Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080621)

  • Loading branch information...
commit e8206e91b4f3a5b71a4466f4146aa735ef498e0e 1 parent 986f2bc
authored June 21, 2008

Showing 1 changed file with 74 additions and 72 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 146  install/lang/ca_utf8/installer.php
146  install/lang/ca_utf8/installer.php
@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 /// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
10 10
 /// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
11 11
 
12  
-$string['aborting'] = 'S\'està interrompent la instal·lació';
  12
+$string['aborting'] = 'S\'està interrompent la instal·lació'; // ORPHANED
13 13
 $string['admindirerror'] = 'El directori d\'administració especificat és incorrecte';
14 14
 $string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
15 15
 $string['admindirsetting'] = 'Alguns servidors web utilitzen un URL especial /admin per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament aquesta és també la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
@@ -17,17 +17,17 @@
17 17
 $string['admindirsettinghead'] = 'S\'està configurant el directori d\'administració...';
18 18
 $string['admindirsettingsub'] = 'Alguns proveïdors d\'espai web utilitzen /admin com una adreça URL especial per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament això interfereix amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu solucionar aquest problema canviant el nom del directori admin en la vostra instal·lació i introduint aquí el nou nom. Per exemple: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
19 19
 Això repararà tots els enllaços d\'administració de Moodle.';
20  
-$string['adminemail'] = 'Correu electrònic:';
21  
-$string['adminfirstname'] = 'Nom:';
22  
-$string['admininfo'] = 'Dades de l\'administrador';
23  
-$string['adminlastname'] = 'Cognoms:';
24  
-$string['adminpassword'] = 'Contrasenya:';
25  
-$string['adminusername'] = 'Nom d\'usuari/ària';
26  
-$string['askcontinue'] = 'Continua (sí/no)';
27  
-$string['availabledbtypes'] = 'Tipus de base de dades disponibles';
28  
-$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
  20
+$string['adminemail'] = 'Correu electrònic:'; // ORPHANED
  21
+$string['adminfirstname'] = 'Nom:'; // ORPHANED
  22
+$string['admininfo'] = 'Dades de l\'administrador'; // ORPHANED
  23
+$string['adminlastname'] = 'Cognoms:'; // ORPHANED
  24
+$string['adminpassword'] = 'Contrasenya:'; // ORPHANED
  25
+$string['adminusername'] = 'Nom d\'usuari/ària'; // ORPHANED
  26
+$string['askcontinue'] = 'Continua (sí/no)'; // ORPHANED
  27
+$string['availabledbtypes'] = 'Tipus de base de dades disponibles'; // ORPHANED
  28
+$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles'; // ORPHANED
29 29
 $string['bypassed'] = 'S\'ha deixat de banda';
30  
-$string['cannotconnecttodb'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades';
  30
+$string['cannotconnecttodb'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades'; // ORPHANED
31 31
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori d\'idiomes.';
32 32
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
33 33
 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
@@ -38,7 +38,7 @@
38 38
 $string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
39 39
 $string['caution'] = 'Alerta';
40 40
 $string['check'] = 'Reviseu';
41  
-$string['checkingphpsettings'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP';
  41
+$string['checkingphpsettings'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP'; // ORPHANED
42 42
 $string['chooselanguage'] = 'Trieu un idioma';
43 43
 $string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
44 44
 $string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
@@ -47,16 +47,18 @@
47 47
 $string['compatibilitysettingshead'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP...';
48 48
 $string['compatibilitysettingssub'] = 'El vostre servidor hauria de passar totes aquestes proves per tal que Moodle funcioni correctament.';
49 49
 $string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
50  
-$string['configfilecreated'] = 'El fitxer de configuració s\'ha creat correctament';
51  
-$string['configfiledoesnotexist'] = 'El fitxer de configuració no existeix';
  50
+$string['configfilecreated'] = 'El fitxer de configuració s\'ha creat correctament'; // ORPHANED
