Permalink
Browse files

adjusted title to index.htm

  • Loading branch information...
1 parent 655841d commit e75547eb14cfedd69773d822961c5bf0ea97a7df koenr committed Sep 28, 2003
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=CENTER><b>De Berekening van de Eindtotalen</b></p>
+<p align=CENTER><b>Berekening van de Eindtotalen</b></p>
<p>De tabel op dit scherm toont hoe de eindtotalen voor de leerlingen worden berekend. De totalen
zijn een gewogen som van maximum vijf elementen.

0 comments on commit e75547e

Please sign in to comment.