+$string['quickgrade'] = 'Permet qualificació ràpida';
$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
$string['submission'] = 'Tramesa';
$string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
View
15 lang/ca/error.php
@@ -1,23 +1,34 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // error.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['adminprimarynoedit'] = 'L\'administrador primari no pot ser editat per altres usuaris';
$string['confirmsesskeybad'] = 'No s\'ha pogut confirmar la vostra clau de sessió per portar a terme aquesta acció. Aquesta característica de seguretat impedeix que s\'executin funcions importants en el vostre nom de manera accidental o fraudulenta. Si us plau confirmeu que volíeu realment executar aquesta funció.';
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
-$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
+$string['errorcleaningdirectory'] = 'S\'ha produït un error en netejar el directori \"$a\"';
+$string['errorcopyingfiles'] = 'S\'ha produït un error en copiar els fitxers';
+$string['errorcreatingdirectory'] = 'S\'ha produït un error en crear el directori \"$a\"';
+$string['errorcreatingfile'] = 'S\'ha produït un error en crear el fitxer \"$a\"';
+$string['erroronline'] = 'S\'ha produït un error a la línia $a';
+$string['errorreadingfile'] = 'S\'ha produït un error en llegir el fitxer \"$a\"';
+$string['errorunzippingfiles'] = 'S\'ha produït un error en descomprimir els fitxers';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
$string['filenotfound'] = 'El fitxer sol·licitat no es pot trobar';
$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
+$string['invalidfiletype'] = '\"$a\" no és un tipus de fitxer vàlid';
+$string['invalidxmlfile'] = '\"$a\" no és un fitxer XML vàlid';
$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
+$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Contingut no significatiu';
$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
+$string['onlyeditingteachers'] = 'Això només pot fer-ho el professorat que tingui permisos d\'edició';
$string['onlyeditown'] = 'Només podeu editar la vostra pròpia informació';
$string['processingstops'] = 'El processament acaba aquí. Els registres que resten s\'ignoraran.';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
$string['sessionerroruser'] = 'Heu excedit el termini de la vostra sessió o s\'ha produït un error. Si us plau torneu a entrar-hi.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'S\'ha detectat un error del servidor que afecta la vostra sessió. Heu d\'entrar de nou o reiniciar el vostre navegador.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Sembla que el vostre número IP ha canviat des que heu entrat. Aquesta característica de seguretat impedeix que un <i>cracker</i> suplanti la vostra identitat després que heu entrat en Moodle. Els usuaris normals no haurien de veure aquest missatge: demaneu ajuda a l\'administrador del lloc.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\". Error desconegut';
View
83 lang/ca/grades.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // grades.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['addcategory'] = 'Afegeix categoria';
@@ -12,7 +12,8 @@
$string['categories'] = 'Categories';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['choosecategory'] = 'Selecciona categoria';
-$string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del llibre de qualificacions';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del butlletí de qualificacions';
+$string['curveto'] = 'Corba a';
$string['deletecategory'] = 'Suprimeix categoria';
$string['displaylettergrade'] = 'Mostra lletres ';
$string['displaypercent'] = 'Mostra percentatges';
@@ -22,9 +23,81 @@
$string['dropxlowest'] = 'Omet els X més baixos';
$string['dropxlowestwarning'] = 'Nota: si ometeu els x més baixos la qualificació assumeix que tots els elements de la categoria tenen el mateix valor en punts. Si els valors en punts difereixen, els resultats poden ser impredictibles.';
$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no numèric per a la qualificació més alta o més baixa en';
+$string['errornocategorizedid'] = 'No s\'ha pogut obtindre un id sense categoria!';
+$string['errornocourse'] = 'No s\'ha pogut obtindre la informació del curs';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a les capçaleres reimpreses';
$string['exceptions'] = 'Exceptions';
$string['excluded'] = 'Exclosos';
$string['extracredit'] = 'Crèdit extra';