  51
+$string['configfiledoesnotexist'] = 'El fitxer de configuració no existeix'; // ORPHANED
52 52
 $string['configfilenotwritten'] = 'La seqüència d\'instal·lació no ha estat capaç de crear automàticament un fitxer config.php que contingui els paràmetres que heu triat, probablement perquè no pugui escriure al directori de Moodle. Podeu copiar a mà el codi següent en un fitxer anomenat config.php dins del directori arrel de Moodle.';
53 53
 $string['configfilewritten'] = 'S\'ha creat correctament el fitxer config.php';
54 54
 $string['configurationcomplete'] = 'S\'ha completat la configuració';
55 55
 $string['configurationcompletehead'] = 'S\'ha completat la configuració';
56 56
 $string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
57  
-$string['configurationfileexist'] = 'Ja existeix un fitxer de configuració';
  57
+$string['configurationfileexist'] = 'Ja existeix un fitxer de configuració'; // ORPHANED
58 58
 $string['continue'] = 'Continua';
59  
-$string['creatingconfigfile'] = 'S\'està  creant el fitxer de configuració...';
  59
+$string['creatingconfigfile'] = 'S\'està  creant el fitxer de configuració...'; // ORPHANED
  60
+$string['ctyperecommended'] = 'Es recomana instal·lar l\'extensió de PHP ctype a fi de millorar el rendiment del lloc, especialment si teniu usuaris que treballen amb idiomes no occidentals.';
  61
+$string['ctyperequired'] = 'A hores d\'ara Moodle requereix l\'extensió de PHP ctype, a fi de millorar el rendiment del lloc i oferir compatibilitat amb diferents idiomes.';
60 62
 $string['curlrecommended'] = 'Es recomana instal·lar la biblioteca opcional Curl a fi d\'habilitar la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
61 63
 $string['customcheck'] = 'Altres comprovacions';
62 64
 $string['database'] = 'Base de dades';
@@ -74,10 +76,10 @@
74 76
 <b>Usuari:</b> fixat a \"root\" per l\'instal·lador<br />
75 77
 <b>Contrasenya:</b> la contrasenya de l\'usuari \"root\" de la base de dades<br />
76 78
 <b>Prefix de les taules:</b> prefix opcional per utilitzar en els noms de totes les taules';
77  
-$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
78  
-$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
79  
-$string['databasepass'] = 'Contrasenya de la base de dades:';
80  
-$string['databasesettings'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.<br />
  79
+$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:'; // ORPHANED
  80
+$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:'; // ORPHANED
  81
+$string['databasepass'] = 'Contrasenya de la base de dades:'; // ORPHANED
  82
+$string['databasesettings'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver creat abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.<br />
81 83
 <br /> <br />
82 84
 <b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
83 85
 <b>Servidor:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
@@ -85,8 +87,8 @@
85 87
 <b>Usuari:</b> nom de l\'usuari de la base de dades<br />
86 88
 <b>Contrasenya:</b> contrasenya de l\'usuari de la base de dades<br />
87 89
 <b>Prefix de les taules:</b> prefix opcional per utilitzar en els noms de totes les taules';
88  
-$string['databasesettingsformoodle'] = 'Paràmetres de la base de dades de Moodle';
89  
-$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
  90
+$string['databasesettingsformoodle'] = 'Paràmetres de la base de dades de Moodle'; // ORPHANED
  91
+$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver creat abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
90 92
 $string['databasesettingssub'] = '<b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
91 93
 <b>Servidor:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
92 94
 <b>Nom:</b> nom de la base de dades, p. ex. moodle<br />
@@ -136,8 +138,8 @@
136 138
 <b>Contrasenya:</b> la vostra contrasenya de la base de dades<br />
137 139
 <b>Prefix de les taules:</b> prefix que cal anteposar als noms de totes les taules (obligatori)';
138 140
 $string['databasesettingswillbecreated'] = '<strong>Nota</strong >: l\'instal·lador intentarà crear automàticament la base de dades si no existeix.';
139  
-$string['databasetype'] = 'Tipus de base de dades:';
140  
-$string['databaseuser'] = 'Usuari de la base de dades:';
  141
+$string['databasetype'] = 'Tipus de base de dades:'; // ORPHANED
  142
+$string['databaseuser'] = 'Usuari de la base de dades:'; // ORPHANED
