Permalink
Browse files

From Brno translation community

 • Loading branch information...
miksik
miksik committed Jun 24, 2004
1 parent db3e1a8 commit e704473ef17f6d2aaad54ff193e59e8938796498
Showing with 2,169 additions and 0 deletions.
 1. +4 −0 lang/cs/help/choice/index.html
 2. +8 −0 lang/cs/help/choice/mods.html
 3. +6 −0 lang/cs/help/choice/options.html
 4. +9 −0 lang/cs/help/courseavailability.html
 5. +11 −0 lang/cs/help/coursegrades.html
 6. +18 −0 lang/cs/help/coursereports.html
 7. +7 −0 lang/cs/help/courseuploadsize.html
 8. +6 −0 lang/cs/help/dialogue/addsubject.html
 9. +11 −0 lang/cs/help/dialogue/closedialogue.html
 10. +6 −0 lang/cs/help/dialogue/deleteafter.html
 11. +15 −0 lang/cs/help/dialogue/dialoguetype.html
 12. +15 −0 lang/cs/help/dialogue/info.html
 13. +5 −0 lang/cs/help/dialogue/maildefault.html
 14. +7 −0 lang/cs/help/dialogue/mods.html
 15. +8 −0 lang/cs/help/dialogue/multiple.html
 16. +10 −0 lang/cs/help/dialogue/sendmail.html
 17. +15 −0 lang/cs/help/dialogue/writing.html
 18. +6 −0 lang/cs/help/glossary/aliases.html
 19. +5 −0 lang/cs/help/glossary/allowcomments.html
 20. +5 −0 lang/cs/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 21. +7 −0 lang/cs/help/glossary/casesensitive.html
 22. +5 −0 lang/cs/help/glossary/defaultapproval.html
 23. +4 −0 lang/cs/help/glossary/description.html
 24. +9 −0 lang/cs/help/glossary/destination.html
 25. +43 −0 lang/cs/help/glossary/displayformat.html
 26. +6 −0 lang/cs/help/glossary/entbypage.html
 27. +3 −0 lang/cs/help/glossary/filetoimport.html
 28. +7 −0 lang/cs/help/glossary/fullmatch.html
 29. +10 −0 lang/cs/help/glossary/globalglossary.html
 30. +4 −0 lang/cs/help/glossary/importcategories.html
 31. +31 −0 lang/cs/help/glossary/index.html
 32. +5 −0 lang/cs/help/glossary/linkcategory.html
 33. +9 −0 lang/cs/help/glossary/mainglossary.html
 34. +10 −0 lang/cs/help/glossary/mods.html
 35. +12 −0 lang/cs/help/glossary/shows.html
 36. +9 −0 lang/cs/help/glossary/studentcanpost.html
 37. +11 −0 lang/cs/help/glossary/usedynalink.html
 38. +25 −0 lang/cs/help/groupmode.html
 39. +8 −0 lang/cs/help/groupmodeforce.html
 40. +1 −0 lang/cs/help/journal/index.html
 41. +8 −0 lang/cs/help/journal/mods.html
 42. +5 −0 lang/cs/help/label/mods.html
 43. +6 −0 lang/cs/help/lesson/grade.html
 44. +7 −0 lang/cs/help/lesson/handlingofretakes.html
 45. +96 −0 lang/cs/help/lesson/import.html
 46. +13 −0 lang/cs/help/lesson/jumpto.html
 47. +8 −0 lang/cs/help/lesson/maxanswers.html
 48. +21 −0 lang/cs/help/lesson/maxattempts.html
 49. +10 −0 lang/cs/help/lesson/maxpages.html
 50. +32 −0 lang/cs/help/lesson/minquestions.html
