Permalink
Browse files

fixing some image links in the language packs

  • Loading branch information...
1 parent 5900419 commit ed13b3ba9b80fa6d6e30018c8fcdb8698cc14977 koenr committed Jul 3, 2004
Showing with 169 additions and 169 deletions.
  1. +160 −160 lang/ca/help/richtext.html
  2. +3 −3 lang/el/help/richtext.html
  3. +3 −3 lang/es/help/richtext.html
  4. +3 −3 lang/et/help/richtext.html
View
@@ -1,160 +1,160 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
-
-<P>Disponibilitat: <B>
- <?php if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else {
- print_string("htmleditoravailable");
- }
-?>
- </B></P>
-
-<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
- de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
- forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
-
-<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
- extra que podeu trobar &uacute;tils.
-
-<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
-<UL>
- <p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
-</UL>
-
-<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
-<UL>
- <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
-</UL>
-
-<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
-<UL>
- <P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
- de la barra de men&uacute;s.
-</UL>
-
-<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
-<UL>
- <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
-</UL>
-
-<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
-<UL>
- <p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
- <p>&nbsp;</p>
- <table border="1" align="center">
- <tr valign="top">
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="5">
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>somriure</td>
- <td><font face="courier">:-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>rialla</td>
- <td><font face="courier">:-D</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>fer l'ullet</td>
- <td><font face="courier">;-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>indec&iacute;s</td>
- <td><font face="courier">:-/</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pensar&oacute;s</td>
- <td><font face="courier">V-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>burleta</td>
- <td><font face="courier">:-P</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>guai</td>
- <td><font face="courier">B-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>d'acord</td>
- <td><font face="courier">^-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>ulls oberts</td>
- <td><font face="courier">8-)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>sorpr&egrave;s</td>
- <td><font face="courier">8-o</font></td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="5">
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>trist</td>
- <td><font face="courier">:-(</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>t&iacute;mid</td>
- <td><font face="courier">8-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>avergonyit</td>
- <td><font face="courier">:-I</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pet&oacute;</td>
- <td><font face="courier">:-X</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>pallasso</td>
- <td><font face="courier">:o)</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>ull tapat</td>
- <td><font face="courier">P-|</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>enfadat</td>
- <td><font face="courier">8-[</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>mort</td>
- <td><font face="courier">xx-P</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>somnolent</td>
- <td><font face="courier">|-.</font></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>dolent</td>
- <td><font face="courier">}-]</font></td>
- </tr>
- </table>
- </table>
-</UL>
-
-
+<P ALIGN=CENTER><B>Sobre l'editor de text enriquit HTML</B></P>
+
+<P>Disponibilitat: <B>
+ <?php if (!$CFG->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabledadmin");
+ } else if (!$USER->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabled");
+ } else if (!can_use_richtext_editor()) {
+ print_string("htmleditordisabledbrowser");
+ } else {
+ print_string("htmleditoravailable");
+ }
+?>
+ </B></P>
+
+<P>L'editor de text enriquit HTML ens proporciona una interf&iacute;cie de processador
+ de textos incrustada en una p&agrave;gina web per permetre-us editar text d'una
+ forma intu&iuml;tiva, i el resultat &eacute;s codi HTML normal.
+
+<P>A m&eacute;s de formatar text aquest editor presenta una s&egrave;rie de caracter&iacute;stiques
+ extra que podeu trobar &uacute;tils.
+
+<P><B>Copiar text des d'altres aplicacions</B></P>
+<UL>
+ <p>Podeu copiar i enganxar-hi directament text enriquit des d'altres aplicacions Windows, com ara Microsoft Word, i es conservar&agrave; el formatatge. Nom&eacute;s cal que useu els men&uacute;s habituals de copiar i enganxar del vostre navegador (o les tecles equivalents control-C i control-V).</p>
+</UL>
+
+<P><B>Inserir imatges <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
+<UL>
+ <P>Si teniu imatges publicades en un lloc web i accessibles per mitj&agrave; d'un URL les podeu incloure en els vostres textos per mitj&agrave; del bot&oacute; "Insereix imatge".
+</UL>
+
+<P><B>Inserir taules<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
+<UL>
