Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent b8b10d1 commit e8f1458ce1460016f7c36b1dbdd06b76f8162cb0 koenr committed Apr 18, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/lesson.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
@@ -25,7 +25,7 @@
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['displayofgrade'] = 'Tonen van het cijfer (voor de leerling)';
-$string['endofbranch'] = 'Ende vertakking';
+$string['endofbranch'] = 'Einde vertakking';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de &quot;juiste&quot; pagina verwijzen';

0 comments on commit e8f1458

Please sign in to comment.