Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080612)

  • Loading branch information...
1 parent e487fa2 commit e7288e1e7efb7a1bf3cc604e1f691fc5de20559a moodlerobot committed Jun 12, 2008
Showing with 8 additions and 4 deletions.
  1. +8 −4 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -98,7 +98,7 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server (UTF-8 yok)<br />
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server (UTF-8 yok)<b><strong class=\"errormsg\">Deneysel! (gerçek kullanım için değil)</strong></b><br />
<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
@@ -128,7 +128,7 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli, en fazla 2karakter)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server (ODBC üzerinden) <b><font color=\"red\">Deneysel! (gerçek kullanım için değil)</font></b><br />
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server (ODBC üzerinden) <b><strong class=\"errormsg\">Deneysel! (gerçek kullanım için değil)</strong></b><br />
<b>Sunucu:</b> ODBC denetim öğesi DSN adı<br />
<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
@@ -187,7 +187,7 @@
$string['disagreelicense'] = 'GPL kabul edilmediğinden dolayı güncelleme ye devam edilemez!';
$string['download'] = 'İndir';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'İndirilmiş dosya kontrol hatası';
-$string['downloadlanguagebutton'] = '&quot;$a&quot; dil paketini indir';
+$string['downloadlanguagebutton'] = '$a dil paketini indir';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Dil paketi indir';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Varsayılan dil paketini \"$a\" kullanarak kurulum işlemine devam edebilirsiniz.';
$string['downloadlanguagepack'] = 'Dil paketini şimdi indirmek istiyor musunuz (yes/no):';
@@ -321,8 +321,12 @@
$string['password'] = 'Şifre';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, PostgreSQL ile iletişim kurabilmek için pgsql uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x sürümünde çok fazla hata var. Lütfen sürümü, 5.1.x\'e yükseltin ya da 4.3.x veya 4.4.x sürümüne düşürün.';
+$string['php52versionerror'] = 'En düşük PHP 5.2.0 sürümü gerekli';
+$string['php52versionhelp'] = '<p>Moodle en düşük PHP 5.2.0 sürümü ile çalışır.</p>
+<p>Şu anda çalışan sürüm $a</p>
+<p>PHP güncellemesi yapmalı veya en yeni PHP sürümü kullanan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.3.0 veya 5.1.0 olmalı (5.0.x sürümünde çok fazla hata var)';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.3.0 veya 5.1.0 olmalı (5.0.x sürümünde çok fazla hata var)'; // ORPHANED
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle, PHP sürümünün en az 4.3.0 veya 5.1.0 olmasını gerektirir (5.0.x sürümünde çok fazla hata var).</p>
<p>Şu anda çalışan sürüm: $a</p>
<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';

0 comments on commit e7288e1

Please sign in to comment.