Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit efdb42a17464f46846c2291d5c19aac9e5448376 1 parent 1b5859b
koenr authored
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/nl/help/coursehiddensections.html
View
7 lang/nl/help/coursehiddensections.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Verborgen secties van het vak</b></p>
+
+<P>Met deze optie kun je kiezen hoe je de verborgen secties in je vak gaat tonen aan je leerlingen.</p>
+
+<p>Standaard wordt er een kleine zone getoond (in samengeklapte vorm, meestal grijs) om aan te geven waar de verborgen sectie zich bevindt, hoewel ze de verborgen activiteiten en teksten niet kunnen zien. Dit is vooral nuttig in vakken met weken, zodat het duidelijk is welke weken er geen les is.</p>
+
+<p>Als je er voor kiest kun je die secties helemaal verbergen, zodat de leerlingen zelfs niet weten dat er delen van het vak verborgen zijn.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.