+$string['extracreditwarning'] = 'Nota: Si s\'estableixen crèdits extra a tots els elements d\'una categoria, aquests elements s\'eliminaran del càlcul de la qualificació. A partir de llavors no hi haurà puntuació total.';
+$string['forstudents'] = 'Per a estudiants';
+$string['gradebook'] = 'Butlletí de qualificacions';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'El butlletí de qualificacions està configurat per romandre ocult a l\'estudiantat.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Ajuda quant a les categories de qualificació';
+$string['gradeexceptions'] = 'Excepcions de qualificació';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Ajuda quant a les excepcions de qualificació';
+$string['gradehelp'] = 'Ajuda quant a la qualificació';
+$string['gradeitem'] = 'Element de qualificació';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Exclou de la qualificació';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Exclòs de la qualificació';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Inclòs en la qualificació';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Inclou en la qualificació';
+$string['gradeitems'] = 'Elements de qualificació';
+$string['gradeletter'] = 'Lletra de qualificació';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Ajuda quant a la lletra de qualificació';
+$string['gradeletternote'] = 'Per a suprimir una lletra de qualificació només heu de buidar<br /> qualsevol de les tres àrees de text d\'aquesta lletra i fer clic en desa els canvis.';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Ajuda quant a les preferències de qualificació';
+$string['grades'] = 'Qualificacions';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Ajuda quant al pes de qualificació';
+$string['hideadvanced'] = 'Oculta característiques avançades';
+$string['hidecategory'] = 'Oculta';
+$string['highgradeascending'] = 'Ordena per qualificació més alta ascendent';
+$string['highgradedescending'] = 'Ordena per qualificació més alta descendent';
+$string['highgradeletter'] = 'Alta';
+$string['incorrectcourseid'] = 'El ID del curs és incorrecte';
+$string['item'] = 'Element';
+$string['items'] = 'Elements';
+$string['lettergrade'] = 'Qualificació amb lletra';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'La qualificació alta i/o baixa eren no numèriques per';
+$string['letters'] = 'Lletres';
+$string['lowest'] = 'La més baixa';
+$string['lowgradeletter'] = 'Baixa';
+$string['max'] = 'La més alta';
+$string['maxgrade'] = 'Qualificació màx.';
+$string['median'] = 'Mediana';
+$string['min'] = 'La més baixa';
+$string['mode'] = 'Moda';
+$string['no'] = 'No';
+$string['nocategories'] = 'Les categories de qualificació no s\'han pogut afegir o trobar per a aquest curs';
+$string['nocategoryview'] = 'Cap categoria per a veure per';
+$string['nogradeletters'] = 'No s\'han definit les lletres de qualificació';
+$string['nogradesreturned'] = 'No s\'han retornat qualificacions';
+$string['nolettergrade'] = 'No hi ha lletra de qualificació per';
+$string['nonnumericweight'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a';
+$string['nonweightedpct'] = 'sense pes %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% de la qualificació total';
+$string['percent'] = 'Percentatge';
+$string['percentascending'] = 'Ordena per percentatge ascendent';
+$string['percentdescending'] = 'Ordena per percentatge descendent';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'punts';
+$string['pointsascending'] = 'Ordena per punts ascendent';
+$string['pointsdescending'] = 'Ordena per punts descendent';
+$string['preferences'] = 'Preferències';
+$string['rawpct'] = '%% Brut';
+$string['reprintheaders'] = 'Reimprimeix capçaleres';
+$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
+$string['savepreferences'] = 'Desa les preferències';
+$string['scaledpct'] = '%% A escala';
+$string['setcategories'] = 'Categories';
+$string['setcategorieserror'] = 'Heu de seleccionar les categories per al vostre curs abans de donar-les pes.';
+$string['setgradeletters'] = 'Qualificació per lletres';
+$string['setpreferences'] = 'Preferències';
+$string['setting'] = 'Paràmetre';
+$string['settings'] = 'Paràmetres';
+$string['setweights'] = 'Pesos';
+$string['showallstudents'] = 'Mostra tots els estudiants';
+$string['showhiddenitems'] = 'Mostra elements ocults';
$string['sort'] = 'ordena';
$string['sortbyfirstname'] = 'Ordena per nom';
$string['sortbylastname'] = 'Ordena per cognom';
@@ -35,12 +108,18 @@
$string['total'] = 'Total';
$string['totalweight100'] = 'El pes total és igual a 100';
$string['totalweightnot100'] = 'El pes total no és igual a 100';
