Permalink
Browse files

already first tweaks

  • Loading branch information...
1 parent e60a037 commit ee4c7d6216728a7df82d0ab332675c2e6eaa69fd koenr committed Jan 3, 2005
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/nl/message.php
View
@@ -7,7 +7,7 @@
$string['allmine'] = 'Alle boodschappen aan mij of van mij';
$string['allstudents'] = 'Alle boodschappen tussen leerlingen binnen een vak';
$string['allusers'] = 'Alle boodschappen van alle gebruikers';
-$string['beepnewmessage'] = 'Beep als er een nieuwe boodschap binnenkomt';
+$string['beepnewmessage'] = 'Geluidssignaal als er een nieuwe boodschap binnenkomt';
$string['blockcontact'] = 'Blokkeer contactpersoon';
$string['blockedmessages'] = '$a boodschap(pen) van/aan geblokkeerde gebruikers';
$string['context'] = 'contekst';
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['emailmessages'] = 'E-mail boodschappen als ik off line ben';
$string['emailtagline'] = 'Deze e-mail is een kopie van een boodschap die naar jouw gestuurd is op \"$a\"';
$string['emptysearchstring'] = 'Je moet iets zoeken';
-$string['formorethan'] = 'Voor meer dan';
+$string['formorethan'] = 'Langer dan';
$string['includeblockedusers'] = 'Geblokkeerde bezoekers inbegrepen';
$string['incomingcontacts'] = 'Binnenkomende contactpersonen ($a)';
$string['keywords'] = 'Sleutelwoorden';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['nosearchresults'] = 'Je zoekopdracht gaf geen resultaten';
$string['offlinecontacts'] = 'Off line contactpersonenen ($a)';
$string['onlinecontacts'] = 'On line contactpersonen ($a)';
-$string['onlyfromme'] = 'Enkel mijn boodschappen';
+$string['onlyfromme'] = 'Enkel boodschappen van mij';
$string['onlymycourses'] = 'Enkel in mijn vakken';
$string['onlytome'] = 'Enkel boodschappen aan mij';
$string['pagerefreshes'] = 'Deze pagina ververst automatisch om de $a seconden';

0 comments on commit ee4c7d6

Please sign in to comment.