Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090402)

  • Loading branch information...
1 parent ffcbae6 commit eaaed6e6f41a20aae2e7429f7a29650888616765 moodlerobot committed Apr 2, 2009
Showing with 5 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/cs_utf8/installer.php
  2. +4 −1 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -134,7 +134,7 @@
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Pokud tento test selhal, znamená to možné problémy';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'doporučená komponenta';
$string['environmentrecommendversion'] = 'doporučena je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
-$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'Tebto test musí projít';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'Tento test musí projít';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Nyní se prověřuje, zda vybrané komponenty vašeho systému splňují požadavky instalace.';
@@ -35,6 +35,8 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['configurationcompletesub'] = 'Ana moodle dizine yapılandırma dosyasının kaydedilmesi için girişimde bulunuldu.';
$string['continue'] = 'Devam';
+$string['ctyperecommended'] = 'Site başarımını arttırmak için, özellikle siteniz Latince kökenli olmayan dilleri destekliyorsa, seçimli ctype PHP uzantısını yüklemek önemle tavsiye edilir.';
+$string['ctyperequired'] = 'Site başarımını arttırmak ve çok dilli uyumluluk sunmak için ctype PHP uzantısı gereklidir.';
$string['curlrecommended'] = 'Moodle Ağının işlevsel bir şekilde çalışması için isteğe bağlı Curl kütüphanesinin kurulması şiddetle tavsiye edilir.';
$string['curlrequired'] = 'cURL PHP eklentisi, Moodle kaynakları ile iletişim kurulabilmesi için gereklidir.';
$string['customcheck'] = 'Diğer Kontroller';
@@ -174,8 +176,9 @@
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>GÜVENLİK UYARISI!</strong></p><p> Moodle\'ın düzgün çalışması için <br /> mevcut PHP ayarlarında belli değişiklikler yapmanız gerekir.</p><p><code>register_globals=off</code> olarak ayarlanmalı.</p><p> Bu ayar code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />yapılandırmanı ya da <code>.htaccess</code> dosyanı düzenleyerek kontrol edilir.</p>';
$string['help'] = 'Yardım';
-$string['iconvrecommended'] = 'Sitenizde latin olmayan dilleri kullanıyorsanız isteğe bağlı ICONV kütüphanesinin kurulması site performansını arttırmak için şiddetle tavsiye edilir.';
+$string['iconvrecommended'] = 'Sitenizde latince kökenli olmayan dilleri kullanıyorsanız isteğe bağlı ICONV kütüphanesinin kurulması site performansını arttırmak için şiddetle tavsiye edilir.';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['installation'] = 'Kurulum';
$string['invalidmd5'] = 'Geçersiz md5';

0 comments on commit eaaed6e

Please sign in to comment.