 51. +9 −0 lang/cs/help/lesson/mods.html
 52. +21 −0 lang/cs/help/lesson/nextpageaction.html
 53. +57 −0 lang/cs/help/lesson/overview.html
 54. +22 −0 lang/cs/help/lesson/questionoption.html
 55. +113 −0 lang/cs/help/lesson/questiontypes.html
 56. +16 −0 lang/cs/help/lesson/retake.html
 57. +39 −0 lang/cs/help/lesson/useeditor.html
 58. +4 −0 lang/cs/help/quiz/attempts.html
 59. +11 −0 lang/cs/help/quiz/categories.html
 60. +3 −0 lang/cs/help/quiz/correctanswers.html
 61. +5 −0 lang/cs/help/quiz/createmultiple.html
 62. +5 −0 lang/cs/help/quiz/description.html
 63. +23 −0 lang/cs/help/quiz/discrimination.html
 64. +3 −0 lang/cs/help/quiz/feedback.html
 65. +26 −0 lang/cs/help/quiz/formataiken.html
 66. +3 −0 lang/cs/help/quiz/formatblackboard.html
 67. +94 −0 lang/cs/help/quiz/formatctm.html
 68. +3 −0 lang/cs/help/quiz/formatcustom.html
 69. +271 −0 lang/cs/help/quiz/formatgift.html
 70. +3 −0 lang/cs/help/quiz/formatmissingword.html
 71. +28 −0 lang/cs/help/quiz/grademethod.html
 72. +96 −0 lang/cs/help/quiz/import.html
 73. +31 −0 lang/cs/help/quiz/index.html
 74. +9 −0 lang/cs/help/quiz/match.html
 75. +9 −0 lang/cs/help/quiz/maxgrade.html
 76. +12 −0 lang/cs/help/quiz/mods.html
 77. +65 −0 lang/cs/help/quiz/multianswer.html
 78. +20 −0 lang/cs/help/quiz/multichoice.html
 79. +15 −0 lang/cs/help/quiz/numerical.html
 80. +100 −0 lang/cs/help/quiz/questiontypes.html
 81. +15 −0 lang/cs/help/quiz/random.html
 82. +13 −0 lang/cs/help/quiz/randomsamatch.html
 83. +9 −0 lang/cs/help/quiz/repeatattempts.html
 84. +4 −0 lang/cs/help/quiz/review.html
 85. +11 −0 lang/cs/help/quiz/shortanswer.html
 86. +12 −0 lang/cs/help/quiz/shuffleanswers.html
 87. +9 −0 lang/cs/help/quiz/shufflequestions.html
 88. +5 −0 lang/cs/help/quiz/timeopen.html
 89. +11 −0 lang/cs/help/quiz/truefalse.html
 90. +22 −0 lang/cs/help/scales.html
 91. +9 −0 lang/cs/help/summaries.html
 92. +4 −0 lang/cs/help/survey/index.html
 93. +7 −0 lang/cs/help/survey/mods.html
 94. +20 −0 lang/cs/help/teachers.html
 95. +147 −0 lang/cs/help/text.html
 96. +70 −0 lang/cs/help/textformat.html
 97. +63 −0 lang/cs/help/uploadusers.html
 98. +20 −0 lang/cs/help/writing.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Mo¾nosti</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Mo¾né odpovìdi</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Hlasování</B></P>
+<UL>
+<P>Modul Hlasování je velmi jednoduchý &ndash; učitel položí otázku a zadá
+několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé
+hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení o určitém tématu,
+nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum
+mínění.
