Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Aug 23, 2005
1 parent fd0c130 commit e852a8440d3dff52efd7400cc64476db2db672f1
Showing with 127 additions and 3 deletions.
  1. +16 −1 lang/tr/auth.php
  2. +111 −2 lang/tr/exercise.php
View
@@ -1,9 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['alternateloginurl'] = 'Alternatif giriş URL';
$string['auth_common_settings'] = 'Genel Ayarlar';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Veri İlişkilendirmesi';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Bu alanlar isteğe bağlıdır. Burada belirttiğiniz <b>harici veritabanı alanlarındaki</b> bilgilerden sağlanan kullanıcı alanlarının bazılarının, önceden doldurulmasını sağlayabilirsiniz. <p>Bu alanları boş bırakırsanız, varsayılanlar kullanılacaktır.</p><p>Diğer durumda, kullanıcılar giriş yaptıktan sonra bu alnları değiştirebilileceklerdir.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Şifreyi içeren alan adı';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Kullanıcı adını içeren alan adı';
$string['auth_dbhost'] = 'Veritabanı sunucusu';
@@ -27,15 +29,28 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'NNTP sunucu kullan';
$string['auth_nonetitle'] = 'Yetki yok';
$string['auth_pop3title'] = 'POP3 sunusu kullan';
+$string['auth_updatelocal'] = 'Yereli güncelle';
+$string['auth_updateremote'] = 'Harici olanı güncelle';
$string['auth_usernameexists'] = 'Seçilen kullanıcı zaten var. Başka bir tane seçin.';
$string['authenticationoptions'] = 'Yetkilendirme seçenekleri';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştirme bağlantısı';
$string['chooseauthmethod'] = 'Bir yetki metodu seçin:';
+$string['forcechangepassword'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Kullanıcıların sonraki girişinde şifre değişimini zorunlu tut.';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Kullanıcılar ilk defa giriş yaptıklarında şifre değişimini zorunlu tut';
$string['guestloginbutton'] = 'Ziyaretçi giriş düğmesi';
$string['instructions'] = 'Yönergeler';
+$string['locked'] = 'Kilitli';
$string['md5'] = 'MD5 şifrelemesi';
+$string['passwordhandling'] = 'Şifre alanı işleme';
$string['plaintext'] = 'Düz metin';
$string['showguestlogin'] = 'Ziyaretçi düğmesini giriş sayfasından gizleyebilir veya gösterebilirsiniz.';
$string['stdchangepassword'] = 'Standard Şifre Değiştirme Sayfas kullan';
+$string['unlocked'] = 'Kilit yok';
+$string['unlockedifempty'] = 'Boşsa kilit yok';
+$string['update_never'] = 'Asla';
+$string['update_oncreate'] = 'Oluşturulduğunda';
+$string['update_onlogin'] = 'Her giriş yapıldığında';
+$string['update_onupdate'] = 'Güncellendiğinde';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['absent'] = 'Yok';
@@ -18,6 +18,8 @@
$string['assessmentmadebythe'] = 'Deðerlendirme $a tarafýndan yapýldý';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Bu gönderinin deðerlendirmesi';
$string['assessments'] = 'Deðerlendirmeler';
+$string['atthisstageyou'] = 'Bu aþamada bir alýþtýrma tamamladýnýz. <br />Bu deðerlendirme üzerinde bir kaç deðiþiklik yaparak çalýþmanýzý tekrar gözden geçirebilirsiniz.<br />Deðerlendirmenizi tekrar gözden geçirmek isterseniz<br />bunu aþaðýdaki Tekrar Deðerlendir linkini týklayarak yapabilirsiniz.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = '$a tarafýndan Bekleyen Deðerlendirme';
$string['clearlateflag'] = 'Geç Ýþaretçisini Temizle';
$string['comment'] = 'Yorum';
$string['comparisonofassessments'] = 'Deðerlendirmelerin Karþýlaþtýrýlmasý';
@@ -28,10 +30,12 @@
$string['deadline'] = 'Teslim tarihi';
$string['deadlineis'] = 'Teslim tarihi: $a';
$string['delete'] = 'Sil';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Dikkat: Bu gönderi ile iliþkilendirilmiþ $a deðerlendirme var. <br/>Bu gönderinin silinMEMESÝ þiddetle önerilir.';
