Skip to content
Browse files

string files should be XHTML compliant now

  • Loading branch information...
1 parent 4e8885f commit e9efea250d85945a030c53c8403df3f9b1622293 koenr committed Apr 7, 2005
View
6 lang/sq/auth.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'Kjo metodë përdor një tabelë të një databaze të jashtme për të kontrolluar nëse emri i një përdoruesi dhe fjalëkalimi i tij janë të vlefshëm. Nëse është një llogari e re, atëherë informacioni nga fusha të tjera mund të kopjohet në Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Këto fusha janë fakultative. Mund të zgjidhni të mbushni më përpara disa fusha të përdoruesit të Moodle me informacion nga <B>fushat e databazës së jashtme</B> që specifikoni këtu. <P>Nëse i lini këto bosh atëherë do të përdoren default-et .<P>Në të dyja rastet përdoruesi mund t\'i ndryshojë të gjitha këto fusha pasi logohet.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Këto fusha janë fakultative. Mund të zgjidhni të mbushni më përpara disa fusha të përdoruesit të Moodle me informacion nga <b>fushat e databazës së jashtme</b> që specifikoni këtu. <br />Nëse i lini këto bosh atëherë do të përdoren default-et .<br />Në të dyja rastet përdoruesi mund t\'i ndryshojë të gjitha këto fusha pasi logohet.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Emri i fushës që përmban fjalëkalimet';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Emri i fushës që përmban emrat e përdoruesve';
$string['auth_dbhost'] = 'Kompjuteri ku gjendet serveri i databazave';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Specifiko formatin që përdor fusha e fjalëkalimit. Enkriptimi MD5 është i dobishëm dhe për t\'u lidhur me aplikime të tjera web si PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Emri i tabelës së databazës';
$string['auth_dbtitle'] = 'Përdor një databazë të jashtme';
-$string['auth_dbtype'] = 'Tipi i databazës(Shiko <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>dokumentacioni ADOdb</A> për detaje)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Tipi i databazës(Shiko <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">dokumentacioni ADOdb</a> për detaje)';
$string['auth_dbuser'] = 'Emri i përdoruesit me akses për të lexuar në databazë';
$string['auth_emaildescription'] = 'Konfirmimi me email është mënyra standarte e verifikimit. Kur përdoruesi rregjistrohet, duke zgjedhur emrin e vet të përdoruesit dhe fjalëkalimin, një email konfirmimi dërgohet në adresën email të përdoruesit. Ky email përmban një link të sigurtë të një faqeje ku përdoruesi mund të konfirmojë llogarinë e vet. Login të ardhshëm vetëm kontrollojnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin me ato që ruhen në databazën e Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Verifikimi nëpërmjet email-it';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atributi i përdorur për të kërkuar emrat e përdoruesve. Zakonisht \'cn\'.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Kjo metodë jep autentifikimin nëpërmjet një server-i LDAP të jashtëm.
Mëse emri i përdoruesit dhe password-i që janë dhënë janë të vlefshme, Moodle krijon një përdorues të ri tek baza e të dhënave. Ky modul mund të lexojë atributet nga LDAP dhe të mbushi fushat e kërkuara në Moodle. Në logimet suksesive, vetëm emri i përdoruesit dhe password-i do të kontrollohen.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Këto fusha janë opsionale. Mund të zgjedhësh që të paraplotësohen disa fusha të përdoruesit të Moodle me informacione nga <b>fushat LDAP</b> që ju i specifikoni këtu. <p>Nëse i lini këto fusha bosh, atëhere asgjë nuk do të trasferohet nga LDAP dhe do të përdoren të dhënat default të Moodle.</p><p>Në rast të kundërt, përdoruesit mund ti modifikojnë të gjitha këto fusah pasi të jenë loguar.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = '<p>Këto fusha janë opsionale. Mund të zgjedhësh që të paraplotësohen disa fusha të përdoruesit të Moodle me informacione nga <b>fushat LDAP</b> që ju i specifikoni këtu. </p><p>Nëse i lini këto fusha bosh, atëhere asgjë nuk do të trasferohet nga LDAP dhe do të përdoren të dhënat default të Moodle.</p><p>Në rast të kundërt, përdoruesit mund ti modifikojnë të gjitha këto fusah pasi të jenë loguar.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Përdor një server LDAP';
$string['auth_manualdescription'] = 'Kjo metodë u heq çdo mundësi përdoruesve që tä krijojnë llogaritë e tyre. Të gjitha llogaritë duhet të krijohen manualisht nga një administrator.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Vetëmo regjistrime manualisht';
View
2 lang/sq/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['beep'] = 'zile';
View
BIN lang/sq/chatarea.php
Binary file not shown.
View
16 lang/sq/exercise.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['assessmentmadebythe'] = 'Vlerësimi i bërë nga $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vlerësimi i këtij parashtrimi';
$string['assessments'] = 'Vlerësimet';
-$string['atthisstageyou'] = 'Në këtë fazë ju keni kompletuar një vlerësim.<br/>Ju mund të doni ta rishikoni punën tuaj nën dritën atij vlerësimi. <br/>Nëse e bëni këtë, ju lutem kujtohuni të rishikoni vlerësimin tuaj.<br/> Ju mund ta bëni këtë duke klikuar mbi link-un e mëposhtëm. ';
+$string['atthisstageyou'] = 'Në këtë fazë ju keni kompletuar një vlerësim.<br />Ju mund të doni ta rishikoni punën tuaj nën dritën atij vlerësimi. <br />Nëse e bëni këtë, ju lutem kujtohuni të rishikoni vlerësimin tuaj.<br /> Ju mund ta bëni këtë duke klikuar mbi link-un e mëposhtëm. ';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Duke pritur për vlerësimin nga $a';
$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Duke pritur përgjigje nga $a';
$string['clearlateflag'] = 'Fshi Flamurin Vonesë';
@@ -73,11 +73,11 @@
$string['nosubmissions'] = 'Nuj ka parashtrime';
$string['notassessedyet'] = 'Akoma e pa vlerësuar';
$string['notavailable'] = 'E pavlefshme';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Vini re që venia e notave është ndarë në një mumër \'Elemente Vlerësimi\'. <br/> Kjo e lehtëson venien e notave. Si mësues ju duhet ti mblidhni këto <br/>elemente para se të bëni vlerësimin të vlefshëm për studentin. Kjo bëhet duke <br/> klikuar te vlerësimi i kursit, nëse aty nuk ka elemente, ju do të pyeteni <br/> për ti shtuar ato. Ju mund të shtoni numrin e elementeve duke përdorur Edito Vlerësimin,<br/>vet elementet mund të ndryshohen nga &quot;Menaxhimi detyrave&quot; ';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Vini re që venia e notave është ndarë në një mumër \'Elemente Vlerësimi\'. <br /> Kjo e lehtëson venien e notave. Si mësues ju duhet ti mblidhni këto <br />elemente para se të bëni vlerësimin të vlefshëm për studentin. Kjo bëhet duke <br /> klikuar te vlerësimi i kursit, nëse aty nuk ka elemente, ju do të pyeteni <br /> për ti shtuar ato. Ju mund të shtoni numrin e elementeve duke përdorur Edito Vlerësimin,<br />vet elementet mund të ndryshohen nga &quot;Menaxhimi detyrave&quot; ';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Nota nga student / Vlerësimi notës nga mësuesi}';
