Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090320)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Mar 19, 2009
1 parent d831f2b commit edeb99025be17628881eb634c2e551422c9ebb92
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Not:</b> Kurulum programı veritabanı yoksa otomatikmen veritabanını oluşturmayı deneyecektir.';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
$string['datarooterror'] = 'Belirtilen \'Veri Dizini\' bulunamadı veya oluşturulamadı. Dizin yolunu düzenleyin veya bu dizini kendiniz oluşturun.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Belirttiğiniz \'Veri Dizini\' web üzerinden doğrudan erişilebilir, farklı dizin kullanmalısınız.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Belirtiğiniz veritabanına bağlantı kuramadık. Lütfen veritabanı ayarlarını kontrol edin.';
$string['dbcreationerror'] = 'Veritabanı oluşturma hatası. Belirtilen ayarlardan sağlanan isimle bir veritabanı oluşturulamadı.';
$string['dbhost'] = 'Veritabanı Sunucusu';

0 comments on commit edeb990

Please sign in to comment.