141 143
 $string['dataroot'] = 'Directori de dades';
142 144
 $string['datarooterror'] = 'No s\'ha pogut trobar o crear el directori de dades que heu especificat. Corregiu el camí o creeu el directori a mà.';
143 145
 $string['dbconnectionerror'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades que heu especificat. Comproveu els paràmetres de la base de dades.';
@@ -171,16 +173,16 @@
171 173
 Necessiteu un lloc on Moodle pugui desar els fitxers que es pengin. L\'usuari del servidor web (generalment \'nobody\' o \'apache\') ha de tenir permisos de lectura i d\'ESCRIPTURA en aquest directori, però no hauria de ser accessible directament via web.</p>';
172 174
 $string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
173 175
 $string['dirrooterror'] = 'El paràmetre \'Directori de Moodle\' sembla incorrecte: no s\'hi ha pogut trobat cap instal·lació de Moodle. S\'ha reiniciat el valor del paràmetre.';
174  
-$string['disagreelicense'] = 'No es pot continuar l\'actualització sense acceptar la GPL.';
  176
+$string['disagreelicense'] = 'No es pot continuar l\'actualització sense acceptar la GPL.'; // ORPHANED
175 177
 $string['download'] = 'Baixa';
176 178
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
177 179
 $string['downloadlanguagebutton'] = 'Baixa el paquet d\'idioma \"$a\"';
178 180
 $string['downloadlanguagehead'] = 'Baixa paquet d\'idioma';
179 181
 $string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Podeu continuar el procés d\'instal·lació amb el paquet d\'idioma per defecte \"$a\".';
180  
-$string['downloadlanguagepack'] = 'Voleu baixar ara el paquet d\'idioma (sí/no)?';
  182
+$string['downloadlanguagepack'] = 'Voleu baixar ara el paquet d\'idioma (sí/no)?'; // ORPHANED
181 183
 $string['downloadlanguagesub'] = 'Ara teniu l\'opció de baixar un paquet d\'idioma i continuar el procés d\'instal·lació en aquest idioma.<br /><br />Si no podeu baixar el paquet, el procés d\'instal·lació prosseguirà en anglès. (Després que s\'hagi completat la instal·lació, tindreu l\'oportunitat de baixar i instal·lar paquets d\'idioma addicionals.)';
182  
-$string['downloadsuccess'] = 'El paquet d\'idioma s\'ha baixat correctament';
183  
-$string['doyouagree'] = 'Esteu d\'acord (sí/no)?';
  184
+$string['downloadsuccess'] = 'El paquet d\'idioma s\'ha baixat correctament'; // ORPHANED
  185
+$string['doyouagree'] = 'Esteu d\'acord (sí/no)?'; // ORPHANED
184 186
 $string['environmenterrortodo'] = 'Abans d\'instal·lar aquesta versió de Moodle heu de resoldre tots els problemes d\'entorn (errors) que s\'han trobat.';
185 187
 $string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
186 188
 $string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'si aquesta prova falla, això indica un problema en potència';
@@ -192,7 +194,7 @@
192 194
 $string['environmentsub'] = 'S\'està comprovant si els diferents components del vostre sistema satisfan els requeriments';
193 195
 $string['environmentxmlerror'] = 'S\'ha produït un error en llegir les dades de l\'entorn ($a->error_code)';
194 196
 $string['error'] = 'Error';
195  
-$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.';
  197
+$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.'; // ORPHANED
196 198
 $string['fail'] = 'Error';
197 199
 $string['fileuploads'] = 'Càrrega de fitxers';
198 200
 $string['fileuploadserror'] = 'Hauria d\'estar habilitada';
@@ -224,29 +226,29 @@
224 226
 $string['help'] = 'Ajuda';
225 227
 $string['iconvrecommended'] = 'És sumament recomanable instal·lar la biblioteca opcional ICONV a fi de millorar el rendiment del lloc, especialment si el vostre lloc utilitza llengües no romàniques.';
226 228
 $string['info'] = 'Informació';
227  
-$string['inputdatadirectory'] = 'Directori de dades:';
228  
-$string['inputwebadress'] = 'Adreça web:';
229  
-$string['inputwebdirectory'] = 'Directori de Moodle';
  229
+$string['inputdatadirectory'] = 'Directori de dades:'; // ORPHANED
  230
+$string['inputwebadress'] = 'Adreça web:'; // ORPHANED
  231
+$string['inputwebdirectory'] = 'Directori de Moodle'; // ORPHANED
230 232
 $string['installation'] = 'Instal·lació';
231  
-$string['installationiscomplete'] = 'S\'ha completat la instal·lació';
  233
+$string['installationiscomplete'] = 'S\'ha completat la instal·lació'; // ORPHANED
232 234
 $string['invalidargumenthelp'] = 'Error: els arguments no són vàlids.
