Permalink
Browse files

Initial version of wiki.php

TODO: Still some missing words - I have to look for them in the context
  • Loading branch information...
1 parent 293904b commit e9ba6c83b1b2598ebbf3cc0ecf1f30345a0a146b mudrd8mz committed Jul 18, 2004
Showing with 175 additions and 0 deletions.
  1. +175 −0 lang/cs/wiki.php
View
@@ -0,0 +1,175 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['action'] = '-- Akce --';
+$string['administration'] = 'Správa';
+$string['attachments'] = 'Pøílohy stránky';
+$string['author'] = 'Autor';
+$string['authorfieldpattern'] = 'Maska pole Autor';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Prosím, vlo¾te autora';
+$string['backlinks'] = 'Sem vedoucí odkazy';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Soubor s obrázkem je pøíli¹ velký!';
+$string['binnoimg'] = 'Nelze pou¾ít tento formát souboru!';
+$string['browse'] = 'Procházet';
+$string['canceledit'] = 'Storno';
+$string['cannotchangepage'] = 'Tuto stránku nelze mìnit';
+$string['changes'] = 'Zmìn: $a';
+$string['changesfield'] = 'Bìhem kolika hodin od poslední zmìny';
+$string['changesfielderror'] = 'Prosím, vlo¾te správnì poèet hodin';
+$string['checklinks'] = 'Zkontrolovat odkazy';
+$string['checklinkscheck'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete zkontrolovat odkazy na této stránce:';
+$string['checklinksnotice'] = 'Prosím o trpìlivost, na této stránce se pracuje';
+$string['chooseadministration'] = '-- Správa --';
+$string['chooseafile'] = 'Vybrat/nahrát úvodní stránku';
+$string['choosewikilinks'] = '-- Vyberte wiki odkazy --';
+$string['comment'] = 'Komentáø';
+$string['contentsize'] = 'Velikost obsahu';
+$string['created'] = 'Vytvoøeno';
+$string['deletemewikiword'] = 'OdstranitMne';
+$string['deletemewikiwordfound'] = 'Na stránce nalezeno $a';
+$string['deletepage'] = 'Odstranit stránku';
+$string['deleteversions'] = 'Kolik posledních verzí odstranit?';
+$string['deleteversionserror'] = 'Prosím, vlo¾te správnì poèet verzí.';
+$string['diff'] = 'Rozdíly';
+$string['differences'] = 'Rozdíly na stránce $a->pagename mezi verzí $a->new_ver a $a->old_ver.';
+$string['disabledpage'] = 'Tato stránka není momentálnì dostupná.';
+$string['doesnotexist'] = 'Tato stránka dosud neexistuje. Prosím, kliknìte na tlaèítko úprav, pokud si ji pøejete vytvoøit.';
+$string['downloadaszip'] = 'Stáhnutelný ZIP archív.';
+$string['downloadtimes'] = 'Sta¾eno $a-krát';
+$string['dwnlnofiles'] = 'Dosud nebyly nahrány ¾ádné soubory';
+$string['dwnlsection'] = 'Sekce pro stahování';
+$string['editform1'] = 'Pokuste se nemyslet pøíli¹ na formátování textu -- to mù¾ete kdykoliv vylep¹it pozdìji.';
+$string['editform2'] = 'Prosím, pi¹te rozumnì a citlivì. Pamatujte, v¹echny úpravy se zaznamenávají.';
+$string['editthispage'] = 'Upravit tuto stránku';
+$string['emptypage'] = 'Prázdná stránka';
+$string['errorbinandtxt'] = 'Chyba v pøíznaku: Stránka typu BIN i TXT';
+$string['errorhtml'] = 'Stránka typu HTML';
+$string['errornotype'] = 'Chyba v pøíznaku: Ani BIN, ani TXT';
+$string['errororreason'] = 'Chyba nebo dùvod';
+$string['errorroandwr'] = 'Chyba v pøíznaku: Stránka Upravitelná i Jen pro ètení';
+$string['errorsize'] = 'Velikost stránky vìt¹í ne¾ 64k';
+$string['errversionsave'] = 'Je mi líto, zatímco jste upravovali tuto stránku, nìkdo jiný ulo¾il její pozmìnìnou verzi. Prosím, jdìte zpìt na pøedchozí obrazovku a zkopírujte si va¹e zmìny do schránky na va¹em poèítaèi. Znovu si otevøete stránku pro úpravy a vlo¾te va¹e zmìny ze schránky.';
