Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20100911)

  • Loading branch information...
1 parent 05f2d18 commit ed3614745067d728ec5adeff8a35f61ccd4da944 AMOS bot committed Sep 11, 2010
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/hr/error.php
  2. +12 −0 install/lang/hr/install.php
@@ -37,5 +37,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće pohraniti ZIP datoteku';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće otpakirati datoteku';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj inačici.';
+$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
+$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešno ime ZIP datoteke';
@@ -41,9 +41,21 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tablice';
$string['dirroot'] = 'Moodle mapa';
$string['environmenthead'] = 'Provjera okruženja vašeg poslužitelja ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
+Puna provjera okruženja se obavlja prije svake instalacije ili nadogradnje postojeće inačice. Ako ne znate kako instalirati novu inačicu ili omogućiti PHP ekstenzije, kontaktirajte administratora vašeg poslužitelja.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p>
+
+<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
+
+<p>Preporučujemo da konfigurirate PHP s većim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to možete napraviti:</p>
+<ol>
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sustavu samostalno postavljanje memorijskog ograničenja.</li>
+<li>Ako imate pristup php.ini datoteci, možete promijeniti <b>memory_limit</b> vrijednost na 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi.</li>
+<li>Na nekim PHP poslužiteljima možete napraviti .htaccess datoteku u Moodle mapi koja sadrži red: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<p>Uzmite u obzir da će na nekim poslužiteljima to spriječiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (bit će vam prikazana poruka o grešci), pa ćete na takvim poslužiteljima morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li> </ol>';
$string['paths'] = 'Putanje (PATH)';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalacijska skripta ne može stvoriti \'Mapu s podacima\' ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje (PATH)';

0 comments on commit ed36147

Please sign in to comment.