Permalink
Browse files

Added grademethod.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jul 31, 2005
1 parent 483a475 commit e792d664dd1b03059a33c537335d309bfa1adbf0
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/grademethod.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><b>Phương pháp tính điểm</b></p>
+
+<p>Kết quả của hoạt động SCORM/AICC hiển thị trong trang Điểm số có thể được đánh
+giá theo một trong các cách sau:
+ <ul>
+ <li><b>Trạng thái SCO</b><br />Chế độ này hiển thị số SCO đã hoàn thành/đã đỗ của hoạt động. Giá trị lớn nhất là số lượng SCO.</li>
+ <li><b>Điểm cao nhất</b><br />Trang điểm số sẽ hiển thị điểm cao nhất mà học viên đạt được trong tất cả các SCO đã đỗ.</li>
+ <li><b>Điểm trung bình</b><br />Nếu bạn chọn chế độ này, Moodle sẽ tính trung bình tất cả các điểm.</li>
+ <li><b>Điểm tổng</b><br />Với chế độ này tất cả các điểm sẽ được cộng lại.</li>
+</p>
+

0 comments on commit e792d66

Please sign in to comment.