$string['deleting'] = 'Siliniyor';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailsofassessment'] = 'Deðerlendirme Ayrýntýlarý';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Final Notlarýnýn Gösterimi';
+$string['duedate'] = 'Son Tarih';
$string['edit'] = 'Düzenle';
$string['editingassessmentelements'] = 'Deðerlendirme Ögeleri Düzenleniyor';
$string['element'] = 'Öge';
@@ -42,20 +46,125 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Alýþtýrma Deðerlendirmeleri';
$string['exercisefeedback'] = 'Alýþtýrma Geribildirimi';
$string['exercisesubmissions'] = 'Alýþtýrma Gönderileri';
+$string['fair'] = 'Adil';
$string['generalcomment'] = 'Genel yorum';
$string['good'] = 'Ýyi';
$string['gradeassessment'] = 'Deðerlendirmeyi Notlandýr';
$string['gradeforassessment'] = 'Deðerlendirme için Not';
$string['gradeforstudentsassessment'] = '$a Deðerlendirmesi için Not';
$string['gradeforsubmission'] = 'Gönderi için Not';
$string['gradetable'] = 'Not Tablosu';
+$string['gradinggrade'] = 'Notlandýrma';
$string['gradingstrategy'] = 'Notlandýrma Stratejisi';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Çoklu Gönderilerin Ýþlenmesi';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Öðrencilerden Ýsimleri Gizle';
$string['incorrect'] = 'Yanlýþ';
$string['late'] = 'Geç';
-$string['lax'] = 'Zayýf';
+$string['lax'] = 'Gevþek';
+$string['leaguetable'] = 'Gönderilmiþ Çalýþmanýn Not Çizelgesi';
+$string['mail1'] = '\'$a\' isimli ödevinizi deðerlendiren:';
+$string['mail2'] = 'Yorumlar ve not \'$a\' Alýþtýrma Deðerlendirmesinde görülebilir.';
+$string['mail3'] = 'Alýþtýrma Deðerlendirmesinde görebilirsiniz.';
+$string['mail6'] = 'Ödev deðerlendirmeniz \'$a\', gözden geçirildi.';
+$string['mail7'] = '$a tarafýndan yapýlan yorumlar Alýþtýrma Ödevinde görülebilir.';
+$string['managingassignment'] = 'Alýþtýrma Yönetimi';
+$string['maximum'] = 'En fazla';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Öðrenci Deðerlendirmeleri Ýçin En fazla Not: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Gönderiler Ýçin En Fazla Not: $a';
+$string['maximumsize'] = 'En fazla dosya boyutu';
+$string['mean'] = 'Ortalama';
+$string['minimum'] = 'En az';
$string['modulename'] = 'Alýþtýrma';
$string['modulenameplural'] = 'Alýþtýrmalar';
+$string['movingtophase'] = 'Aþama $a\'e geçiliyor';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Çoklu Gönderiler';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Alýþtýrma Açýklamasý Gönderilmedi';
+$string['nosubmissions'] = 'Gönderi Yok';
+$string['notassessedyet'] = 'Henüz Deðerlendirilmedi';
+$string['notavailable'] = 'Ulaþýlamaz';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Öðrenciden not / Ödev için Notlandýrma}';
+$string['notgraded'] = 'Notlandýrýlmadý';
+$string['notitlegiven'] = 'Baþlýk verilmedi';
+$string['numberofentries'] = 'Kayýt Sayýlarý';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Not Çizelgesindeki Kayýt Sayýsý';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Olumsuz Yanýt Sayýsý';
+$string['onesubmission'] = 'Bir Gönderi';
+$string['optionaladjustment'] = 'Seçeneðe baðlý Ayar';
+$string['overallgrade'] = 'Tüm Not';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Parola Korumalý Alýþtýrma';
+$string['phase'] = 'Aþama';
+$string['phase1'] = 'Alýþtýrmayý Ayarla';
+$string['phase1short'] = 'Ayarla';
+$string['phase2'] = '$a Deðerlendirme ve Gönderilerine Ýzin Ver';
+$string['phase2short'] = 'Açýk';
+$string['phase3'] = 'Tüm Notlarý ve Not Çizelgesini Göster';
+$string['phase3short'] = 'Gösterim';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Lütfen ödevinizi u formu kullanarak gönderin';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Lütfen aþaðýda baþlýðýný týklayarak alýþtýrmaya bakýn.<br />Alýþtýrmadaki yönergeleri takip edin.<br />Alýþtýrmayý baþarýyla tamamlayýp mutlu olduðunuzda <br />Deðerlendir (veya Tekrar Deðerlendir) baðlantýsýný týklayabilirsiniz.<br />Bunu bitirdiðinizde ödeviniz için daha fazla yönerge gösterilecektir.';