+$string['ewikiacceptbinary'] = 'Povolit binární soubory';
+$string['ewikiprinttitle'] = 'Zobrazovat wiki název na ka¾dé stránce.';
+$string['export'] = 'Exportovat';
+$string['exportformats'] = 'Formáty exportu';
+$string['exportsuccessful'] = 'Export úspì¹ný';
+$string['exportto'] = 'Exportovat do';
+$string['file'] = 'Soubor';
+$string['filedownload'] = 'Stahování souboru';
+$string['fileisoftype'] = 'Soubor je typu';
+$string['filtername'] = 'Automatické propojování wiki stránek';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'VYP';
+$string['flagro'] = 'ÈTE';
+$string['flags'] = 'Pøíznaky';
+$string['flagsset'] = 'Pøíznaky zmìnìny';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'UPR';
+$string['for'] = ':';
+$string['forbidden'] = 'Nemáte oprávnìní pro pøístup k této stránce';
+$string['groups'] = 'Skupiny';
+$string['howtooperate'] = 'Jak zpracovat';
+$string['howtowiki'] = 'Jak pou¾ívat wiki';
+$string['html'] = 'HTML formát';
+$string['htmlmode'] = 'HTML re¾im';
+$string['htmlonly'] = 'Pouze HTML';
+$string['index'] = 'Obsah';
+$string['infoaboutpage'] = 'Informace o stránce';
+$string['initialcontent'] = 'Vyberte si úvodní stránku';
+$string['invalidroot'] = 'Nemáte oprávnìní pro pøístup ke stávající koøenové stránce, tak¾e mapa stránek nemù¾e být vytvoøena.';
+$string['lastchanged'] = 'Naposledy zmìnìno $a';
+$string['lastmodified'] = 'Poslední úprava';
+$string['linkdead'] = 'MRTVÝ';
+$string['linkok'] = 'OK';
+$string['linkschecked'] = 'Odkazy zkontrolovány';
+$string['listall'] = 'Zobrazit v¹e';
+$string['listcandidates'] = 'Zobrazit kandidáty';
+$string['meta'] = 'Meta-data';
+$string['moduledirectory'] = 'Adresáø modulu';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wiki';
+$string['mostoftenchangedpages'] = 'Nejèastìji upravované stránky';
+$string['mostvisitedpages'] = 'Nenav¹tìvovanìj¹í stránky';
+$string['newestpages'] = 'Nejnovìj¹í stránky';
+$string['nocandidatestoremove'] = 'Nenalezeni ¾ádní kandidáti k odstranìní, vyberte \'$a\' k zobrazení v¹ech stránek.';
+$string['nochangestorevert'] = 'Nejsou ¾ádné zmìny k vrácení';
+$string['nohtml'] = 'Bez HTML';
+$string['nolinksfound'] = 'Na stránce nenalezen ¾ádný odkaz';
+$string['noregexp'] = 'Toto musí být fixní øetìzec, nelze pou¾ívat * ani regulární výrazy. Doporuèujeme pou¾ít IP adresy nebo názvy poèítaèù útoèníkù, ov¹em bez èísla portu (to se zvìt¹uje s ka¾dým HTTP pøístupem).';
+$string['notadministratewiki'] = 'Nemáte oprávnìní spravovat toto wiki!';
+$string['nothingtostrip'] = 'Nejsou zde ¾ádné stránky s více ne¾ jednou verzí.';
+$string['nowikicreated'] = 'V tomto wiki nebyly vytvoøeny ¾ádné polo¾ky.';
+$string['of'] = 'z';
+$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['orphanedpage'] = 'Osamocená stránka';
+$string['orphanedpages'] = 'Osamocené stránky';
+$string['otherwikis'] = 'Dal¹í wiki';
+$string['ownerunknown'] = 'neznámý';
+$string['pageactions'] = 'Akce stránky';
+$string['pageindex'] = 'Obsah stránky';
+$string['pageinfo'] = 'Informace o stránce';
+$string['pagename'] = 'Název stránky';
+$string['pagenamechoice'] = '- nebo -';
+$string['pageslinkingto'] = 'Stránky odkazující na tuto stránku';
+$string['pagesremoved'] = 'Stránky odstranìny.';
