Browse files

New

  • Loading branch information...
1 parent 01d11b9 commit e61b45db7bc1148d41b52f1a6464265fc5ef97a1 flipman committed Aug 5, 2004
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 lang/lv/moodle.php
View
18 lang/lv/moodle.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['added'] = 'Pievienoja $a';
$string['addedtogroup'] = 'Pievienoja grupai $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Netika pievienots grupai $a';
-$string['addedtogroupnotenrolled'] = ' ';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nav pievienots grupai $a, jo nav ievadïts kursà';
$string['addinganew'] = 'Pievieno jaunu $a';
$string['addinganewto'] = 'Pievieno jaunu $a->what uz $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Pievieno datus eso¹am';
@@ -34,8 +34,8 @@
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kursa veidotàji var veidot jaunus kursus un màcït tajos';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Iet uz kursu un pievienot studentus no administràcijas izvºlnes';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Meklºt kursu un tad lietot ikonu, lai pievienotu skolotàju';
-$string['adminhelpauthentication'] = 'Jþs varat lietot iek¹ºjos lietotàjus vai àrºju datu bàzi';
-$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurºt automàtiskos rezerves kopijas un to grafikus';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Jþs varat lietot iek¹ºjos lietotàju kontus vai àrºjo datu bàzi';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurºt automàtiskàs rezerves kopijas un to grafikus';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurºt kà lapa izskatïsies un stràdàs';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurºt mainïgos, kas ietekmº galvenàs lapas operàcijas';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definºt kursus un kategorijas, pievienot tàm cilvºkus';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['administration'] = 'Administràcija';
$string['administrator'] = 'Administrators';
$string['administrators'] = 'Administratori';
-$string['advancedfilter'] = 'Progresïva meklº¹ana';
+$string['advancedfilter'] = 'Progresïvà meklº¹ana';
$string['again'] = 'vºlreiz';
$string['all'] = 'Visu';
$string['allactivities'] = 'Visas aktivitàtes';
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['allgroups'] = 'Visas grupas';
$string['alllogs'] = 'Visus re»istrus';
$string['allow'] = 'At¶aut';
-$string['allowguests'] = 'Viesi var ieiet ¹ajà kursà';
+$string['allowguests'] = 'Vieslietotàji var ieiet ¹ajà kursà';
$string['allownot'] = 'Neat¶aut';
$string['allparticipants'] = 'Visi kandidàti';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Z';
@@ -98,7 +98,7 @@
$string['backuploglaststatus'] = 'Pºdºjais izpildes ieraksts';
$string['backuplogshelp'] = 'Ja at¶auts, tad kursa ieraksti tiks iek¶auti automàtiskajàs rezerves kopijàs';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
-$string['backupnoneusersinfo'] = 'Piezïme: Jþs izvºlºjàties veidot rezerves kopijas \"none\" lietotàjiem, tàtad visas modu¶u rezerves kopijas ir pàrslºgtas uz \"whitout user data\" re¾ïmu. Lþdzu ievºrojiet ka \"exercise\" un \"workshop\" modu¶i nav savietojami ar ¹ï veida rezerves kopijàm, rezultàtà tie ir deaktivizºti pilnïbà.';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Piezïme: Jþs izvºlºjàties veidot rezerves kopijas \"none\" lietotàjiem, tàtad visas modu¶u rezerves kopijas ir pàrslºgtas uz \"whitout user data\" re¾ïmu. Lþdzu ievºrojiet ka \"exercise\" un \"workshop\" modu¶i nav savienojami ar ¹ï veida rezerves kopijàm, rezultàtà tie ir deaktivizºti pilnïbà.';
$string['backuporiginalname'] = 'Rezerves kopijas nosaukums';
$string['backupsavetohelp'] = 'Pilna atra¹anàs vieta noràde, kur saglabàt rezervers kopiju<br>(atstàt tukshu, lai saglabàtu ierastajà vietà';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Izvºlieties vai lietotàju faili (piem. profila attºli) tiks iek¶auti automàtiskajàs rezerves kopijàs';
@@ -176,12 +176,12 @@
$string['configsmtphosts'] = 'Ievadiet SMTP servera pilno nosaukumu, ko sistºmai vajadzºtu lietot (piemºram, \'mail.a.com\' vai \'mail.a.com;mail.b.com\'). Ja nekas netiek ievadïts, tiks lietota PHP noklusºtà pasta sþtï¹anas metode.';
$string['configsmtpuser'] = 'Ja Jþs ievadïjàt SMTP serveri un tam ir vajadzïga autentifikàcija, tad varat ievadït lietotàjvàrdu un paroli ¹eit.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Vai skolotàjiem vajadzºtu varºt pie¹óirt tiesïbas pievienot citus skolotàjus kursam, kurà viñi màca? Ja ¹ï opcija ir uzstàdïta uz \'\', tad tikai kursu veidotàji un administratori var pievienot skolotàjus.';
-$string['configtimezone'] = '©eit jþs varat uzstàdït noklusºto laika zonu. ©ï ir vienïgà, noklusºtà laika zona pºc kuras tiek ràdïts datums - katrs lietotàjs var to kontrolºt, uzstàdot savu laika zonu savà profilà. \"Server time\" sistºmai uzliks tàdu pa¹u noklusºto, kàda ir servera operºtàjsistºmai, bet \"Server time\" lietotàja profilà uzstàdïs lietotàja noklusºto uz ¹ïs laika zonas parametru.';
+$string['configtimezone'] = '©eit jþs varat uzstàdït noklusºto laika zonu. ©ï ir vienïgà, noklusºtà laika zona pºc kuras tiek ràdïts datums - katrs lietotàjs var to kontrolºt, uzstàdot savu laika zonu savà profilà. \"Server time\" sistºmai uzliks tàdu pa¹u noklusºto laika zonu, kàda ir servera operºtàjsistºmai, bet \"Server time\" lietotàja profilà uzstàdïs lietotàja noklusºto uz ¹ïs laika zonas parametru.';
$string['configunzip'] = 'Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ';
$string['configuration'] = 'Uzstàdïjumi';
$string['configvariables'] = 'Mainïgo uzstàdïjumi';
$string['configwarning'] = 'Esat uzmanïgs pàrveidojot ¹os uzstàdïjumus, nepareizas vºrtïbas var izraisït problºmas.';
-$string['configzip'] = 'Noràda unzip programmas atra¹anos vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ';
+$string['configzip'] = 'Noràda unzip programmas atra¹anàs vietu (tikai Unix). Nepiecie¹ams zip arhïvu atvºr¹anai uz servera. ';
$string['confirm'] = 'Apstiprinàt';
$string['confirmed'] = 'Jþsu re»istràcija ir apstiprinàta';
$string['confirmednot'] = 'Jþsu re»istràcija vºl nav apstiprinàta!';
@@ -332,7 +332,7 @@
Ja Jums rodas grþtïbas, sazinaties ar administratoru.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Paroles maiñas apstiprinà¹ana ir veikts.
<p>E-pasta vºstule ar jauno paroli ir nosþtïta uz: <b>$a->email</b>.
-<p>Jaunà parole ir automàtiski »enerºta, jþs varat
+<p>Jaunà parole ir automàtiski »enerºta, jþs varat
<a href=$a->link>mainït paroli</a> uz vieglàku.';
$string['enable'] = 'Iespºjot';
$string['enrolledincourse'] = 'Re»istrºts kursà ';

0 comments on commit e61b45d

Please sign in to comment.