+$string['uncategorised'] = 'Sense categoria';
$string['useadvanced'] = 'Utilitza les característiques avançades';
$string['usepercent'] = 'Utilitza percentatge';
$string['useweighted'] = 'Utilitza pesos';
$string['viewbygroup'] = 'Grup';
$string['viewgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
$string['weight'] = 'pes';
+$string['weightedascending'] = 'Ordena per percentatge de pes ascendent';
+$string['weighteddescending'] = 'Ordena per percentatge de pes descendent';
+$string['weightedpct'] = 'amb pes %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'contribució %% ponderada';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'S\'estan escrivint els paràmetres del butlletí de qualificacions';
$string['yes'] = '';
?>
View
12 lang/ca/install.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // install.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['admindirerror'] = 'El directori d\'administració especificat és incorrecte';
@@ -66,6 +66,16 @@
<p>Per afegir GD al PHP en Unix, compileu el PHP amb el paràmetre --with-gd.</p>
<p>En Windows generalment es pot editar el fitxer php.ini i treure el comentari de la línia que porti la referència a libgd.dll.</p>';
+$string['globalsquotes'] = 'Gestió insegura dels globals';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Arregleu els paràmetres del vostre PHP: inhabiliteu register_globals i/o habiliteu magic_quotes_gpc';
+$string['globalsquoteshelp'] = '<p>No s\'aconsella tenir inhabilitat Magic Quotes GPC i tenir alhora habilitat Register Globals.</p>
+
+<p>La configuració recomanada és <b>magic_quotes_gpc = On</b> i <b>register_globals = Off</b> en el fitxer php.ini</p>
+
+<p>Si no teniu accés al php.ini, potser podreu afegir les línies següents en un fitxer anomenat .htaccess dins del directori Moodle:
+<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
+<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
+</p> ';
$string['installation'] = 'Instal·lació';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
View
8 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -206,7 +206,9 @@
$string['courseformats'] = 'Formats de curs';
$string['coursegrades'] = 'Qualificacions del curs';
$string['coursehidden'] = 'Aquest curs no està disponible actualment per als estudiants';
+$string['courseimportnotaught'] = 'No sou professor/a de cap altre curs i per tant no disposeu de cursos d\'on importar.';
$string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
+$string['coursenotaccessible'] = 'Aquest curs no permet accés públic';
$string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
$string['coursescategory'] = 'Cursos de la mateixa categoria';
@@ -892,7 +894,7 @@
$string['restorecancelled'] = 'S\'ha cancel·lat la restauració';
$string['restorecoursenow'] = 'Restaura aquest curs ara';
$string['restorefinished'] = 'La restauració s\'ha completat amb èxit';
-$string['restoreto'] = 'Restaura a';
+$string['restoreto'] = 'Restaura en';
$string['returningtosite'] = 'Torneu a aquest lloc?';
$string['revert'] = 'Torna';
$string['role'] = 'Rol';
@@ -900,7 +902,9 @@
$string['rssarticles'] = 'Nombre d\'articles RSS recents';
$string['rsserror'] = 'Error en la lectura de les dades RSS';
$string['rsstype'] = 'RSS d\'aquesta activitat';
+$string['saveandnext'] = 'Desa i mostra el següent';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
+$string['savepreferences'] = 'Desa les preferències';
$string['saveto'] = 'Desa en';
$string['scale'] = 'Escala';
$string['scales'] = 'Escales';
View
3  lang/ca/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['acceptederror'] = 'Error acceptat';
@@ -380,6 +380,7 @@
$string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar la retroacció després de contestar?';
$string['showhidden'] = 'Mostra també preguntes antigues';
$string['shownoattempts'] = 'Mostra els estudiants sense intents';
+$string['shownoattemptsonly'] = 'Mostra només els estudiants que no tinguin intents';
$string['showteacherattempts'] = 'Mostra els intents del professorat';
$string['shuffleanswers'] = 'Barreja respostes';
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
View
10 lang/ca/quiz_responses.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_responses.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
+
+
+$string['pagesize'] = 'Intents per pàgina:';
+$string['reportresponses'] = 'Detalls de les respostes';
+$string['responsesoptions'] = 'Opcions de les respostes';
+$string['responsestitle'] = 'Detalls de les respostes';
+
+?>

0 comments on commit e5bd6e6

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.