+</UL>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Možné odpovědi</B></P>
+
+<P>Zde uveďte možné odpovědi, ze kterých si účastníci hlasování mohou vybrat.</P>
+
+<P>Odpovědí můžete zadat i méně než šest; pole, která nepotřebujete, můžete
+nechat prázdná.</P>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Dostupnost kurzu</b></p>
+
+<p>Tato volba vám umožňuje kurz zcela "skrýt".</p>
+
+<p>Kurz se poté nezobrazí na žádném seznamu kurzů, uvidí jej pouze jeho učitelé
+a správci systému.</p>
+
+<p>Studentům nebude přístup do kurzu povolen ani v případě, že použijí přímo jeho
+internetovou adresu (URL).</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Body</b></p>
+
+<P>Většinu aktivit v kurzu lze bodově hodnotit.</p>
+
+<p>Ve standardním nastavení lze všechna bodová hodnocení v kurzu najít na
+stránce "Body", dostupné z hlavní stránky kurzu.</p>
+
+<p>Jestliže učitel nehodlá ve svém kurzu studenty bodovat nebo nechce studentům
+umožnit na ně nahlížet, může volbu "Ukázat body" vypnout. Toto nastavení
+učiteli nebrání v bodování, pouze znemožňuje studentům jejich bodové ohodnocení
+prohlížet.</p>
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Zpráva o činnosti</b></p>
+
+<p>Pro každého účastníka kurzu je vedena Zpráva o činnosti, která zachycuje
+jeho aktivitu v kurzu. Vedle přehledu jeho příspěvků do kurzu obsahuje tato
+zpráva také detailní záznamy o jeho přihlášeních a přístupech k jednotlivým
+částem kurzu.</p>
+
+<p>Přístup k těmto údajům je učiteli umožněn přes tlačítko umístěné na stránce
+osobního profilu každého studenta.</p>
+
+<p>O přístupu studenta k jeho záznamům rozhoduje učitel v nastavení kurzu. U
+některých kurzů může být zpráva o činnosti pro studenta přínosná, protože
+mu umožní sledovat jeho zapojení do činnosti v kurzu; u jiných kurzů není
+její zpřístupnění nezbytné.</p>
+
+<p>Dalším možným důvodem pro vypnutí této funkce je zvýšené zatížení systému při
+vytváření zprávy. Je-li v kurzu velký počet studentů nebo probíhá-li kurz dlouho,
+je lépe tuto funkci vypnout.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maximální velikost nahrávaných souborů</B></P>
+
+<P>Toto nastavení určuje maximální velikost souboru, který mohou
+do kurzu vložit studenti. Učitel je při jejím stanovování omezen tím, jakou
+maximální velikost souboru nastavil správce pro celý systém.</P>
+
+<P>Velikost můžete dále omezit nastavením u jednotlivých činností.</P>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Přidání nadpisu</b></p>
+
+<p>Tento odkaz můžete použít, pokud chcete rozhovoru přiřadit nadpis.
+Nadpis je vhodné přiřadit každému rozhovoru - rozhovor pak neodbočuje od tématu.
+Pokud chcete změnit téma rozhovoru, je lepší stávající rozhovor uzavřít a
+otevřít nový.</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Uzavírání rozhovorů</b></p>
+
+<p>Rozhovor můžete kdykoli uzavřít. Uzavřením se rozhovor ukončí a bude
+odstraněn z&nbsp;vašeho seznamu aktuálních rozhovorů.</p>
+
+<p>Do uzavřených rozhovorů můžete nahlédnout, ale nemůžete do nich přispívat.
+Uzavřené rozhovory mohou být po určité době smazány a pak už samozřejmě nebudou
+k dispozici ani pro čtení.</p>
+
+<p>Pokud uzavřete rozhovor a poté chcete pokračovat v rozhovoru s týmž partnerem,
+musíte s ním otevřít nový rozhovor.</p>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Odstranění rozhovorů</b></p>
+<p>Tato volba nastavuje časový interval (ve dnech) pro odstranění rozhovorů.
+Týká se pouze UZAVŘENÝCH rozhovorů. </p>
+
+<p>Pokud je časová lhůta nastavena na nulu, rozhovor nebude odstraněn nikdy.</p>
+
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Typy rozhovorů</b></p>
+<p>Existují tři typy rozhovorů:</p>
+
+<ol><li><p><b>Mezi učitelem a studentem</b> &ndash; umožňuje rozhovor mezi
+učitelem a studentem. Rozhovor může otevřít učitel i student. V seznamech osob
+vidí učitel pouze studenty a studenti pouze učitele. </p></li>
+
+<li><p><b>Mezi studenty</b> &ndash; umožňuje rozhovor mezi studenty navzájem.
+Učitelé do rozhovoru tohoto typu vstoupit nemohou.</p></li>
+
+<li><p><b>Bez omezení</b> &ndash; umožňuje komukoli otevřít rozhovor
+s kterýmkoli jiným účastníkem kurzu. Učitelé mohou otevírat rozhovory s ostatními
+učiteli i studenty, studenti mohou otevírat rozhovory s ostatními studenty i
+učiteli.</p></li>
+</ol>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+
+<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí uživatelů, a to
+mezi učitelem a studentem (přičemž rozhovor může otevřít kterýkoliv z nich),
+případně - v závislosti na nastavení - mezi dvěma studenty. Učitel i student
+mohou být zapojeni do více rozhovorů současně.</p>
+
+<p>Rozhovor může mít neomezený počet příspěvků (replik). Konverzace
+obvykle probíhá jako série střídavých odpovědí; tento režim však není vynucován,
+oba účastníci mohou do rozhovoru přispívat kdykoliv.</p>
+
+<p>Kterýkoli z účastníků může rozhovor kdykoli uzavřít. Po určité době, kterou
+nastaví učitel při vytváření rozhovoru, jsou uzavřené rozhovory odstraněny.