233 235
 Ús: $php cliupgrade.php OPCIONS
234  
-Utilitzeu l\'opció --help per a més informació';
235  
-$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
236  
-$string['invalidhost'] = 'El servidor no és vàlid';
237  
-$string['invalidint'] = 'Error: el valor no és un enter';
238  
-$string['invalidintrange'] = 'Error: el valor és fora dels límits';
  236
+Utilitzeu l\'opció --help per a més informació'; // ORPHANED
  237
+$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida'; // ORPHANED
  238
+$string['invalidhost'] = 'El servidor no és vàlid'; // ORPHANED
  239
+$string['invalidint'] = 'Error: el valor no és un enter'; // ORPHANED
  240
+$string['invalidintrange'] = 'Error: el valor és fora dels límits'; // ORPHANED
239 241
 $string['invalidmd5'] = 'El md5 no és vàlid';
240  
-$string['invalidpath'] = 'El camí no és vàlid';
241  
-$string['invalidsetelement'] = 'Error: el valor que heu proporcionat no coincideix amb cap de les opcions permeses';
242  
-$string['invalidtextvalue'] = 'El text no és vàlid';
243  
-$string['invalidurl'] = 'L\'URL no és vàlid';
244  
-$string['invalidvalueforlanguage'] = 'El valor no és vàlid per a l\'opció --lang. Utilitzeu --help per a més informació';
245  
-$string['invalidyesno'] = 'Error: el valor no és un argument vàlid sí/no.';
  242
+$string['invalidpath'] = 'El camí no és vàlid'; // ORPHANED
  243
+$string['invalidsetelement'] = 'Error: el valor que heu proporcionat no coincideix amb cap de les opcions permeses'; // ORPHANED
  244
+$string['invalidtextvalue'] = 'El text no és vàlid'; // ORPHANED
  245
+$string['invalidurl'] = 'L\'URL no és vàlid'; // ORPHANED
  246
+$string['invalidvalueforlanguage'] = 'El valor no és vàlid per a l\'opció --lang. Utilitzeu --help per a més informació'; // ORPHANED
  247
+$string['invalidyesno'] = 'Error: el valor no és un argument vàlid sí/no.'; // ORPHANED
246 248
 $string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma \"$a\" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
247 249
 $string['langdownloadok'] = 'L\'dioma \"$a\" s\'ha instal·lat amb èxit. La instal·lació prosseguirà en aquest idioma.';
248 250
 $string['language'] = 'Idioma';
249  
-$string['locationanddirectories'] = 'Ubicació i directoris';
  251
+$string['locationanddirectories'] = 'Ubicació i directoris'; // ORPHANED
250 252
 $string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
251 253
 $string['magicquotesruntimeerror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
252 254
 $string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Aquest paràmetre hauria d\'estar desactivat per tal que Moodle funcioni correctament.</p>
@@ -303,7 +305,7 @@
303 305
 $string['previous'] = 'Anterior';
304 306
 $string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. No estàveu utilitzant aquest tipus de pregunta, de manera que no hauríeu d\'experimentar cap problema.';
305 307
 $string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. Teniu algunes preguntes RQP en la base de dades que deixaran de funcionar si no reinstal·leu el codi de http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 abans de prosseguir l\'actualització.';
306  
-$string['releasenoteslink'] = 'Per a més informació sobre aquesta versió de Moodle, consulteu les Notes de llançament en $a';
  308
+$string['releasenoteslink'] = 'Per a més informació sobre aquesta versió de Moodle, consulteu les Notes de llançament en $a'; // ORPHANED
307 309
 $string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copiar-lo a la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
308 310
 $string['remotedownloadnotallowed'] = 'El vostre servidor no permet baixar components ((allow_url_fopen inhabilitat).<br /><br />Baixeu manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copieu en la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimiu-lo allí.';
309 311
 $string['report'] = 'Informe';
@@ -315,40 +317,40 @@
315 317