$string['notgraded'] = 'Pa notë';
$string['notitlegiven'] = 'Nuk i është dhënë titull';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tani bëni vlerësimin tuaj për pjesën e punës së $a. <br/> Vini re se formës ë vlerësimit i është dhënë fillimisht e njëjat notë sikurse <br/> formës së studentit. Ju duhet të bëni çdo ndreqje të nevojshme dhe mandej <br/> të klikoni tek butonat në fund të faqes. ';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tani bëni vlerësimin tuaj për pjesën e punës së $a. <br /> Vini re se formës ë vlerësimit i është dhënë fillimisht e njëjat notë sikurse <br /> formës së studentit. Ju duhet të bëni çdo ndreqje të nevojshme dhe mandej <br /> të klikoni tek butonat në fund të faqes. ';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Numri i komenteve, elementeve të vlerësimit, fashot e notave, vendosja e kritereve ose kategorive në një rubrikë';
$string['numberofentries'] = 'Numri i hyrjeve';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Numri i përgjigjeve negative';
@@ -93,14 +93,14 @@
$string['phase3short'] = 'Shfaq';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Ju lutem ver notë vlerësimi të kësaj pjese pune nga $a';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Ju lutem aplikoni punën tuaj duke përdorur këtë formë';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Ju lutem kompletoni këtë formë, pasi të mbaroni <br/>instruksionet në ushtrimin e treguar m&#9834;7 poshrtë.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Ju lutem shfaq ushtrimin e dhënë më poshtë duke klikuar mbi titullin e tij. <br/>Ju duhet tënduqni instruksionet në këtë ushtrim. <br/>Kur të keni kompletuar ushtrimin, duhet të klikoni mbi link-un Vlerësim (ose Rivlerësim) në <br/> kutinë e mëposhtme. Pasi të keni bërë këtë, vlerësimi do të tregojë<br/>instuksionet e mëtejshme mbi çfarë do ndodhë më tej.';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Ju lutem kompletoni këtë formë, pasi të mbaroni <br />instruksionet në ushtrimin e treguar m&#9834;7 poshrtë.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Ju lutem shfaq ushtrimin e dhënë më poshtë duke klikuar mbi titullin e tij. <br />Ju duhet tënduqni instruksionet në këtë ushtrim. <br />Kur të keni kompletuar ushtrimin, duhet të klikoni mbi link-un Vlerësim (ose Rivlerësim) në <br /> kutinë e mëposhtme. Pasi të keni bërë këtë, vlerësimi do të tregojë<br />instuksionet e mëtejshme mbi çfarë do ndodhë më tej.';
$string['poor'] = 'Dobët';
$string['present'] = 'Prezent';
$string['reasonforadjustment'] = 'Arsye për rregullim';
$string['reassess'] = 'Ri-Vlerësim';
$string['resubmissionfor'] = 'Ri-parashtrim për $a';
-$string['resubmitnote'] = 'me * kuptohet që $a lejohet ta ribëjë këtë paraqitje.<br/>Kjo shenjë mund tu jepet çdo parashtrimi duke e r-vlerësuar atë dhe duke klikuar <br/>mbi butonin <b>Lejo $a të Riaplikojë<br/>Studenti mund tëriaplikojë kur kjo shenjë është prezent. ';
+$string['resubmitnote'] = 'me * kuptohet që $a lejohet ta ribëjë këtë paraqitje.<br />Kjo shenjë mund tu jepet çdo parashtrimi duke e r-vlerësuar atë dhe duke klikuar <br />mbi butonin <b>Lejo $a të Riaplikojë</b>Studenti mund tëriaplikojë kur kjo shenjë është prezent. ';
$string['rubric'] = 'Rubrikë';
$string['savedok'] = 'U ruajt OK';
$string['saveentries'] = 'Ruaj Hyrjet ';
@@ -136,7 +136,7 @@
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Ushtrimi dhe aplikimi nag $a';
$string['thegradeis'] = 'Nota është $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Kjo është përgjigja nga $a';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Ky është një Ri-aplikim nga $a. <br/> Vlerësimi juaj i aplikimeve të tyre të mëparshme është treguar. <br/>Pasi të shikoni aplikimet e reja, ju lutem ndreqeni këtë vlerësim<br/> dhe kliko mbi butonin në fund të faqes. ';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Ky është një Ri-aplikim nga $a. <br /> Vlerësimi juaj i aplikimeve të tyre të mëparshme është treguar. <br />Pasi të shikoni aplikimet e reja, ju lutem ndreqeni këtë vlerësim<br /> dhe kliko mbi butonin në fund të faqes. ';
$string['title'] = 'Titulli';
$string['typeofscale'] = 'Timi i shkallëzimeve';
$string['ungradedstudentassessments'] = 'Vlerësime Studenti pa notë $a';
@@ -145,7 +145,7 @@
$string['verypoor'] = 'Shumë dobët';
$string['view'] = 'Shiko';
$string['viewassessment'] = 'Shiko Vlerësimet';
-$string['warningonamendingelements'] = 'PARALAJMERIM: Janë aplikuar vlerësimet <br/> MOS ndrysho numrin e elementeve, tipet e shkallëzimeve ose peshat e elementeve';
+$string['warningonamendingelements'] = 'PARALAJMERIM: Janë aplikuar vlerësimet <br /> MOS ndrysho numrin e elementeve, tipet e shkallëzimeve ose peshat e elementeve';
$string['weightederrorcount'] = 'Llogaritje gabim e peshave $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Pesha për notat e vlerësimeve';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Pesha për vlerësimet e $a';
View
6 lang/sq/glossary.php
@@ -82,11 +82,11 @@
$string['entryexported'] = 'Termi u eksporua me sukses';
$string['entryishidden'] = '(ky term është aktualisht i fshehur)';
$string['entryusedynalink'] = 'Ky term duhet linkuar automatiksisht';
-$string['explainaddentry'] = 'Shto një term të ri në fjslorthin korent.<br>Koncepti dhe përcaktimi janë fusha të domosdoshme.';
+$string['explainaddentry'] = 'Shto një term të ri në fjslorthin korent.<br />Koncepti dhe përcaktimi janë fusha të domosdoshme.';
$string['explainall'] = '<b>Trego të gjitha</b>termat në një faqe.';
$string['explainalphabet'] = 'Shetit fjalorthin duke përdorur këtë indeks';
-$string['explainexport'] = 'Një skedar është krijuar.<br>Shkarkoje atë dhe ruaje për siguri. Mandej mund ta importosh kur të duash në këtë kurs ose të tjerë.';
-$string['explainimport'] = 'Duhet të specifikosh skedarin për të importuar dhe të përcaktosh kriterin e procesit. <p>Apliko kërkesën tënde dhe rishiko rezultatet';
