Permalink
Browse files

Almost everything.

  • Loading branch information...
1 parent 1d0baef commit e97ad228d37ebda05c5303704f6fe92e5b120963 flipman committed Jul 26, 2004
Showing with 267 additions and 182 deletions.
  1. +31 −0 lang/lv/book.php
  2. +2 −2 lang/lv/moodle.php
  3. +234 −180 lang/lv/workshop.php
View
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // book.php - created with Moodle 1.3.1 (2004052501)
+
+
+$string['addafter'] = 'Pievienot jaunu da¶u';
+$string['chapterscount'] = 'Da¶as';
+$string['chaptertitle'] = 'Da¶as nosaukums';
+$string['confchapterdelete'] = 'Vai Jþs tie¹àm vºlaties izdzºst ¹o da¶u?';
+$string['content'] = 'Saturs';
+$string['faq'] = 'Gràmatas FAQ';
+$string['hidepreview'] = 'Atpaka¶ uz labo¹anas re¾ïmu';
+$string['modulename'] = 'Gràmata';
+$string['modulenameplural'] = 'Gràmatas';
+$string['navnext'] = 'Nàkamais';
+$string['navprev'] = 'Iepriek¹ºjais';
+$string['numbering'] = 'Da¶u numurº¹ana';
+$string['numbering0'] = 'Neviens';
+$string['numbering1'] = 'Numurs';
+$string['numbering2'] = 'Tekstaatdalïtàjs';
+$string['numbering3'] = 'Izrobots';
+$string['printbook'] = 'Drukàt visu gràmatu';
+$string['printchapter'] = 'Drukàt ¹o da¶u';
+$string['printdate'] = 'Datums';
+$string['printedby'] = 'Drukàjis';
+$string['showpreview'] = 'Ràdït TOC priek¹skatïjumu';
+$string['subchapter'] = 'Apak¹noda¶a';
+$string['toc'] = 'Satura tabula';
+$string['tocwidth'] = 'Izvºlieties tabulas satura platumu visàm gràmatàm';
+$string['top'] = 'Aug¹a';
+
+?>
View
@@ -505,7 +505,7 @@
$string['loginguest'] = 'Ieiet kà viesim';
$string['loginsite'] = 'Ieiet lapà';
$string['loginsteps'] = 'Lai iegþtu pilnu pieeju kursiem, Jums vajadzºs izveidot jaunu kontu ¹ajà lapà.
-<br>©eit ir instrukcijas:
+<br>©ïs ir instrukcijas:
<OL size=2>
<LI>Aizpildiet <A HREF=$a>Jauna lietotàja anketu</A> (formu, kas satur Jþsu datus).
<LI>Jums tiks nosþtïta e-pasta vºstule.
@@ -684,7 +684,7 @@
$string['publicdirectory0'] = 'Neizvietot informàciju par lapu';
$string['publicdirectory1'] = 'Izvietot tikai lapas nosaukumu';
$string['publicdirectory2'] = 'Izvietot lapas nosaukumu ar saiti';
-$string['publicsitefileswarning'] = 'Piezïme: ¹eit novietotajiem failiem visi var piek¶þt';
+$string['publicsitefileswarning'] = 'Piezïme: ¹eit novietotajiem failiem var piek¶þt visi';
$string['question'] = 'Jautàjums';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Lasa informàciju no rezerves kopijas';
$string['readme'] = 'Izlasat';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e97ad22

Please sign in to comment.