 <p>Normalment el mode segur només està habilitat en servidors webs públics una mica paranoics, de manera que és probable que hàgiu de buscar un altre servei d\'allotjament per al vostre Moodle.</p>
316 318
 
317 319
 <p>Podeu continuar la instal·lació si voleu, però trobareu problemes de funcionament més endavant.</p>';
318  
-$string['selectlanguage'] = 'Selecció d\'idioma per a la instal·lació';
  320
+$string['selectlanguage'] = 'Selecció d\'idioma per a la instal·lació'; // ORPHANED
319 321
 $string['serverchecks'] = 'Proves del servidor';
320 322
 $string['sessionautostart'] = 'Autoinici de sessió';
321 323
 $string['sessionautostarterror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
322 324
 $string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle necessita suport per a sessions i no funcionarà sense.</p>
323 325
 
324 326
 <p>Les sessions es poden habilitar en el fitxer php.ini. Comproveu el paràmetre session.auto_start.</p>';
325  
-$string['sitefullname'] = 'Nom complet del lloc';
326  
-$string['siteinfo'] = 'Detalls del lloc';
327  
-$string['sitenewsitems'] = 'Titulars de notícies:';
328  
-$string['siteshortname'] = 'Nom curt del lloc:';
329  
-$string['sitesummary'] = 'Resum del lloc:';
  327
+$string['sitefullname'] = 'Nom complet del lloc'; // ORPHANED
  328
+$string['siteinfo'] = 'Detalls del lloc'; // ORPHANED
  329
+$string['sitenewsitems'] = 'Titulars de notícies:'; // ORPHANED
  330
+$string['siteshortname'] = 'Nom curt del lloc:'; // ORPHANED
  331
+$string['sitesummary'] = 'Resum del lloc:'; // ORPHANED
330 332
 $string['skipdbencodingtest'] = 'Omet la prova de codificació de la base de dades';
331 333
 $string['status'] = 'Estat';
332  
-$string['tableprefix'] = 'Prefix de taules:';
  334
+$string['tableprefix'] = 'Prefix de taules:'; // ORPHANED
333 335
 $string['thischarset'] = 'UTF-8';
334 336
 $string['thisdirection'] = 'ltr';
335 337
 $string['thislanguage'] = 'Català';
336 338
 $string['unicoderecommended'] = 'Es recomana emmagatzemar totes les dades en Unicode (UTF-8). Les noves instal·lacions s\'haurien de realitzar en bases de dades que tinguin definit com a Unicode el conjunt de caràcters per defecte. Si esteu fent una actualització, hauríeu de passar el procés de migració a UTF-8 (vg. la pàgina d\'Administració).';
337 339
 $string['unicoderequired'] = 'Es requereix emmagatzemar totes les dades en format Unicode (UTF-8). Les noves instal·lacions s\'han de realitzar en bases de dades que tinguin definit com a Unicode el conjunt de caràcters per defecte. Si esteu fent una actualització, hauríeu de passar el procés de migració a UTF-8 (vg. la pàgina d\'Administració).';
338  
-$string['upgradingactivitymodule'] = 'S\'està actualitzant el mòdul d\'activitat';
339  
-$string['upgradingbackupdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de còpies de seguretat';
340  
-$string['upgradingblocksdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de blocs';
341  
-$string['upgradingblocksplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de blocs';
342  
-$string['upgradingcompleted'] = 'S\'ha completat l\'actualització...';
343  
-$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de format de curs';
344  
-$string['upgradingenrolplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'inscripcions';
345  
-$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'exportació de qualificacions';
346  
-$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'importació de qualificacions';
347  
-$string['upgradinggradereportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'informes de qualificacions';
348  
-$string['upgradinglocaldb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades local';
349  
-$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'S\'està actualitzant el connector de sortida de missatges';
350  
-$string['upgradingqtypeplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de tipus de preguntes';
351  
-$string['upgradingrpcfunctions'] = 'S\'estan actualitzant les funcions RPC';
  340
