Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 55a7af3 commit eb28fa7886d894bd76d05b46038a637b6c5782e4 koenr committed Aug 22, 2004
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/choice.php
  2. +2 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082200)
$string['allowupdate'] = 'Laat toe de keuze aan te passen';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['choicename'] = 'Naam keuze ';
$string['choiceopen'] = 'Open';
$string['choicetext'] = 'Keuzetekst';
+$string['havetologin'] = 'Je moet aangemeld zijn voor je je keuze kunt insturen';
$string['modulename'] = 'Keuze';
$string['modulenameplural'] = 'Keuzes';
$string['mustchooseone'] = 'Je moet een antwoord kiezen voor je kunt bewaren. er is niets bewaard.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082200)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -384,6 +384,7 @@
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak ';
+$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de site-activiteiten kunt gebruiken.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
$string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<BR>

0 comments on commit eb28fa7

Please sign in to comment.