Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Nov 3, 2004
1 parent d491049 commit ed3d2f482dd7cc7f5b1524a8f018e834a5f77db7
Showing with 14 additions and 7 deletions.
  1. +4 −1 lang/ca/admin.php
  2. +3 −3 lang/ca/block_course_summary.php
  3. +2 −1 lang/ca/error.php
  4. +5 −2 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,8 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+$string['blockinstances'] = 'Instàncies';
+$string['blockmultiple'] = 'Múltiple';
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
+$string['change'] = 'Canvia';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
-$string['blockname'] = 'Resum del curs';
-$string['siteinfo'] = 'Informació del lloc';
+$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
+$string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
?>
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+$string['confirmsesskeybad'] = 'No s\'ha pogut confirmar la vostra clau de sessió per portar a terme aquesta acció. Aquesta característica de seguretat impedeix que s\'executin funcions importants en el vostre nom de manera accidental o fraudulenta. Si us plau confirmeu que volíeu realment executar aquesta funció.';
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -116,6 +116,9 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
+$string['blockconfiga'] = 'S\'està configurant un bloc $a';
+$string['blockconfigbad'] = 'Aquest bloc no s\'ha implementat correctament i no pot proporcionar una interfície de configuració.';
+$string['blockconfigin'] = 'Curs: s\'està configurant un bloc en $a';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Blocs';
@@ -434,7 +437,7 @@
$string['enrolmentnointernal'] = 'Les inscripcions manuals no estan habilitades';
$string['enrolmentnotyet'] = 'No podeu accedir a aquest curs fins<br />$a';
$string['enrolments'] = 'Inscripcions';
-$string['enrolperiod'] = 'Període d\'inscripció';
+$string['enrolperiod'] = 'Durada de la inscripció';
$string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
$string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
$string['entries'] = 'Entrades';

0 comments on commit ed3d2f4

Please sign in to comment.