+$string['explainexport'] = 'Një skedar është krijuar.<br />Shkarkoje atë dhe ruaje për siguri. Mandej mund ta importosh kur të duash në këtë kurs ose të tjerë.';
+$string['explainimport'] = 'Duhet të specifikosh skedarin për të importuar dhe të përcaktosh kriterin e procesit. <br />Apliko kërkesën tënde dhe rishiko rezultatet';
$string['explainspecial'] = '<b>Tregon</b> termat që nuk fillojnë me një germë.';
$string['exportedentry'] = 'Term i eksportuar';
$string['exportedfile'] = 'Skedar i eksportuar';
View
65 lang/sq/moodle.php
@@ -156,7 +156,7 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Ky specifikon dimensionin maksimal të skedarëve që dërgohen për këtë site. Ky kufizim imponohet nga funksioni PHP: upload_max_filesize dhe i Apache: LimitRequestBody. Dimensioni maksimal mund të zgjidhet në nivel kusesh ose nivel modulesh. ';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Ky parametër specifikon kohën komplete që përdoruesit kanë në disposicion për të modifikuar mesazhet e tyre, për të futur në ditar, për feedback, etj. Normalisht, 30 është një vlerë e mirë.';
$string['configopentogoogle'] = 'Nëse aktivizoni këtë veti, Google mund të hyjë në site-in tuaj si vizitor. Nga ana tjetër, ai që mbrin në site-in tuaj nëpërmjet Google do të logohet automatikisht si një vizitor (Guest). Vini re se kjo veti e bën transparent hyrjen në kurset tuaja.';
-$string['configproxyhost'] = 'Nëse ky <B>server</B> ka nevojë të përdori një kompjuter proxy (psh një \"firewall\"-mur mbrojtës) për të hyrë në Internet, atëhere duhet treguar emri i këtij proxy (hostname) dhe numri i portës hyrëse. Në rast të kundërt, lere bosh këtë fushë.';
+$string['configproxyhost'] = 'Nëse ky <b>server</b> ka nevojë të përdori një kompjuter proxy (psh një \"firewall\"-mur mbrojtës) për të hyrë në Internet, atëhere duhet treguar emri i këtij proxy (hostname) dhe numri i portës hyrëse. Në rast të kundërt, lere bosh këtë fushë.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle mund të përdori një nivel të fundit të sigurisë kur pranon të dhëna nga forma web. Nëse kjo është e aktivizuar, variabli HTTP_REFERER i brauzerit konfrontohet me adresën e formës aktuale. Në shumë pak raste kjo mund të shkaktojë probleme nëse përdoruesi po përdor një \"firewall\" (psh. Zonealarm) të konfiguruar për të kontrolluar HTTP_REFERER nga trafiku i tij web. Një nga siptomat është \'ngecja\' në një formë. Nëse përdoruesit kanë patur probleme me faqen e hyrjes (login) atëhere mund ta disaktivizosh këtë veti, megjithatë kjo mund ta ekspozojë site-in tuaj nga sulmet keqëdashëse. Nëse ke dyshime lere atë \'Po\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Kjo veti personalizon emrin e \"cookie\" të përdorura për sesionet e Moodle. Kjo veti është opsionale, dhe mund të përdoret vetëm nëse ekzekutohen më shumë se një kopje e Moodle në të njëjtin site web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Nëse personat e loguar në këtë site janë inaktivë prej shumë kohësh (pa ngarkuar faqe) do të mbyllet automatikisht sesioni i tyre. Ky variabël specifikon se sa duhet të jetë kjo kohë.';
@@ -285,12 +285,9 @@
$a->link
Në shumicën e programeve të postës elektronike ky duhet të shfaqet si një link blu i cili mund të klikohet. Nëse kjo nuk funksionon atëherë kopjo adresën në fushën e adresës në krye të shfletuesit(browser) tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë ju lutem kontaktoni administratorin e site-it $a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konfirmo llogarinë';
-$string['emailconfirmsent'] = '<P>Një email është dërguar në adresën tënde<B>$a</B>
-
-<P> Ai përmban udhëzime për të përfunduar rregjistrimin.
-
-<P> Nëse vazhdon të kesh probleme kontakto administratorin e site-it.
-';
+$string['emailconfirmsent'] = '<p>Një email është dërguar në adresën tënde<b>$a</b></p>
+<p> Ai përmban udhëzime për të përfunduar rregjistrimin.</p>
+<p> Nëse vazhdon të kesh probleme kontakto administratorin e site-it.</p>';
$string['emaildisable'] = 'Kjo adresë email është ç\'aktivizuar.';
$string['emaildisplay'] = 'Trego Email';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Lejo vetëm pjesëtarë të tjerë të kursit të shohi emailin tim';
@@ -316,23 +313,21 @@
Nëse keni nevojë për ndihmë ju lutem kontaktoni administratorin e site-it
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: Konfirmo ndryshimin e fjalëkalimit';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Një email do të të dërgohet në adresën tënde te <b>$a</b>.
-
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = '<p>Një email do të të dërgohet në adresën tënde te <b>$a</b>.</p>
<p>Ai përmban udhëzime të thjeshta për të konfirmuar dhe përfunduar ndryshimin e fjalëkalimit.
-
Nëse vazhdon të kesh vështirësi kontakto administratorin e site-it.</p>';
-$string['emailpasswordsent'] = 'Faleminderit që konfirmove ndryshimin e fjalëkalimit .
+$string['emailpasswordsent'] = '<p>Faleminderit që konfirmove ndryshimin e fjalëkalimit .</p>
<p>Një email që përmban fjalëkalimin e ri do të dërgohet në adresën tënde <b>$a->email</b>.</p>
-<p>Fjalëkalimi i ri u gjenerua automatikisht- nëse do<a href=$a->link> ndrysho fjalëkalimin</a> në diçka më të lehtë për të mbajtur mend.';
+<p>Fjalëkalimi i ri u gjenerua automatikisht- nëse do<a href=\"a->link\"> ndrysho fjalëkalimin</a> në diçka më të lehtë për të mbajtur mend.</p>';
$string['enable'] = 'Aktivizo';
$string['enrolledincourse'] = 'I rregistruar në kursin \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Jo i rregjistruar në kursin \"$a\"';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je duke u rregjistruar si anëtar i këtij kursi.<br /> Je i sigurt që do të vazhdosh?';
$string['enrolmentkey'] = 'Çelësi i rregjistrimit';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ky kurs kërkon një \'çelës rregjistrimi\'- një fjalëkalim që përdoret vetëm njëherë -<BR> që duhet ta kesh marrë nga $a';
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Ky çelës rregjistrimi është i pasaktë, ju lutem provoni përsëri.<BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ky kurs kërkon një \'çelës rregjistrimi\'- një fjalëkalim që përdoret vetëm njëherë -<br /> që duhet ta kesh marrë nga $a';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Ky çelës rregjistrimi është i pasaktë, ju lutem provoni përsëri.<br />
(Questo è un suggerimento - essa inizia con \'$a\'';
$string['entercourse'] = 'Kliko këtu për të hyrë në këtë kurs';
@@ -501,28 +496,28 @@
Këto janë hapat për hapjen e llogarisë tuaj:
-<OL size=2>
+<ol>
-<LI>Plotëso formularin <A HREF=$a>Përdorues i Ri</A> me të dhënat tuaja.