+Pokud uzavřený rozhovor ještě nebyl odstraněn, mohou jej oba účastníci nadále
+číst, nemohou jej však znovu otevřít.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Zasílat upozornění e-mailem</b></p>
+<p>Tato volba určuje, zda se při vložení nové repliky bude implicitně
+nabízet zaslání e-mailového upozornění partnerovi. Pokud je tato volba
+nastavena na &quot;Ano&quot;, bude při vkládání repliky zaškrtnuto
+políčko &quot;Poslat upozornění e-mailem&quot;.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+<ul>
+<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí uživatelů, a to
+mezi učitelem a studentem (přičemž rozhovor může otevřít kterýkoliv z nich),
+případně - v závislosti na nastavení - mezi dvěma studenty. Učitel i student
+mohou být zapojeni do více rozhovorů současně.</p>
+</ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Souběžné rozhovory</b></p>
+
+<p>Tato volba umožňuje otevřít s někým více než jeden rozhovor. Pokud zvolíte
+Ne, bude možné mezi dvěma osobami otevřít pouze jeden rozhovor.</p>
+
+<p>Povolení souběžných rozhovorů může vést ke zneužití: účastníka kurzu je možné
+&quot;uštvat&quot; tím, že s ním ostatní otevřou velké množství nechtěných
+rozhovorů.</p>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Posílání zpráv mailem</b></p>
+
+<p>Pokud je políčko zaškrtnuté, partnerovi v rozhovoru bude e-mailem odeslána
+zpráva, že jste do rozhovoru vložili repliku (nebo s ním otevřeli nový rozhovor).
+Zpráva <b>neobsahuje</b> příspěvek samotný, pouze krátké oznámení, případně
+odkaz na stránku, kde se rozhovor nachází.</p>
+
+<p>Tuto zprávu je vhodné odesílat zejména v případě, když předpokládáte, že
+váš partner příspěvek neuvidí, protože stránky kurzu navštěvuje zřídka.
+Informaci o tom, kdy je navštívil naposledy, získáte na seznamu účastníků. </p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Psaní</B></P>
+
+<P>Při psaní textu se snažte brát v úvahu, kdo je v rozhovoru vaším partnerem.</P>
+
+<P>Vyjadřujte své myšlenky co nejjasněji a nejjednodušeji, abyste se vyhnuli
+nedorozuměním.</P>
+
+<P>Rozhovoru skutečně prospěje, budou-li vaše příspěvky krátké a k věci. Pokud
+chcete začít řešit něco jiného, raději rozhovor uzavřete a začněte nový.
+
+<P>Snažte se partnerovi klást zajímavé otázky. Obě strany to přiměje lépe
+promyslet problém, o kterém diskutujete (a tím se něco naučit).</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=questions.html">Více o pokládání otázek</a></p>
+<p align=right><a href="help.php?file=reading.html">Více o čtení</a></p>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Klíčová slova</B></P>
+
+<p>Ke každému heslu ve slovníku lze připojit seznam klíčových slov (aliasů).
+
+<p>Tato slova se pak alternativně používají při odkazování na dané heslo.
