Permalink
Browse files

Some updates

  • Loading branch information...
1 parent 6501219 commit e66cbf7c6f347adeab52e2590a492d296cffc3cc paca70 committed Sep 24, 2004
Showing with 9 additions and 3 deletions.
  1. +9 −3 lang/fi/auth.php
View
@@ -34,16 +34,22 @@
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Valitse \"Ei\" poistaaksesi vanhentuneiden salasanojen seurannan. Tai \"LDAP\" jos haluat näyttää käyttäjille viestin kun heidän salasanansa on vanhenemassa.';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä haluamasi ';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä graceLogin atribuutti';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä graceLogin ominaisuutta. Esim Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjäsisään muutaman vielä kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. JOs haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Kirjaantumisasetukset';
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
$string['auth_ldap_user_settings'] = 'Käyttäjien etsintä';
$string['auth_ldap_version'] = 'Palvelimella käytettävä LDAP protokolla versio';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option, myös käyttäjätiedot kopioidaan LDAP:sta Moodleen.
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa.
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja tässä määritellyistä <b>LDAP-kentistä</b>. Mikäli jätät nämä tyhjiksi, mitään tietoja ei haeta LDAP-palvelimelta ja käytetään Moodlen oletusarvoja.

0 comments on commit e66cbf7

Please sign in to comment.