Skip to content
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
1 parent 2195fb5 commit e5f8351bdfa37a6b8126725fad836bc969b0a489 koenr committed May 3, 2004
Showing with 13 additions and 13 deletions.
  1. +13 −13 lang/nl/workshop.php
View
26 lang/nl/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004043001)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -21,7 +21,7 @@
$string['assessmentdropped'] = 'Beoordeling genegeerd';
$string['assessmentgrade'] = 'Beoordelingscijfer: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Beoordeling is nog niet bevestigd';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>Dit formulier is gevuld met jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze alstublieft aan na het bekijken van de herwerkte taak';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>In dit formulier staan jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze aan na het bekijken van de herwerkte taak';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Beoordeling van deze inzending';
$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
$string['assessmentsareok'] = 'Beoordelingen zijn in orde';
@@ -97,7 +97,7 @@
$string['mail6'] = 'Je beoordeling van de opdracht \'$a\' is nagelezen';
$string['mail7'] = 'De opmerkingen gegeven door de $a kan bekeken worden in de Workshop';
$string['mail8'] = 'De opdracht $a is een herwerkte taak';
-$string['mail9'] = 'Beoordeel het alstublieft in de Workshop $a';
+$string['mail9'] = 'Beoordeel het in de Workshop $a';
$string['managingassignment'] = 'Taakbeheer';
$string['maximumsize'] = 'Maximum grootte';
$string['modulename'] = 'Workshop';
@@ -112,7 +112,7 @@
$string['nosubmission'] = 'Geen inzending';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Er zijn geen inzendingen beschikbaar ';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het \'taak uitgeven scherm\' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze beoordelingselementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de workshop in het vak. Indien er nog geen evaluatieonderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal evaluatieonderdelen veranderen op shet scherm \'Een workshop wijzigen\' te gebruiken. De evaluatieonderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer&quot; scherm';
$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
$string['notitlegiven'] = 'Geen titel gegeven';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal evaluatieonderdelen';
@@ -147,9 +147,9 @@
$string['phase5short'] = 'Berekening';
$string['phase6'] = 'Toon totaalcijfers';
$string['phase6short'] = 'Toon cijfers';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Evalueer a.j.b. deze $a bijdragen';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Evalueer alsjeblieft je inzendingen';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Evalueer deze voorbeeldtaak van de $a';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Evalueer deze $a bijdragen';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Evalueer je inzending';
$string['poor'] = 'Slecht';
$string['present'] = 'Huidig';
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor bijsturing';
@@ -179,13 +179,13 @@
$string['selfassessment'] = 'Zelfevaluatie';
$string['setoverallocation'] = 'Reeks over het Niveau van de Toewijzing';
$string['showgrades'] = 'Toon cijfers';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Exemplaar van het evaluatieformulier';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld van het evaluatieformulier';
$string['standarddeviation'] = 'Standaard afwijking van element $a';
$string['standarddeviationnote'] = 'Elementen met standaardafwijking nul of erg kleine waarden kunnen de analyse verstoren.<br/>Dit element is uitgesloten van de analyse.';
$string['studentassessments'] = '$a Evaluaties';
$string['studentgrades'] = '$a Cijfers';
$string['studentsubmissions'] = '$a Bijdragen';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a leerlingenbijdragen aan evaluatie';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a leerlingenbijdragen om te evalueren';
$string['submission'] = 'Inzending';
$string['submissions'] = 'Inzendingen';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Bijdragen niet langer toegelaten';
@@ -207,8 +207,8 @@
$string['timeassessed'] = 'Tijd geëvalueerd';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Soort van schaal';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';
$string['verypoor'] = 'Heel slecht';
$string['view'] = 'Zie';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Zie evaluatie van $a';
@@ -218,13 +218,13 @@
$string['weightederrorcount'] = 'Beoordelingsgewicht van de foutentelling: $a';
$string['weightforbias'] = 'Beoordelingsgewicht voor vertekening';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties';
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten';
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Beoordelingsgewicht voor peerevaluaties';
$string['weightforreliability'] = 'Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Beoordelingsgewicht voor de beoordelingen van de leraar';
$string['weights'] = 'Beoordelingsgewichten';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen';
-$string['workshopagreedassessments'] = 'Workshop Bevestiged Beoordeling';
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Workshop Bevestigde Beoordelingen';
$string['workshopassessments'] = 'Workshop Beoordelingen';
$string['workshopcomments'] = 'Workshop Opmerkingen';
$string['workshopfeedback'] = 'Workshop Feedback';

0 comments on commit e5f8351

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.