+Budou například použita při vytváření automatických odkazů.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Komentáře k heslům</b></p>
+
+<p>Ostatním účastníkům kurzu lze povolit, aby k heslům ve slovníku přidávali
+komentáře.</p>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align=center><b>Povolení duplicitních hesel</b></p>
+
+<p>Pokud tuto volbu zapnete, ve slovníku bude možno vytvořit více hesel se
+stejným pojmem (heslovým slovem).</p>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Rozlišování velkých a malých písmen</B></P>
+
+<P>Toto nastavení určuje, zda budou při vytváření automatických odkazů na dané
+heslo rozlišována velká a malá písmena.</P>
+
+<P>Je-li tato volba aktivována, pak např. ze slova "html" v příspěvku do fóra
+NEBUDE vytvořen odkaz k slovníkovému heslu "HTML".</P>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Implicitní stav schvalování</B></P>
+
+<p>Toto nastavení umožňuje učiteli určit, co se stane s novými hesly, která
+do slovníku přidají studenti. Hesla mohou být buď automaticky zpřístupněna všem
+účastníkům kurzu, nebo musí učitel každé z nich nejprve schválit.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Popis</B></P>
+
+<P>Toto pole vám umožňuje popsat účel slovníku a případně poskytnout instrukce
+nebo další informace, odkazy atd.</P>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Určení cíle pro import hesel</B></P>
+
+<P>Můžete upřesnit, kam chcete hesla importovat:</p>
+<ul>
+<li><strong>Stávající slovník:</strong> Importovaná hesla se doplní do aktuálního
+slovníku.</li>
+<li><strong>Nový slovník:</strong> Na základě informací z vybraného importovaného
+souboru se vytvoří nový slovník a nová hesla se vloží do něj.</li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,43 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Způsob zobrazení</B></P>
+
+<P>Toto nastavení upřesňuje, jak se hesla slovníku budou zobrazovat.
+Standardní způsoby zobrazení jsou tyto:</p>
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Prostý slovníkový styl</b></dt>
+<dd>Vypadá jako běžný tištěný slovník; nezobrazují se autoři hesel
+a přílohy jsou uvedeny ve formě odkazů.</dd>
+<dt><b>Seznam položek</b></dt>
+<dd>Zobrazí pouze heslová slova jako hypertextové odkazy; text hesla se
+zobrazí po kliknutí na odkaz.</dd>
+<dt><b>Souvislý bez autora</b></dt>
+<dd>Zobrazuje hesla jedno za druhým, oddělená pouze editačními ikonami.</dd>
+<dt><b>Úplný včetně autora</b></dt>
+<dd>Zobrazení podobné jako ve fóru; zobrazuje se údaj o autorovi hesla, přílohy
+jsou uvedeny ve formě odkazů.</dd>
+<dt><b>Úplný bez autora</b></dt>
+<dd>Zobrazení podobné jako ve fóru; údaj o autorovi hesla se nezobrazuje, přílohy
+jsou uvedeny ve formě odkazů.</dd>
+<dt><b>Encyklopedie</b></dt>
+<dd>Stejný způsob zobrazení jako "Úplný včetně autora", ale pokud je přílohou
+obrázek, zobrazí se přímo v textu hesla.</dd>
+<dt><b>FAQ (ČKD:-)</b></dt>
+<dd>Vhodný pro zobrazení seznamů <b>č</b>asto <b>k</b>ladených <b>d</b>otazů.
+Automaticky vkládá před heslové slovo (které v tomto případě obsahuje znění
+dotazu) a před text hesla (obsahující odpověď) slovo OTÁZKA, resp. ODPOVĚĎ.</dd>
+</dl>
+</blockquote>
+
+<hr>
+<p>Správci Moodlu mohou vytvářet nové způsoby zobrazení, a to následujícím
+postupem:
+<ol>
+<li>Nahlédněte do adresáře mod/glossary/formats; pro každý existující způsob
+zobrazení byste měli vidět soubor označený číslem.
+<li>Vytvořte kopii jednoho z nich a označte ji jiným číslem N (nezapomeňte, že
+0 a 1 jsou rezervovány).
+<li>Editací souboru vytvořte vlastní formát (vyžaduje jistou znalost PHP).
+<li>Nakonec vložte do každého jazykového balíčku, který používáte, novou
+proměnnou s názvem <b>displayformatN</b> a připojte krátké, ale výstižné
+jméno pro nový formát.