+<li>Plotëso formularin <a href=\"$a\">Përdorues i Ri</a> me të dhënat tuaja.</li>
-<LI>Një email do të dërgohet tek adresa juaj e postës elektronike.
+<li>Një email do të dërgohet tek adresa juaj e postës elektronike.</li>
-<LI>Lexo email-in dhe kliko mbi link-un që ai përmban.
+<li>Lexo email-in dhe kliko mbi link-un që ai përmban.</li>
-<LI>Regjistrimi juaj do të konfirmohet dhe do të jesh i njohur nga sistemi si përdorues i regjistruar.
+<li>Regjistrimi juaj do të konfirmohet dhe do të jesh i njohur nga sistemi si përdorues i regjistruar.</li>
-<LI>Tashmë, zgjidh kursin në të cilin dëshiron të marrwsh pjesë.
+<li>Tashmë, zgjidh kursin në të cilin dëshiron të marrwsh pjesë.</li>
-<LI>Nëse të kërkohet një &quot;çelës hyrjeje &quot; - kërkojani
+<li>Nëse të kërkohet një &quot;çelës hyrjeje &quot; - kërkojani
-atë mësuesit. Ky çelës do t\'ju &quot;regjistrojë&quot; tek kursi.
+atë mësuesit. Ky çelës do t\'ju &quot;regjistrojë&quot; tek kursi.</li>
-<LI>Tashmë mund të marrësh pjesë plotësisht tek kursi. Qysh nga ky moment ke nevojë vetëm
+<li>Tashmë mund të marrësh pjesë plotësisht tek kursi. Qysh nga ky moment ke nevojë vetëm
emrin tënd të përdorusit (username) dhe fjalëkalimin (password) tënd (në këtë formë të kësaj faqeje)
-për të patur akses tek kursi në të cilin je regjistruar. </OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Njatjeta! <P> Për një akses të plotë tek kurset do të duhet të krijosh një llogari.<P> Dmth duhet të krijosh një emërpërdoruesi (username) dhe një fjalëkalimi (password) dhe t\'i përdorësh këto në formularin e kësaj faqeje<P> Nëse dikush e ka zgjedhur tashmë emrin tënd të përdoruesit (username), atëhere duhet të riprovosh duke zgjedhur njëemërpërdoruesi të ndryshëm.';
+për të patur akses tek kursi në të cilin je regjistruar. </li> </ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Njatjeta!</p> <p> Për një akses të plotë tek kurset do të duhet të krijosh një llogari.</p><p> Dmth duhet të krijosh një emërpërdoruesi (username) dhe një fjalëkalimi (password) dhe t\'i përdorësh këto në formularin e kësaj faqeje</p><p> Nëse dikush e ka zgjedhur tashmë emrin tënd të përdoruesit (username), atëhere duhet të riprovosh duke zgjedhur njëemërpërdoruesi të ndryshëm.</p>';
$string['loginto'] = 'Login në $a';
$string['loginusing'] = 'Hyr këtu duke përdorur emrin tënd të përdoruesit dhe fjalëkalimin tënd';
$string['logout'] = 'Dil';
@@ -675,17 +670,17 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Po, më ndihmo për login-in';
$string['passwordsdiffer'] = 'Këto fjalëkalime nuk përputhen';
$string['passwordsent'] = 'Fjalëkalimi u dërgua';
-$string['passwordsenttext'] = '<P>Një email është dërguar te $a->email.
-<P><B> Ju lutem kontrollo postën për të marrë password-in e ri</B>
-<P> Password-i i ri është gjeneruar automatikisht, prandaj mund të shkosh te
-<A HREF=$a->link> për ta ndryshuar atë në një të thjeshtë që mbahet mend lehtë</A>.
-<P><B>Kontrollo kutinë tënde postare për të parë password-in e ri</B>
+$string['passwordsenttext'] = '<p>Një email është dërguar te $a->email.</p>
+<p><b> Ju lutem kontrollo postën për të marrë password-in e ri</b></p>
+<p> Password-i i ri është gjeneruar automatikisht, prandaj mund të shkosh te
+<a href=\"$a->link\"> për ta ndryshuar atë në një të thjeshtë që mbahet mend lehtë</a>.</p>
+<p><b>Kontrollo kutinë tënde postare për të parë password-in e ri</b></p>
-<P>Password-i i ri është gjeneruar automatikisht, prandaj shko tek ky link
+<p>Password-i i ri është gjeneruar automatikisht, prandaj shko tek ky link
- <A HREF=$a->link>
+ <a href=\"$a->link\">
-për ta ndryshuar me një tjetër për ty, më të lehtë për tu mbajtur mend</A>.';
+për ta ndryshuar me një tjetër për ty, më të lehtë për tu mbajtur mend</a>.</p> ';
$string['people'] = 'Personat';
$string['personalprofile'] = 'Profili personal';
$string['phone'] = 'Telefoni';
@@ -717,7 +712,7 @@
<p>Nëse dëshiron, mund të lejosh në emër të site-it tënd, që URL e këtij site të shtohet në listën e publikuar në site-et e Moodle.</p>
-<p>Të gjitha regjistrimet e reja verifikohen manualisht para se të shtohen në listë, por pasi të jenë shtuar në listë mund të azhurnohen kur do ta ridërgosh këtë formë.';
+<p>Të gjitha regjistrimet e reja verifikohen manualisht para se të shtohen në listë, por pasi të jenë shtuar në listë mund të azhurnohen kur do ta ridërgosh këtë formë.</p>';
$string['registrationno'] = 'Jo,nuk dua të marr email';
$string['registrationsend'] = 'Dërgoja informacionet e rregjistrimit moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Po, më dërgoni informacione mbi gjërat e rëndësishme';
@@ -753,7 +748,7 @@
$string['search'] = 'Kërko';
$string['searchagain'] = 'Kërko përsëri';
$string['searchcourses'] = 'Kërko kurse';
-$string['searchhelp'] = 'Ju mund të kërkoni për disa fjalë njëherësh.<p>fjala : gjej çdo ndodhje të kësaj fjale në tekst.</br>+fjala : vetëm fjalët që janë ekzaktëshit si fjala e kërkuar do të gjenden.</br>-fjala : nuk i përfshin rezultatet që përmbajnë këtë fjalë.';
+$string['searchhelp'] = 'Ju mund të kërkoni për disa fjalë njëherësh.<br />fjala : gjej çdo ndodhje të kësaj fjale në tekst.<br />+fjala : vetëm fjalët që janë ekzaktëshit si fjala e kërkuar do të gjenden.<br />-fjala : nuk i përfshin rezultatet që përmbajnë këtë fjalë.';
$string['searchresults'] = 'Resultatet e kërkimit';
$string['sec'] = 'sekondë';
$string['secs'] = 'sekonda';
View
8 lang/sq/quiz.php
@@ -79,11 +79,11 @@
$string['filloutoneanswer'] = 'Duhet të mbushni të paktën një përgjigje të mundshme. Përgjigjet e lëna bosh nuk do të përdoren.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Duhet të plotësosh të paktën tre pyetje. Pyetjet e lëna bosh nuk do të përdoren.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Duhet të plotsosh të paktën dy zgjedhje. Zgjedhjet e lëna bosh nuk do të përdoren.';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'Notat pozitive që ke zgjedhur nuk mblidhen te 100%% <BR> por vetëm te $a%%
-<BR> Do të kthehesh mbrapsht për ta korrigjuar këtë pyetje?