+$string['poor'] = 'Kötü';
$string['present'] = 'Var';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Genel Yorum / Ayar Sebebi';
+$string['reassess'] = 'Tekrar Deðerlendir';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Öðrenci deðerlendirmelerini tekrar notlandýr';
+$string['resubmissionfor'] = '$a için Tekrar gönderim';
+$string['savedok'] = 'Kaydedildi';
+$string['saveentries'] = 'Girdileri Kaydet';
+$string['savemyassessment'] = 'Deðerlendirmemi Kaydet';
+$string['saveweights'] = 'Aðýrlýklarý Kaydet';
+$string['scale10'] = '10 üzerinden not';
+$string['scale100'] = '100 üzerinden not';
+$string['scale20'] = '20 üzerinden not';
+$string['scalecorrect'] = '2 puanlý Doðru/Yanlýþ ölçeði';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 puanlý Harika/Çok Kötü ölçeði';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 puanlý Harika/Çok Kötü ölçeði';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 puanlý Harika/Çok Kötü ölçeði';
+$string['scalegood3'] = '3 puanlý Ýyi/Kötü ölçüðü';
+$string['scalepresent'] = '2 puanlý Var/Yok ölçeði';
+$string['scaleyes'] = '2 puanlý Evet/Hayýr ölçeði';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Örnek Deðerlendirme Formu';
+$string['standarddeviation'] = 'Standart Sapma';
+$string['strict'] = 'Katý';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a tekrar gönderebilmesi ÝZÝNLÝ';
+$string['studentassessments'] = '$a Deðerlendirme';
+$string['studentnotallowed'] = '$a tekrar gönderebilmesi izinli DEÐÝL (veya gerek yok)';
+$string['studentsubmissions'] = '$a Deðerlendirmeleri';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = 'Ödev için $a Öðrenci Deðerlendirmesi';
+$string['submission'] = 'Gönderi';
+$string['submissions'] = 'Gönderiler';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Gönderiler kapandý - Gönderi teslim tarihinin süresi doldu';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Alýþtýrma Açýklamasýný Gönder';
+$string['submitted'] = 'Gönderildi';
+$string['submittedby'] = 'Gönderen:';
+$string['suggestedgrade'] = 'Önerilen Not';
+$string['teacherassessment'] = '$a Deðerlendirme';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a Deðerlendirme Tablosu';
+$string['teacherscomment'] = 'Eðitimci Yorumu';
+$string['theexercise'] = 'Alýþtýrma';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Alýþtýrma ve $a tarafýndan Gönderi';
+$string['thegradeis'] = 'Not: $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = '$a\'dan geribildirim var';
+$string['title'] = 'Baþlýk';
+$string['typeofscale'] = 'Ölçek Tipi';
+$string['unassessed'] = '$a Deðerlendirilmemiþ';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Notlandýrýlmamýþ Öðrenci Deðerlendirmesi';
+$string['usemaximum'] = 'En Yükseðini Kullan';
+$string['usemean'] = 'Ortalama Kullan';
+$string['usepassword'] = 'Parola Kullan';
+$string['verylax'] = 'Çok Gevþek';
+$string['verypoor'] = 'Çok Zayýf';
+$string['verystrict'] = 'Çok Katý';
+$string['view'] = 'Bak';
+$string['viewteacherassessment'] = '$a Deðerlendirmeye Bak';
+$string['warningonamendingelements'] = 'DÝKKAT: Gönderilmiþ deðerlendirmeler var.<br />Öge sayýsýný, ölçek tiplerini veya öge aðýrlýklarýný DEÐÝÞTÝRMEYÝN.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Aðýrlýklý Hata Sayýsý: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Deðerlendirmelerin Notlandýrýlmasý Ýçin Aðýrlýk';
+$string['weightforteacherassessments'] = '$a Deðerlendirmesi için Aðýrlýk';
+$string['weights'] = 'Aðýrlýklar';
+$string['weightssaved'] = 'Aðýrlýklar Kaydedildi';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Tüm Notlar Ýçin Kullanýlan Aðýrlýklar';
+$string['wrongpassword'] = 'Alýþtýrma için yanlýþ parola';
+$string['yourassessment'] = 'Deðerlendirmeniz';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Geribildirim Buraya gelecek';
+$string['yoursubmission'] = 'Gönderiniz';
?>

0 comments on commit e852a84

Please sign in to comment.