+$string['upgradingactivitymodule'] = 'S\'està actualitzant el mòdul d\'activitat'; // ORPHANED
  341
+$string['upgradingbackupdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de còpies de seguretat'; // ORPHANED
  342
+$string['upgradingblocksdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de blocs'; // ORPHANED
  343
+$string['upgradingblocksplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de blocs'; // ORPHANED
  344
+$string['upgradingcompleted'] = 'S\'ha completat l\'actualització...'; // ORPHANED
  345
+$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de format de curs'; // ORPHANED
  346
+$string['upgradingenrolplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'inscripcions'; // ORPHANED
  347
+$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'exportació de qualificacions'; // ORPHANED
  348
+$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'importació de qualificacions'; // ORPHANED
  349
+$string['upgradinggradereportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'informes de qualificacions'; // ORPHANED
  350
+$string['upgradinglocaldb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades local'; // ORPHANED
  351
+$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'S\'està actualitzant el connector de sortida de missatges'; // ORPHANED
  352
+$string['upgradingqtypeplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de tipus de preguntes'; // ORPHANED
  353
+$string['upgradingrpcfunctions'] = 'S\'estan actualitzant les funcions RPC'; // ORPHANED
352 354
 $string['usagehelp'] = 'Sinopsi:
353 355
 $php cliupgrade.php OPCIONS
354 356
 
@@ -378,9 +380,9 @@
378 380
 --help mostra aquesta ajuda
379 381
 
380 382
 Ús:
381  
-$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Lloc Moodle de mostra\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2';
  383
+$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Lloc Moodle de mostra\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2'; // ORPHANED
382 384
 $string['user'] = 'Usuari';
383  
-$string['versionerror'] = 'L\'usuari ha interromput per un error de versió';
  385
+$string['versionerror'] = 'L\'usuari ha interromput per un error de versió'; // ORPHANED
384 386
 $string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
385 387
 $string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Felicitacions!';
386 388
 $string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>$a->installername</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
@@ -390,13 +392,13 @@
390 392
 sota llicència <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
391 393
 $string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
392 394
 $string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó \"Següent\" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
393  
-$string['welcometext'] = '--- Benvinguts a l\'instal·lador de línia d\'ordres de Moodle ---';
394  
-$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Error: no s\'ha pogut escriure el fitxer de configuració';
  395
+$string['welcometext'] = '--- Benvinguts a l\'instal·lador de línia d\'ordres de Moodle ---'; // ORPHANED
  396
+$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Error: no s\'ha pogut escriure el fitxer de configuració'; // ORPHANED
395 397
 $string['wrongdestpath'] = 'El camí de destinació és erroni';
396 398
 $string['wrongsourcebase'] = 'L\'adreça (URL) base de la font és errònia';
397 399
 $string['wrongzipfilename'] = 'El nom del fitxer ZIP és erroni';
398 400
 $string['wwwroot'] = 'Adreça web';
399 401
 $string['wwwrooterror'] = 'L\'adreça web no sembla vàlida. La instal·lació de Moodle no sembla que sigui en aquesta ubicació,';
400 402
 $string['xmlrpcrecommended'] = 'Instal·lar l\'extensió opcional xmlrpc és útil per a la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
401  
-$string['yourchoice'] = 'La vostra elecció:';
  403
+$string['yourchoice'] = 'La vostra elecció:'; // ORPHANED
402 404
 ?>

0 notes on commit e8206e9

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.