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Notat pozitive që ke zgjedhur nuk mblidhen te 100%% <br /> por vetëm te $a%%
+<br /> Do të kthehesh mbrapsht për ta korrigjuar këtë pyetje?
';
-$string['fractionsnomax'] = 'Njera nga përgjigjet duhet të jetë 100%%, kështu që është<BR>e mundur një vlerësim i plotë i kësaj pyetjeje.<BR> Do të kthehesh mbrapsht për ta korrigjuar këtë pyetje?
+$string['fractionsnomax'] = 'Njera nga përgjigjet duhet të jetë 100%%, kështu që është<br />e mundur një vlerësim i plotë i kësaj pyetjeje.<br /> Do të kthehesh mbrapsht për ta korrigjuar këtë pyetje?
';
$string['gift'] = 'Formati GIFT';
$string['gradeaverage'] = 'Nota mesatare';
@@ -118,7 +118,7 @@
$string['noresponse'] = 'Asnjë përgjigje';
$string['noreview'] = 'Nuk lejohet ta rishikosh këtë quiz';
$string['noreviewuntil'] = 'Nuk ke leje ta rishikosh këtë quiz deri $a';
-$string['notenoughsubquestions'] = 'Nuk janë përcaktuar mjaft nënpyetje!<br>Do t&#9834;7 kthehesh mbrapsht për ta rregulluar këtë pyetje?';
+$string['notenoughsubquestions'] = 'Nuk janë përcaktuar mjaft nënpyetje!<br />Do t&#9834;7 kthehesh mbrapsht për ta rregulluar këtë pyetje?';
$string['numerical'] = 'Numerike';
$string['paragraphquestion'] = 'Pyetja paragraf nuk suportohet në rreshtin $a. Pyetja do të injorohet';
$string['percentcorrect'] = 'Përqindje korekte';
View
2 lang/sq/resource.php
@@ -51,7 +51,7 @@
$string['newwindow'] = 'Dritare e re';
$string['newwindowopen'] = 'Shfaq këtë resurs në një dritare të re';
$string['note'] = 'Shënim';
-$string['notefile'] = 'Për të dërguar më shumë skedarë te kursi (si ata që shfaqen në këtë listë) përdor <A HREF=$a >File Manager</A>.';
+$string['notefile'] = 'Për të dërguar më shumë skedarë te kursi (si ata që shfaqen në këtë listë) përdor <a href=\"$a\">File Manager</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Ju duhet të zgjidhni një tip. Përdor butonin e kthimit mbrapsht për tu kthyer te faqja e mëparshme dhe provo përsëri.';
$string['popupresource'] = 'Ky resurs duhet të shfaqet në një dritare popup-i';
$string['popupresourcelink'] = 'Nëse nuk e bën, kliko këtu: $a';
View
4 lang/sq/survey.php
@@ -127,7 +127,7 @@
$string['collesaname'] = 'COLLES (Aktual)';
$string['collesapintro'] = 'Objektivi i këtij pyetësori është të na ndihmojë ne të kuptojmë se sa kjo njësi që dhamë \'online\' ju ka aftësuar juve ta mësoni.
-Seicili nga 24 pohimet më poshtë ju pyet për të karahasuar eksperienën tuaj <B>të preferuar</B> (ideale) dhe atë <B>aktuale</B>në këtë njësi.
+Seicili nga 24 pohimet më poshtë ju pyet për të karahasuar eksperienën tuaj <b>të preferuar</b> (ideale) dhe atë <b>aktuale</b>në këtë njësi.
Nuk ka përgjigje \'drejt\' ose \'gabim\'; ne interesohemi vetëm për opinionin tuaj. Ju sigurojmë se përgjigjet tuaja do të trajtohen me shkallën më të lartë të konfidencialitetit dhe nuk do të ndikojnë në vlerësimin tuaj.
@@ -150,7 +150,7 @@
$string['collesmintro'] = 'Në këtë njësi online...';
$string['collespintro'] = 'Objektivi i këtij pyetësori është të na ndihmojë ne të kuptojmë se çfarë vlerësoni ju në një eksperiencë mësimi \'online\' .
-Seicili nga 24 pohimet më poshtë ju pyet për të karahasuar eksperienën tuaj <B>të preferuar</B> (ideale)në këtë njësi.
+Seicili nga 24 pohimet më poshtë ju pyet për të karahasuar eksperienën tuaj <b>të preferuar</b> (ideale)në këtë njësi.
Nuk ka përgjigje \'drejt\' ose \'gabim\'; ne interesohemi vetëm për opinionin tuaj. Ju sigurojmë se përgjigjet tuaja do të trajtohen me shkallën më të lartë të konfidencialitetit dhe nuk do të ndikojnë në vlerësimin tuaj.
