Permalink
Browse files

Improved and extended

  • Loading branch information...
1 parent d4b1ce1 commit eb375f626f994f13bbe6be70a3302c3ae16ca5c8 stigbjarne committed Dec 8, 2003
Showing with 88 additions and 36 deletions.
  1. +88 −36 lang/no/help/quiz/questiontypes.html
@@ -1,36 +1,88 @@
-<P ALIGN=CENTER><b>Lag et nytt spørsmål</b></P>
-
-<P>Du kan legge til et sett med ulike typer spørsmål til en kategori: </P>
-
-<P><b>Spørsmål med flere svarmuligheter</b></P>
-<UL>
-<p>For å svare på et slikt spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal svareren
-velge mellom flere svaralternativer. Det er to typer spørsmål med flere
-svaralternativer: kun ett svar og flere svar mulig. </p>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><b>Spørsmål med kort svar</b></P>
-<UL>
-<p>Som svar på et spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal studenten skrive
-inn et ord eller en kort setning.&nbsp;Det kan være flere riktige svar, hver evt. med
-ulik poemguttelling. Hvis bokstavsensiviteten er på vil det være ulik uttelling
-på f.eks. &quot;HiNe&quot; og &quot;hine&quot;. Svarene rettes nøyaktig og automatisk. Vær ekstremt
-presis i formuleringen av spørsmål!</p>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><b>Spørsmål med svar &quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;</b></P>
-<UL>
-<P>Til dette spørsmålet (som kan inneholde et bilde) skal studenten velge enten
-&quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;.&nbsp;</P>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?>Mer informasjon: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><b>Tilfeldig spørsmål</b></P>
-<UL>
-<P>(Ikke ferdig enda) Når du setter et tilfeldig spørsmål i en prøve velges
-spørsmålet tilfeldig fra hele kategorien. Valget vil være ulikt for hvert forsøk
-(og hver student).</P>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
+<p align="center"><b>Lag et nytt spørsmål</b></p>
+<p>Du kan legge til et sett med ulike typer spørsmål til en kategori: </p>
+<p><b>Spørsmål med flere svarmuligheter</b></p>
+<ul>
+ <li>For å svare på et slikt spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal
+ svareren velge mellom flere svaralternativer. Det er to typer spørsmål med
+ flere svaralternativer: kun ett svar og flere svar mulig. </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=multichoice.html&module=quiz">
+Mer info om spørsmål med flere svarmuligheter</a></p>
+<p><b>Spørsmål med kort svar</b></p>
+<ul>
+ <li>Som svar på et spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal studenten skrive
+ inn et ord eller en kort setning.&nbsp;Det kan være flere riktige svar, hver evt.
+ med ulik poemguttelling. (Hvis bokstavsensitivitet er på vil det være ulik
+ uttelling på f.eks. &quot;HiNe&quot; og &quot;hine&quot;. Svarene rettes nøyaktig og automatisk.
+ Vær ekstremt presis i formuleringen av spørsmål!) </li>
+</ul>
+<ul>
+ <li>
+ <p align="right">
+ <a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">
+ Mer info om 'Kort svar'-spørsmål</a> </li>
+</ul>
+<p><b>Numerisk</b></p>
+<ul>
+ <li>Fra studentenes perspektiv ser et numerisk spørsmål ut som et 'Kort
+ svar'-spørsmål. Forskjellen er at numeriske svar kan ha en akseptert
+ feilmargin. Derfor kan du angi et spekter av svar som alle er riktige. </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=numerical.html&module=quiz">
+Mer info om numeriske spørsmål</a></p>
+<p><b>Spørsmål med svar &quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;</b></p>
+<ul>
+ <li>Til dette spørsmålet (som kan inneholde et bilde) skal studenten velge
+ enten &quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;.&nbsp; </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=truefalse.html&module=quiz">
+Mer info om Riktig/Galt-spørsmål</a></p>
+<p><b>Sammenfallende svar</b></p>
+<ul>
+ <li>Brukere får se en liste over underspørsmål, sammen med en liste over svar.
+ Studenten må velge hvilket spørsmål som passer til hvilket svar. </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=match.html&module=quiz">
+Mer info om sammenfallende svar</a></p>
+<p><b>Spørsmål med innbakt tekst (Cloze)</b></p>
+<ul>
+ <li>Disse svært fleksible spørsmålene består av et stykke tekst (i
+ Moodle-format) som har diverse svar 'innbakt' i sig. Det kan være svar på
+ spørsmål med flere svaralternativer, 'Kort svar'-spørsmål og svar på numeriske
+ spørsmål. </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=multianswer.html&module=quiz">
+Mer info om Spørsmål med innbakt tekst (Cloze)</a></p>
+<p><b>Tilfeldig sammenfallende 'Kort svar'-spørsmål</b></p>
+<ul>
+ <li>Fra studentenes perspektiv ser disse spørsmålene ut akkurat som
+ sammenfallende svar-spørsmål. Forskjellen er at delspørsmålene hentes
+ tilfeldig fra 'Kort svar'-spørsmål i den aktuelle kategorien.&nbsp; </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">
+Mer info om tilfeldig sammenfallende 'Kort svar'-spørsmål</a></p>
+<p><b>Tilfeldig spørsmål</b></p>
+<ul>
+ <li>Når du setter et tilfeldig spørsmål i en prøve velges spørsmålet tilfeldig
+ fra hele kategorien. Valget vil være ulikt for hvert forsøk (og hver student).
+ </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=random.html&module=quiz">
+Mer info om tilfeldige spørsmål</a></p>
+<p><b>Beskrivelse</b></p>
+<ul>
+ <li>Denne typen spørsmål er egentlig ikke et spørsmål. Det eneste den gjør er
+ å skrive ut litt tekst på skjermen uten å be om noen svar. Du kan bruke den
+ til f.eks. å skrive en beskrivende tekst som kan brukes sammen med en
+ etterfølgende gruppe spørsmål.&nbsp; </li>
+</ul>
+<p align="right">
+<a href="../../../../../../Moodle/no/help/quiz/help.php?file=description.html&module=quiz">
+Mer info om beskrivelse</a></p>

0 comments on commit eb375f6

Please sign in to comment.