+$string['pagesreverted'] = 'Zmìny vráceny';
+$string['pagesstripped'] = 'Stránky oøezány';
+$string['plaintext'] = 'Èistý text';
+$string['preview'] = 'Náhled';
+$string['readonly'] = 'Stránka jen pro ètení';
+$string['refs'] = 'Odkazy';
+$string['removenotice'] = 'Pov¹imnìte si, ¾e zde jsou uvedeny pouze stránky, na které nevede ¾ádný odkaz. Mechanismus wiki sám o sobì provádí pouze omezené testy odkazovaných stránek, tak¾e zde mohou nìkteré chybìt.<br>Pokud jste stránku vyprázdnili, bude zde uvedena taky. Vedle toho je v databázi provedena øada dal¹ích diagnostik.';
+$string['removepagecheck'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odstranit tyto stránky?';
+$string['removepages'] = 'Odstranit stránky';
+$string['removeselectedpages'] = 'Odstranit vybrané stránky';
+$string['revertallsince'] = 'I dal¹í verze a odstraò i v¹echny pozdìj¹í zmìny';
+$string['revertchanges'] = 'Vrátit zmìny';
+$string['revertlastonly'] = 'Pouze pokud to byla poslední zmìna';
+$string['revertpages'] = 'Vrátit více zmìn';
+$string['revertpagescheck'] = 'Opravdu chcete vrátit následující zmìny?';
+$string['revertthe'] = 'I dal¹í verze, ale odstraò pouze ovlivnìné stránky';
+$string['safehtml'] = 'Bezpeèné HTML';
+$string['save'] = 'Ulo¾it';
+$string['searchwiki'] = 'Prohledat wiki';
+$string['setpageflags'] = 'Nastavit pøíznaky';
+$string['sitemap'] = 'MapaStránek';
+$string['smfor'] = 'MapaStránek pro';
+$string['status'] = 'Stav';
+$string['strippagecheck'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odøíznout staré verze od tìchto stránek?';
+$string['strippages'] = 'Oøezat stránky';
+$string['studentadminoptions'] = 'Práva studentù';
+$string['submit'] = 'Odeslat';
+$string['thanksforcontribution'] = 'Díky za vá¹ pøíspìvek!';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tato stránka není odnikud odkazována.';
+$string['updatedpages'] = 'Aktualizované stránky';
+$string['uplerror'] = 'Omlouvám se, ale pøi nahrávání souboru se nìco pokazilo...';
+$string['uplinsect'] = 'Nahrát do';
+$string['uplnewnam'] = 'Ulo¾it s jiným názvem souboru';
+$string['upload0'] = 'Pomocí tohoto formuláøe mù¾ete do wiki nahrát libovolný binární soubor.';
+$string['uploadedon'] = 'Nahráno';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'Nahrát';
+$string['uplok'] = 'Vá¹ soubor se uspì¹nì nahrál';
+$string['version'] = 'Verze';
+$string['versionrangetoobig'] = 'Nemù¾ete odstranit v¹echny verze stránky! Poslední verze by mìla zùstat.';
+$string['versions'] = 'Verze';
+$string['versionstodelete'] = 'Verze k odstranìní';
+$string['viewpage'] = 'Zobrazit stránku';
+$string['viewsmfor'] = 'Zobrazit mapu stránek pro';
+$string['wantedpages'] = '®ádané stránky';
+$string['wikidefaultpagename'] = 'WikiObsah';
+$string['wikiexport'] = 'Exportovat stránky';
+$string['wikiexportcomment'] = 'Zde mù¾ete nastavit export podle va¹ich potøeb';
+$string['wikilinkoptions'] = 'Nastavení automatického wiki propojování';
+$string['wikilinks'] = 'Wiki odkazy';
+$string['wikiname'] = 'Název stránky';
+$string['wikistartederror'] = 'Wiki u¾ obsahuje polo¾ky - nelze mìnit';
+$string['wikitype'] = 'Druh';
+$string['wikiusage'] = 'Pou¾ití wiki';
+$string['withbinaries'] = 'Zahrnout binární obsah';
+$string['withvirtualpages'] = 'Zahrnout wiki odkazy';
+$string['wrongversionrange'] = '$a není platný rozsah!';
+
+?>

0 comments on commit e9ba6c8

Please sign in to comment.