View
6 lang/sq/workshop.php
@@ -112,7 +112,7 @@
$string['nosubmission'] = 'Asnjë parashtrim';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Asnjë parashtrim i vlefshëm pë vlerësim';
$string['notavailable'] = 'Jo disponibël';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Vini re se klasifikimi është copëzuar në një numër \'elemente të vlerësimit\'.<BR>Kjo e lehtëson venien e notave dhe e bën më konsistent. Si mësues ju duhet ti mblidhni këto<BR> elemente para se ta bëni vlerësimin të vlefshëm për studentin. Kjo bëhet <BR> duke klikuar tek vlerësimi në kurs, nëse nuk ka elemente prezent atëhere do të pyeteni<BR> për ti shtuar ato. Ju mund të ndryshoni numrin e elementeve duke përdorur faqen Edito Vlerësime, vetë elementet mund të modifikohen nga faqja &quot;Menaxhimi i Vlerësimeve&quot;';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Vini re se klasifikimi është copëzuar në një numër \'elemente të vlerësimit\'.<br />Kjo e lehtëson venien e notave dhe e bën më konsistent. Si mësues ju duhet ti mblidhni këto<br /> elemente para se ta bëni vlerësimin të vlefshëm për studentin. Kjo bëhet <br /> duke klikuar tek vlerësimi në kurs, nëse nuk ka elemente prezent atëhere do të pyeteni<br /> për ti shtuar ato. Ju mund të ndryshoni numrin e elementeve duke përdorur faqen Edito Vlerësime, vetë elementet mund të modifikohen nga faqja &quot;Menaxhimi i Vlerësimeve&quot;';
$string['notgraded'] = 'Pa nota';
$string['notitlegiven'] = 'Nuk i është vënë titull';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Numri i Komenteve, Elemente të vlerësimit, fashot e notave, Vendosje kriteresh ose kategorish në Rubrikë';
@@ -181,7 +181,7 @@
$string['showgrades'] = 'Trego notat';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ekzamplar i formës së vlerësimit';
$string['standarddeviation'] = 'Devijimi standart i elementit $a:';
-$string['standarddeviationnote'] = 'Elementet me devijim standart zero ose shumë të vogël mund ta deformojnë analizën.<br/> Ky element mund të përjashtohet nga analiza.';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Elementet me devijim standart zero ose shumë të vogël mund ta deformojnë analizën.<br /> Ky element mund të përjashtohet nga analiza.';
$string['studentassessments'] = '$a Vlerësimet';
$string['studentgrades'] = '$a Notat';
$string['studentsubmissions'] = '$a Prashtrimet';
@@ -213,7 +213,7 @@
$string['view'] = 'Trego';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Trego vlerësimet e $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Trego vlerësimet e tjera';
-$string['warningonamendingelements'] = 'KUJDES: Janë aplikuar vlerësime.<BR>MOS ndrysho numrin e elemneteve, dhe llojin e shkallëzimit të peshave të elementeve';
+$string['warningonamendingelements'] = 'KUJDES: Janë aplikuar vlerësime.<br />MOS ndrysho numrin e elemneteve, dhe llojin e shkallëzimit të peshave të elementeve';
$string['weight'] = 'Pesha';
$string['weightederrorcount'] = 'Llogaritja e gabimit të peshuar: $a';
$string['weightforbias'] = 'Pesha për shmangien';
View
4 lang/sr_utf8/auth.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'Овај метод користи табелу вањске базе података за провјеру да ли су додијељено корисничко име и лозинка исправни. Ако је налог нов, онда информација из осталих поља може бити копирана у Moodle. ';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Ова поља су по избору. Можете изабрати да преднапуните нека Moodle корисничка поља са информацијом из <B>вањска поља базе података</B> која назначите овдје. <P>Ако их оставите празне, онда ће бити кориштене подразумјеване.<P> У сваком случају, корисник ће бити у могућности да уређује сва поља након пријављивања.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Ова поља су по избору. Можете изабрати да преднапуните нека Moodle корисничка поља са информацијом из <b>вањска поља базе података</b> која назначите овдје. <br />Ако их оставите празне, онда ће бити кориштене подразумјеване.<br /> У сваком случају, корисник ће бити у могућности да уређује сва поља након пријављивања.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Име поља које садржи лозинке';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Име поља које садржи корисничка имена';
$string['auth_dbhost'] = 'Рачунар који хостује сервер базе података.';
@@ -40,7 +40,7 @@
Ако су додијељено корисничко име и лозинка исправни, Moodle креира нови кориснички улаз у своју базу корисника. Овај модул може читати корисничке атрибуте са LDAP-а и поставити
тражена поља у Moodle.
За сљедеће уписе само се провјеравају корисничко име и лозинка.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Ова поља нису обавезна. Можете изабрати да испуните нека Moodle корисничка поља са информацијама из <B>LDAP fields</B> која овдје одредите. <P>Ако поља оставите празна, онда се ништа неће пребацити са LDAP, тако да ће подразумијеване опције на Moodle ће бити кориштене.<P>У сваком случају, корисници могу да уређују ова поља након уписивања.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Ова поља нису обавезна. Можете изабрати да испуните нека Moodle корисничка поља са информацијама из <b>LDAP fields</b> која овдје одредите. <br />Ако поља оставите празна, онда се ништа неће пребацити са LDAP, тако да ће подразумијеване опције на Moodle ће бити кориштене.<br />У сваком случају, корисници могу да уређују ова поља након уписивања.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'LDAP сервер';
$string['auth_manualdescription'] = 'Овај метод уклања корисницима све начине прављења њихових властитих налога. Сви налози морају бити ручно направљени од администратора.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Само за ручно прављење налога';
View
2 lang/sr_utf8/calendar.php
@@ -40,7 +40,7 @@
$string['eventview'] = 'Детаљи активности';
$string['expired'] = 'Крајњи рок';
$string['explain_lookahead'] = 'Подешавање максималног броја дана у будућности кад активност треба да почне, са циљем да та активност буде приказана као предстојећи догађај.
-Догађаји који почињу мимо овог датума неће бити приказани као предстојећи. Обратите пажљу на то да <strong>нема гаранције<strong> да ће сви догађаји који почињу у овим оквирима бити приказани. Ако је превише догађаја (више од максималног броја предстојећих активности), онда најдаљи догађаји неће бити приказани. ';
+Догађаји који почињу мимо овог датума неће бити приказани као предстојећи. Обратите пажљу на то да <strong>нема гаранције</strong> да ће сви догађаји који почињу у овим оквирима бити приказани. Ако је превише догађаја (више од максималног броја предстојећих активности), онда најдаљи догађаји неће бити приказани. ';
$string['explain_maxevents'] = 'Приказује максималан број предстојећих активности који може бити приказан. Ако је број већи, онда ће требати и више простора за приказ на екрану.';
$string['explain_startwday'] = 'Календар седмица ће бити приказан од датума који ви овде изаберете.';
$string['explain_timeformat'] = 'Ви можете видјети вријеме у 12 или 24 часовном формату. Ако ви изаберете \"подразумјеван\", тада ће формат бити аутоматски изабран сагласно са језиком који ви користите за сајт.';
View
85 lang/sr_utf8/chat.php
@@ -1,42 +1,43 @@
-<?PHP // $Id$
-
- // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['beep'] = 'сигнал';
-$string['chatintro'] = 'Уводни текст';
-$string['chatname'] = 'Име ове причаонице';
-$string['chatreport'] = 'Разговори';
-$string['chattime'] = 'Вријеме наредног разговора';
-$string['configoldping'] = 'Након колико дуго времена неактивне кориснике треба искључити?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Колико често би се причаоница требала освјежити? (у секундама). Подешавање на низак ниво омогућава да причаоница изгледа брже, али може представљати већи терет на серверу кад је присутан већи број људи';
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Колико често би листа корисника требала бити освјежена? (у секундама)';
