Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

added commentinline.html

  • Loading branch information...
commit ea81f5f50a0fe4d808087724f393d2d25f86d3e8 1 parent c20c706
vthung authored
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0  lang/vi_utf8/help/assignment/commentinline.html
View
3  lang/vi_utf8/help/assignment/commentinline.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Lời phê xen giữa các dòng</b></p>
+
+<p>Với tùy chọn này, tài liệu nguyên gốc được sinh viên gửi lên, trong quá trình đánh giá cho điểm sẽ được sao chép vào vùng lời phê, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên gửi lời phê ở giữa các dòng (thí dụ: dùng một màu khác chẳng hạn) hay dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa tài liệu gốc.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.