Permalink
Browse files

new Hebrew translation

  • Loading branch information...
dovix
dovix committed Oct 24, 2004
1 parent 0f5e653 commit e7f8bf2b71325ec42e6f50fe2b29f8d203f8fd43
Showing with 49 additions and 0 deletions.
  1. +49 −0 lang/he/appointment.php
View
@@ -0,0 +1,49 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'àôùø ùìéçä îçãù';
+$string['appointmentdetails'] = 'îéãò àåãåú äôâéùä';
+$string['appointmentlocation'] = 'îé÷åí äáçéðä';
+$string['appointmentname'] = 'ùí äáçéðä';
+$string['date'] = 'úàøéê äáçéðä';
+$string['description'] = 'úàåø';
+$string['early'] = '$a îå÷ãí';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'òãëåï îùåá ääâùä òáåø äîùúîù $a ðëùì';
+$string['feedback'] = 'îùåá';
+$string['feedbackupdated'] = 'îùåá ääâùä òåãëï òáåø $a àðùéí';
+$string['late'] = '$a îàåçø';
+$string['maximumgrade'] = 'öéåï îéøáé';
+$string['maximumsize'] = 'âåãì îéøáé';
+$string['modulename'] = 'áçéðä';
+$string['modulenameplural'] = 'áçéðåú';
+$string['newsubmissions'] = 'äáçéðåú ðùìçå';
+$string['notgradedyet'] = 'òãééï ìà äåòøê';
+$string['notsubmittedyet'] = 'òãééï ìà ðùìç';
+$string['overwritewarning'] = 'àæäøä: èòéðä çåæøú úçìéó àú ääâùä äðåëçéú ùìê';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['saveallfeedback'] = 'ùîåø àú ëì äîùåá ùìé';
+$string['submissionfeedback'] = 'îùåá äâùä';
+$string['submissions'] = 'äâùåú';
+$string['submitappointment'] = 'ùìç àú äáçéðä ùìê áòæøú èåôñ æä';
+$string['submitted'] = 'äåâù';
+$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'òáøéú';
+$string['timeend'] = 'ñåó äáçéðä';
+$string['timestart'] = 'úçéìú äáçéðä';
+$string['typeoffline'] = 'ôòéìåú ìà î÷ååðú';
+$string['typeuploadsingle'] = 'èòï ÷åáõ áåãã';
+$string['uploadbadname'] = 'ùí ä÷åáõ ëìì úååéí àñåøéí åìôéëê ääòìàä ðëùìä';
+$string['uploadedfiles'] = 'ä÷áöéí äåòìå';
+$string['uploaderror'] = 'çìä ùâéàä áòú ùîéøú ä÷åáõ òì äùøú';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'ä÷åáõ äåòìä áàåôï ú÷éï àáì òãëåï ääâùä ùìê ðëùì';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'öø ìé, ÷åáõ æä âãåì îãé (äîâáìä äéà $a áúéí)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'ìà ðîöà ÷åáõ - äàí àúä áèåç ùáçøú ÷åáõ ìèòéðä?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' äåòìä áàåôï ú÷éï àê ääâùä ìà ðøùîä!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' äåòìä áäöìçä';
+$string['viewfeedback'] = 'öôä áöéåðé äáçéðåú åáîùåá';
+$string['viewsubmissions'] = 'öôä á$a áçéðåú ùäåâùå';
+$string['yoursubmission'] = 'ääâùä ùìê';
+
+?>

0 comments on commit e7f8bf2

Please sign in to comment.