-$string['currentchats'] = 'Активни разговори';
-$string['currentusers'] = 'Тренутни корисници';
-$string['deletesession'] = 'Обриши ову сеансу';
-$string['deletesessionsure'] = 'Да ли стварно желите обрисати ову сеансу?';
-$string['donotusechattime'] = 'Не приказујте времена проведена на причаоници';
-$string['enterchat'] = 'Притисните овдје да уђете у причаоницу';
-$string['errornousers'] = 'Корисници не могу бити пронађени!';
-$string['helpchatting'] = 'Помоћ при разговору';
-$string['idle'] = 'Празно';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a сигнали свима!';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a сте добили сигнал!';
-$string['messageenter'] = '$a је управо ушао у причаоницу';
-$string['messageexit'] = '$a је напустио причаоницу';
-$string['messages'] = 'Поруке';
-$string['modulename'] = 'Разговор (Chat)';
-$string['modulenameplural'] = 'Разговори';
-$string['neverdeletemessages'] = 'Никад не бриши поруке';
-$string['nextsession'] = 'Наредна планирана сеанса';
-$string['nomessages'] = 'Још нема порука';
-$string['repeatdaily'] = 'Сваки дан у исто вријеме';
-$string['repeatnone'] = 'Нема понављања - објавити само одређено вријеме';
-$string['repeattimes'] = 'Поновите сеансе';
-$string['repeatweekly'] = 'Сваке седмице у исто вријеме';
-$string['savemessages'] = 'Сачувајте претходне сеансе';
-$string['seesession'] = 'Погледајте ову сесију';
-$string['sessions'] = 'Разговори';
-$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Свако може видјети претходне сеансе';
-$string['viewreport'] = 'Погледајте претходне разговоре';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+
+
+$string['beep'] = 'сигнал';
+$string['chatintro'] = 'Уводни текст';
+$string['chatname'] = 'Име ове причаонице';
+$string['chatreport'] = 'Разговори';
+$string['chattime'] = 'Вријеме наредног разговора';
+$string['configoldping'] = 'Након колико дуго времена неактивне кориснике треба искључити?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Колико често би се причаоница требала освјежити? (у секундама). Подешавање на низак ниво омогућава да причаоница изгледа брже, али може представљати већи терет на серверу кад је присутан већи број људи';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Колико често би листа корисника требала бити освјежена? (у секундама)';
+$string['currentchats'] = 'Активни разговори';
+$string['currentusers'] = 'Тренутни корисници';
+$string['deletesession'] = 'Обриши ову сеансу';
+$string['deletesessionsure'] = 'Да ли стварно желите обрисати ову сеансу?';
+$string['donotusechattime'] = 'Не приказујте времена проведена на причаоници';
+$string['enterchat'] = 'Притисните овдје да уђете у причаоницу';
+$string['errornousers'] = 'Корисници не могу бити пронађени!';
+$string['helpchatting'] = 'Помоћ при разговору';
+$string['idle'] = 'Празно';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a сигнали свима!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a сте добили сигнал!';
+$string['messageenter'] = '$a је управо ушао у причаоницу';
+$string['messageexit'] = '$a је напустио причаоницу';
+$string['messages'] = 'Поруке';
+$string['modulename'] = 'Разговор (Chat)';
+$string['modulenameplural'] = 'Разговори';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Никад не бриши поруке';
+$string['nextsession'] = 'Наредна планирана сеанса';
+$string['nomessages'] = 'Још нема порука';
+$string['repeatdaily'] = 'Сваки дан у исто вријеме';
+$string['repeatnone'] = 'Нема понављања - објавити само одређено вријеме';
+$string['repeattimes'] = 'Поновите сеансе';
+$string['repeatweekly'] = 'Сваке седмице у исто вријеме';
+$string['savemessages'] = 'Сачувајте претходне сеансе';
+$string['seesession'] = 'Погледајте ову сесију';
+$string['sessions'] = 'Разговори';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Свако може видјети претходне сеансе';
+$string['viewreport'] = 'Погледајте претходне разговоре';
+
+?>
View
2 lang/sr_utf8/forum.php
@@ -85,7 +85,7 @@
$string['openmode2'] = 'Дискусије и одговори су дозвољени';
$string['parent'] = 'Приказ поријекла';
$string['parentofthispost'] = 'Поријекло ове поруке';
-$string['postadded'] = 'Ваша порука је успјешно додата.<P>Требате $a уредити уколико желите направити измјене.';
+$string['postadded'] = 'Ваша порука је успјешно додата.<br />Требате $a уредити уколико желите направити измјене.';
$string['postincontext'] = 'Погледајте поруку у контексту';
$string['postmailinfo'] = 'Ово је копија поруке постављене на $a сајт.
Да бисте одговорили, притисните на овај линк:';
View
32 lang/sr_utf8/moodle.php
@@ -189,7 +189,7 @@
Као резултат, maxbytes ограничава величине које могу бити изабране на нивоу курса или нивоу модула.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Одређује количину потребног времена за поновно уређивање слања порука у форум, повратне информације итд. Обично је 30 минута довољно.';
$string['configopentogoogle'] = 'Ако омогућите ово подешавање, онда ће Google претраживачу бити омогућено да уђе на сајт као гост. Осим тога, посјетиоци који долазе на сајт користећи Google биће аутоматски логовани као \"Гост\". Имајте на уму да ова опција даје приступ само курсевима који омогућавају приступ гостима.';
-$string['configproxyhost'] = 'Ако овај <B>server</B> захтијева употребу proxy-ја на Вашем рачунару (нпр. firewall) за приступ Интернету, онда овдје упишите proxy hostname и port. У супротном, ову опцију немојте подешавати.';
+$string['configproxyhost'] = 'Ако овај <b>server</b> захтијева употребу proxy-ја на Вашем рачунару (нпр. firewall) за приступ Интернету, онда овдје упишите proxy hostname и port. У супротном, ову опцију немојте подешавати.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle може користити додатни ниво безбједности приликом прихватања података са web форми.
Ако је опција омогућена, онда се HTTP_REFERER варијабла одређеног претраживача провјерава са тренутне адресе web форме.
У неким случајевима, може доћи до проблема ако корисник користи firewall (нпр. Zonealarm), подешен да повуче HTTP_REFERER са њиховог промета.
@@ -340,9 +340,9 @@
';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Потврда налога';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Информација је послана Е-поштом на Вашу адресу <B>$a</B>
- <P>Молимо Вас да слиједите једноставна упутства за комплетирање Ваше регистрације.
- <P>Ако будете имали потешкоћа приликом овог процеса, можете се обратити администратору.';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Информација је послана Е-поштом на Вашу адресу <b>$a</b></p>
+ <p>Молимо Вас да слиједите једноставна упутства за комплетирање Ваше регистрације.</p>
+ <p>Ако будете имали потешкоћа приликом овог процеса, можете се обратити администратору.</p>';
$string['emaildisable'] = 'Ова адреса електронске поште је онемогућена.';
$string['emaildisplay'] = 'Приказ електронске поште';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Дозвола за остале чланове курса да виде моју адресу електронске поште';
@@ -371,11 +371,11 @@
';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: потврда промјене лозинке';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Информација је послана Е-поштом на Вашу адресу <b>$a</b>.
-<p>Молимо Вас да слиједите једноставна упутства за потврђивање и комплетирање промјене Ваше лозинке.
+<br />Молимо Вас да слиједите једноставна упутства за потврђивање и комплетирање промјене Ваше лозинке.
Ако будете имали потешкоћа приликом овог процеса, можете се обратити администратору.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Хвала Вам што сте потврдили промјену лозинке.
-<p>Порука са Вашом новом лозинком је послана на Вашу електронску пошту <b>$a->email</b>.
-<p>Нова лозинка је аутоматски направљена. Можда желите да <a href=$a->link>промијените лозинку</a> у неку другу, коју можете лакше запамтити.';
+<br />Порука са Вашом новом лозинком је послана на Вашу електронску пошту <b>$a->email</b>.