+ <P>Podeu formatar els textos amb taules utilitzan el bot&oacute; "Insereix taules"
+ de la barra de men&uacute;s.
+</UL>
+
+<P><B>Inserir enlla&ccedil;os<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
+<UL>
+ <p>Per crear un nou enlla&ccedil; primer cal escriure el text on voleu que hi hagi l'&iexcl;enlla&ccedil;. En acabat seleccioneu-lo i feu clic al bot&oacute; d'enlla&ccedil; de la barra de men&uacute;s. Escriviu l'URL que voleu enlla&ccedil;ar i ja ho teniu.</p>
+</UL>
+
+<P><B>Inserir emoticones<img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
+<UL>
+ <p>Per incrustar emoticones en els textos feu clic al bot&oacute; de l'emoticona de la barra de men&uacute;s. Un di&agrave;leg us permetr&agrave; triar les diferents emoticones. Tamb&eacute; podeu escriure directament el codi corresponent a l'emoticona i despr&eacute;s quan es mostri el text es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en l'emoticona.</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <table border="1" align="center">
+ <tr valign="top">
+ <td>
+ <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>somriure</td>
+ <td><font face="courier">:-)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>rialla</td>
+ <td><font face="courier">:-D</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>fer l'ullet</td>
+ <td><font face="courier">;-)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>indec&iacute;s</td>
+ <td><font face="courier">:-/</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>pensar&oacute;s</td>
+ <td><font face="courier">V-.</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>burleta</td>
+ <td><font face="courier">:-P</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>guai</td>
+ <td><font face="courier">B-)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>d'acord</td>
+ <td><font face="courier">^-)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>ulls oberts</td>
+ <td><font face="courier">8-)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>sorpr&egrave;s</td>
+ <td><font face="courier">8-o</font></td>
+ </tr>
+ </table>
+ </td>
+ <td>
+ <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>trist</td>
+ <td><font face="courier">:-(</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>t&iacute;mid</td>
+ <td><font face="courier">8-.</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>avergonyit</td>
+ <td><font face="courier">:-I</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>pet&oacute;</td>
+ <td><font face="courier">:-X</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>pallasso</td>
+ <td><font face="courier">:o)</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>ull tapat</td>
+ <td><font face="courier">P-|</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>enfadat</td>
+ <td><font face="courier">8-[</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>mort</td>
+ <td><font face="courier">xx-P</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>somnolent</td>
+ <td><font face="courier">|-.</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>dolent</td>
+ <td><font face="courier">}-]</font></td>
+ </tr>
+ </table>
+ </table>
+</UL>
+
+
@@ -26,18 +26,18 @@
για κόψιμο και επικόλληση στον browser σας (ή Control-C και Control-V).
</UL>
-<P><B>Εισάγοντας εικόνες <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
+<P><B>Εισάγοντας εικόνες <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Εαν έχετε εικόνες που εμφανίζονται είδη σε κάποια ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμες μέσω ενός συνδέσμου, μπορείτε να
συμπεριλάβετε αυτές τις εικόνες στα κείμενα σας χρησιμοποιώντας το κουμπί "Insert Image".
</UL>
-<P><B>Εισάγοντας πίνακες <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
+<P><B>Εισάγοντας πίνακες <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Για να προσθέσετε διάταξη στα κείμενα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Insert Tables"από την γραμμή εργαλείων.
</UL>
-<P><B>Εισάγοντας συνδέσμους <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
+<P><B>Εισάγοντας συνδέσμους <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
<UL>
<P>Για να δημιουργήσετε ένα καινούγριο σύνδεσμο, καταρχίν εισάγετε το κείμενο που θέλετε να γίνει σύνδεσμος.
Στην συνέχεια επιλέξτε το και πατήστε στο κουμπί των συνδέσμων στην γραμμή εργαλείων. Γράψτε την δικτυακή διεύθυνση
@@ -26,18 +26,18 @@
(o CTRL+C y CTRL+V).
</UL>
-<P><B>Insertar imágenes <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
+<P><B>Insertar imágenes <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Puede colocar imágenes que se encuentren en Internet y que se puedan acceder
a través de una dirección, incluya esas imágenes con el botón “Insertar imagen”.
</UL>
-<P><B>Insertar tablas <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
+<P><B>Insertar tablas <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Para organizar el diseño de su mensaje puede crear tablas con el botón “Insertar tabla”.
</UL>
-<P><B>Insertar enlaces<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
+<P><B>Insertar enlaces<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
<UL>
<P>Para colocar un enlace primero escriba el texto que desea enlazar. Luego
seleccione el botón “enlace” y escriba la dirección. Eso es todo.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ed13b3b

Please sign in to comment.