Permalink
Browse files

added commentinline.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent c20c706 commit ea81f5f50a0fe4d808087724f393d2d25f86d3e8
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/vi_utf8/help/assignment/commentinline.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Lời phê xen giữa các dòng</b></p>
+
+<p>Với tùy chọn này, tài liệu nguyên gốc được sinh viên gửi lên, trong quá trình đánh giá cho điểm sẽ được sao chép vào vùng lời phê, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên gửi lời phê ở giữa các dòng (thí dụ: dùng một màu khác chẳng hạn) hay dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa tài liệu gốc.</p>

0 comments on commit ea81f5f

Please sign in to comment.