+<br />Нова лозинка је аутоматски направљена. Можда желите да <a href=\"$a->link\">промијените лозинку</a> у неку другу, коју можете лакше запамтити.';
$string['enable'] = 'Омогућено';
$string['enrolledincourse'] = 'Уписан на курс ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Није уписан на курс ';
@@ -551,7 +551,7 @@
$string['loginsteps'] = 'ДОБРОДОШЛИ НА е-НАСТАВУ!
За упис у курс и пуни приступ свим сарджајима потребан вам је кориснички налог. Можете га одмах отворити испуњавањем обрасца за отварање новог налога. За поједине курсеве може постојати и обавезна \"ПРИСТУПНА ШИФРА\" коју ћете добити од предавача, а која ће вам требати касније при упису.
Посупак уписивања тече овако:
- <ol size=\"2\">
+ <ol>
<li>Испуните најприје формулар <a href=\"$a\">Нови налог</a> са својим личним подацима.</li>
<li>Одмах ћете на своју електронску адресу добити наша даља упутства.</li>
<li>Прочитајте своју е-пошту и притиском на послани линк и активирајте свој налог.</li>
@@ -718,9 +718,9 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Да, помозите ми да се упишем';
$string['passwordsdiffer'] = 'Лозинке се не подударају';
$string['passwordsent'] = 'Лозинка је послана';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>Порука је послана путем електронске поште на $a->email.
- <P><B>Молимо Вас да провјерите Ваше сандуче ради нове лозинке</B>
- <P>Нова лозинка је аутоматски направљена. Можда је желите <A HREF=$a->link>промијенити у неку другу, коју можете лакше запамтити</A>.';
+$string['passwordsenttext'] = ' <p>Порука је послана путем електронске поште на $a->email.</p>
+ <p><b>Молимо Вас да провјерите Ваше сандуче ради нове лозинке</b></p>
+ <p>Нова лозинка је аутоматски направљена. Можда је желите <a href=\"$a->link\">промијенити у неку другу, коју можете лакше запамтити</a>.</p>';
$string['people'] = 'Присутни корисници';
$string['personalprofile'] = 'Лични профил';
$string['phone'] = 'Телефон';
@@ -749,11 +749,11 @@
$string['registrationemail'] = 'Обавјештења електронском поштом';
$string['registrationinfo'] = '<p>Ова страна Вам омогућује да региструјете Ваш Moodle сајт на moodle.org. Регистрација је бесплатна.
Главна корист регистрације је у том што ћете бити уврштени у листу за примање важних обавјештења путем електронске поште, као што су питања везана за сигурносне теме и нова остварења Мoodle програма.
-<p>Подразумијева се да ће све информације које нам доставите бити приватне, и да неће бити прослијеђене даље, продане или на било који други начин злоупотребљене.
+</p><p>Подразумијева се да ће све информације које нам доставите бити приватне, и да неће бити прослијеђене даље, продане или на било који други начин злоупотребљене.
Једини разлог прикупљања информација је у сврху подршке и помоћ у изградњи статистичке слике Мoodle заједнице у цјелини.
-<p>Ако желите, име Вашег сајта, државу и URL можете додати на јавну листу Moodle сајтова.
-<p>Све нове регистрације су ручно обрађене прије додавања у листу.
-Кад се једном нађете на листи, можете ажурирати Вашу регистрацију (и информације на јавној листи) у било које вријеме, тако што ћете нам послати ову форму.';
+</p><p>Ако желите, име Вашег сајта, државу и URL можете додати на јавну листу Moodle сајтова.
+</p><p>Све нове регистрације су ручно обрађене прије додавања у листу.
+Кад се једном нађете на листи, можете ажурирати Вашу регистрацију (и информације на јавној листи) у било које вријеме, тако што ћете нам послати ову форму.</p>';
$string['registrationno'] = 'Не, не желим примати електронску пошту';
$string['registrationsend'] = 'Слање информација о регистрацији на moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Да, обавијестите ме о важним стварима';
@@ -791,7 +791,7 @@
$string['search'] = 'Претрага';
$string['searchagain'] = 'Поновна претрага';
$string['searchcourses'] = 'Претрага курсева';
-$string['searchhelp'] = 'Можете тражити више ријечи одједном. <p>ријеч: нађите било какву сличност везану за ову ријеч у тексту.<br />+ријеч : само ријечи које се потуно слажу ће бити пронађене.<br />-ријеч : немојте укључивати резултате који садрже ову ријеч.';
+$string['searchhelp'] = 'Можете тражити више ријечи одједном. <br />ријеч: нађите било какву сличност везану за ову ријеч у тексту.<br />+ријеч : само ријечи које се потуно слажу ће бити пронађене.<br />-ријеч : немојте укључивати резултате који садрже ову ријеч.';
$string['searchresults'] = 'Резултати претраге';
$string['sec'] = 'секунд';
$string['secs'] = 'секунде';
View
2 lang/sr_utf8/resource.php
@@ -27,7 +27,7 @@
$string['exampleurl'] = 'http://www.primjer123.com/direktorijum/datoteka.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Грешка је пронађена у Вашем web клијенту приликом покушаја учитавања web странице (вјероватно погрешан URL).';
$string['fetcherror'] = 'Грешка је пронађена приликом покушаја учитавања web странице.';
-$string['fetchservererror'] = 'Грешка је пронађена када је удаљени сервер покушао учитати web страницу (вјероватно програмска грешка).</p>';
+$string['fetchservererror'] = 'Грешка је пронађена када је удаљени сервер покушао учитати web страницу (вјероватно програмска грешка).';
$string['filename'] = 'Пуно име';
$string['filtername'] = 'Изворни Ауто-линк';
$string['fulltext'] = 'Пуни текст';
View
4 lang/sr_utf8/survey.php
@@ -132,7 +132,7 @@
$string['collesaname'] = 'COLLES (Actual)';
$string['collesapintro'] = 'The purpose of this questionnaire is to help us understand how well the online delivery of this unit enabled you to learn.
-Each one of the 24 statements below asks you to compare your <B>preferred</B> (ideal) and <B>actual</B> experience in this unit.
+Each one of the 24 statements below asks you to compare your <b>preferred</b> (ideal) and <b>actual</b> experience in this unit.
There are no \'right\' or \'wrong\' answers; we are interested only in your opinion. Please be assured that your responses will be treated with a high degree of confidentiality, and will not affect your assessment.
@@ -155,7 +155,7 @@
$string['collesmintro'] = 'У овој заједици...';
$string['collespintro'] = 'The purpose of this survey is to help us understand what you value in an online learning experience.
-Each one of the 24 statements below asks about your <B>preferred</B> (ideal) experience in this unit.
+Each one of the 24 statements below asks about your <b>preferred</b> (ideal) experience in this unit.
There are no \'right\' or \'wrong\' answers; we are interested only in your opinion. Please be assured that your responses will be treated with a high degree of confidentiality, and will not affect your assessment.

0 comments on commit e9efea2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.