Permalink
Browse files

xhtml compliance

  • Loading branch information...
1 parent 389bc30 commit e9c2674936a7ab8e6e323d911f27e60be4c97f52 koenr committed Feb 20, 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Υπόβαθρο</title>
- <link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253" />
</head>
View
@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Moodle Docs: Coding Guidelines</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Πως χρησιμοποιείται το CVS</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
<h2>Χρησιμοποιώντας το CVS για πρόσβαση και αναβάθμιση του source κώδικα του Moodle</h2>
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Εγχειρίδιο Ανάπτυξης</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
View
@@ -0,0 +1,134 @@
+body, td, th, li {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ background-color: #FFFFFF;
+}
+
+th {
+ font-weight: bold;
+}
+
+a:link {
+ text-decoration: none;
+ color: blue;
+}
+
+a:visited {
+ text-decoration: none;
+ color: blue;
+}
+
+a:hover {
+ text-decoration: underline;
+ color: red;
+}
+
+form {
+ margin-bottom: 0;
+}
+
+
+li {
+ margin-bottom: 10px;
+
+}
+
+.question {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+
+.answer {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+
+.normaltext {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ margin-left: 30px;
+
+}
+
+.answercode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: none;
+ padding-left: 60px;
+}
+
+.questionlink {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+
+.examplecode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: thin dashed #999999;
+ background-color: #FBFBFB;
+ margin: auto;
+ padding: 30px;
+ height: auto;
+ width: auto;
+}
+h1 {
+ font-weight: bold;
+ color: #000000;
+ background-color: #CCCCCC;
+ padding: 5px;
+ font-size: large;
+ border-width: 1px;
+ border-color: #CCCCCC;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+h2 {
+ font-weight: bold;
+ color: #FFFFFF;
+ background-color: #666666;
+ padding: 5px;
+ font-size: medium;
+ border-width: 1px;
+ border-color: #666666;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+h3 {
+ font-weight: normal;
+ color: #FFFFFF;
+ background-color: #666666;
+ padding: 5px;
+ font-size: medium;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+.spaced {
+
+ margin-bottom: 30px;
+}
+
+ul {
+ margin-top: 10px;
+
+}
+.commandline {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: x-small;
+ background-color: #FBFBFB;
+ margin: auto auto 20px 30px;
+ padding: 5px;
+ height: auto;
+ width: auto;
+ font-weight: bold;
+ border: 1px solid #999999;
+ white-space: nowrap;
+ display: compact;
+ clear: both;
+ float: none;
+}
View
@@ -9,11 +9,11 @@
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
@@ -321,7 +321,7 @@
<p class="questionlink"><a href="#locale">Γιατί το </a><a href="#backup">site
- του </a><a href="#locale">Moodle δεν μου εμφανίζει σωστά ώρα & ημερομηνία;</a></p>
+ του </a><a href="#locale">Moodle δεν μου εμφανίζει σωστά ώρα &amp; ημερομηνία;</a></p>
<p class="questionlink"><a href="#cron">Αντίγραφα των email δεν στέλνονται από
@@ -937,7 +937,7 @@
<h4 class="question"><a name="locale"></a>Γιατί το site του Moodle δεν μου εμφανίζει
- σωστά ώρα & ημερομηνία;</h4>
+ σωστά ώρα &amp; ημερομηνία;</h4>
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Υπόβαθρο</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
View
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Μελλοντικά Σχέδια</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>Moodle Docs: Glossary</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
@@ -145,7 +145,7 @@ <h3 class="question"><a name="binary"></a>binary</h3>
-<h3 class="question"><a name="css"></a>Cascading Style Sheets</h3>
+<h3 class="question">Cascading Style Sheets</h3>
<p class="answer">Please see <a href="#css">CSS</a> below.</p>
@@ -363,11 +363,11 @@ <h3 class="question"><a name="xml"></a>XML</h3>
-<hr>
+<hr />
<p align="right"><strong><em>Maintained by John Eyre. Please send suggestions to captain@eyrespace.com.</em></strong></p>
-<hr>
+<hr />
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Εγκατάσταση</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Moodle Docs: Installing PHP and MySQL</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
View
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Εισαγωγή</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Moodle Docs: Copyright License</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
View
@@ -1 +1 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title><link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" /><style type="text/css"><!--.question { font-size: medium; font-weight: bold; font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; border: 1px dotted; padding: 10px; background-color: #EEEEEE;}.answer { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 40px;}--></style><style type="text/css"><!--.normaltext { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 10px;}.answercode { font-family: "Courier New", Courier, mono; font-size: small; border: none; padding-left: 60px;}.questionlink { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 40px;}--></style></head><body bgcolor="#FFFFFF"><h2>¶ëëá êåßìåíá</h2><p class="normaltext">Åäþ õðÜñ÷ïõí êÜðïéá links ãéá Üëëåò ðçãÝò ôùí êåéìÝíùí ôïõ Moodle:</p><p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Ðåñéå÷üìåíá üëùí ôùí óåëßäùí âïÞèåéáò ôïõ Moodle</a> - ìéá ëßóôá üëùí ôùí åõáßóèçôùí ðåñéå÷ïìÝíùí áñ÷åßùí âïÞèåéáò ìÝóá óôï Moodle.</p><p class="normaltext"><a href="http://moodle.org/docs/">Êåßìåíï ìå ôç óõìâïëÞ ôïõ ÷ñÞóôç</a> - áõôÞ ç óåëßäá Ý÷åé ìéá ëßóôá êåéìÝíùí óôá ïðïßá ïé ÷ñÞóôåò ôïõ Moodle Ý÷ïõí óõìâÜëëåé.</p><p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p><hr /><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body></html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title> <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" /><style type="text/css"><!--.question { font-size: medium; font-weight: bold; font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; border: 1px dotted; padding: 10px; background-color: #EEEEEE;}.answer { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 40px;}--></style><style type="text/css"><!--.normaltext { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 10px;}.answercode { font-family: "Courier New", Courier, mono; font-size: small; border: none; padding-left: 60px;}.questionlink { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; border: none; padding-left: 40px;}--></style></head><body bgcolor="#FFFFFF"><h2>¶ëëá êåßìåíá</h2><p class="normaltext">Åäþ õðÜñ÷ïõí êÜðïéá links ãéá Üëëåò ðçãÝò ôùí êåéìÝíùí ôïõ Moodle:</p><p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Ðåñéå÷üìåíá üëùí ôùí óåëßäùí âïÞèåéáò ôïõ Moodle</a> - ìéá ëßóôá üëùí ôùí åõáßóèçôùí ðåñéå÷ïìÝíùí áñ÷åßùí âïÞèåéáò ìÝóá óôï Moodle.</p><p class="normaltext"><a href="http://moodle.org/docs/">Êåßìåíï ìå ôç óõìâïëÞ ôïõ ÷ñÞóôç</a> - áõôÞ ç óåëßäá Ý÷åé ìéá ëßóôá êåéìÝíùí óôá ïðïßá ïé ÷ñÞóôåò ôïõ Moodle Ý÷ïõí óõìâÜëëåé.</p><p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p><hr /><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body></html>
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Εγχειρίδιο Καθηγητή</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>
@@ -3,7 +3,7 @@
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση Moodle: Αναβάθμιση</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
</head>
<body>

0 comments on commit e9c2674

Please sign in to comment.