Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

typo

  • Loading branch information...
commit f0bbb558dd0f85540cbf5e64b4792984a01b0c18 1 parent 333105a
koenr authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/nl/help/attendance/dynsection.html
View
2  lang/nl/help/attendance/dynsection.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>De week voor het nemen van aanwezigheid bepalen op de datum van vandaag.</b></p>
-<p>Verplaats deze aanwezigheidslijst automatisch naar de sectie die overeen komt met de datum ervan, Als je deze optie inschakelt, dan zal deze aanwezigheidslijst zichzelf automatisch verplaatsen naar de week die overeenkomt met de ingestelde datum. Dit gebeurt nadat je op bewaar de wijzigingen gedrukt hebt.</p>
+<p>Verplaats deze aanwezigheidslijst automatisch naar de sectie die overeen komt met de datum ervan. Als je deze optie inschakelt, dan zal deze aanwezigheidslijst zichzelf automatisch verplaatsen naar de week die overeenkomt met de ingestelde datum. Dit gebeurt nadat je op bewaar de wijzigingen gedrukt hebt.</p>
<p>Deze optie werkt alleen in vakken die het wekelijks format gebruiken.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.