+</ol>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Určení počtu hesel zobrazovaných na stránce</B></P>
+
+<P>U slovníku lze omezit počet hesel zobrazovaných na stránce.</P>
+
+<P>Při velkém počtu hesel s automatickými odkazy byste měli nastavit spíše nižší
+hodnotu, abyste předešli dlouhé době načítání.</P>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importovat ze souboru</B></P>
+
+<P>Vyberte na svém počítači soubor XML, který obsahuje hesla k importování.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Srovnávání celých slov</B></P>
+
+<P>Pokud je aktivováno automatické vytváření odkazů, pak tímto nastavením povolíte
+vytvářet odkazy pouze u celých slov.</P>
+
+<P>Například slovníkové heslo "konstrukt" nevytvoří odkaz ve slově
+"konstruktivismus".</P>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Globální slovník</B></P>
+
+<P>Učitel může jeden slovník v kurzu označit jako globální.</p>
+
+<P>Tento slovník se pak může stát součástí kteréhokoli kurzu (a také hlavní
+stránky systému). </P>
+
+<P>Rozdíl oproti běžnému lokálnímu slovníku spočívá v tom, že na hesla se
+vytvářejí automatické odkazy ze všech kurzů (a ne pouze z toho,
+do nějž slovník patří). </P>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Import kategorií</B></P>
+
+<P>V základním nastavení budou importována všechna hesla. Můžete upřesnit,
+zda chcete importovat také kategorie (k nim pak budou nová hesla přiřazena).</p>
@@ -0,0 +1,31 @@
+<p>Slovník</p>
+
+<blockquote>
+ Soubory nápovědy na úrovni slovníku:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Popis slovníku</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Určení společného slovníku</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Určení hlavního slovníku kurzu</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Schvalování hesel</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Duplikovaná hesla ve slovnících</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Studenti mohou aktualizovat hesla</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Komentáře k heslům</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Formát zobrazení hesel</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">Počet hesel zobrazených na stránce</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Procházet možnosti v rámečku Abecední náhled</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=linkcategories.html">Automatické vytváření odkazů kategorií</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Importování hesel</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Importování kategorií</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Cíl importovaných hesel</a>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+Soubory nápovědy na úrovni hesel:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Automatické vytváření odkazů hesel</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">Klíčová slova: Co jsou?</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Automatické vytváření odkazů s rozlišením velkých a malých písmen</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Automatické vytváření odkazů na celá slova</a>
+</ul>
+</blockquote>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Automatické vytváření odkazů kategorií</B></P>
+
+<P>Můžete upřesnit, zda chcete, aby kategorie měly automatické vytváření odkazů nebo ne.</p>
+
+<p>Pozor: kategorie tvoří odkazy na základě srovnávání celých slov s ohledem na rozlišení velkých a malých písmen.</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Hlavní slovník kurzu</B></P>
+
+<P>Systém slovníku vám umožňuje přenášet hesla z kteréhokoli vedlejšího
+slovníku do hlavního slovníku kurzu.</P>
+
+<P>K tomu je nutné určit, který slovník je hlavní.</P>
+
+<P>Poznámka: V každém kurzu může být jako hlavní označen pouze jeden slovník;
+aktualizovat jej mohou pouze učitelé.</P>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Slovník</B></P>
+<UL>
+<P>Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic,
+podobně jako ve slovníku.</P>
+<P>Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech.</P>
+<P>Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého
+(globálního) v rámci jednoho kurzu.</P>
+<P>Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové
+heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu.</P>
+</UL>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nastavení možností pro abecední procházení slovníku</B></P>
+
+<P>Uživatelé mohou slovník procházet a vyhledávat v něm. Nastavení těchto
+činností můžete upřesnit následujícími volbami:</p>
+
+<p><b>Zobrazit odkaz "Speciální"</b>: umožní procházení slovníku podle
+zvláštních znaků, jako jsou @, # atd.</p>
+
+<p><b>Zobrazit abecedu</b>: umožní procházení slovníku podle jednotlivých písmen
+abecedy. </p>
+
+<p><b>Zobrazit odkaz "Vše"</b>: umožní procházení všech hesel najednou.</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Přidávání hesel studenty</B></P>
+
+<P>Můžete určit, zda student smí přidávat, upravovat nebo
+mazat svá vlastní hesla. Toto nastavení se týká pouze vedlejších slovníků,
+protože hesla přenesená do hlavního slovníku mohou upravovat nebo mazat pouze
+učitelé.</P>
+
+<P><B>Poznámka:</B> Učitel může kdykoli upravit nebo smazat jakékoli heslo.</P>
+
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e704473

Please sign in to comment.