Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 7, 2004
1 parent 333105a commit f0bbb558dd0f85540cbf5e64b4792984a01b0c18
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/attendance/dynsection.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>De week voor het nemen van aanwezigheid bepalen op de datum van vandaag.</b></p>
-<p>Verplaats deze aanwezigheidslijst automatisch naar de sectie die overeen komt met de datum ervan, Als je deze optie inschakelt, dan zal deze aanwezigheidslijst zichzelf automatisch verplaatsen naar de week die overeenkomt met de ingestelde datum. Dit gebeurt nadat je op bewaar de wijzigingen gedrukt hebt.</p>
+<p>Verplaats deze aanwezigheidslijst automatisch naar de sectie die overeen komt met de datum ervan. Als je deze optie inschakelt, dan zal deze aanwezigheidslijst zichzelf automatisch verplaatsen naar de week die overeenkomt met de ingestelde datum. Dit gebeurt nadat je op bewaar de wijzigingen gedrukt hebt.</p>
<p>Deze optie werkt alleen in vakken die het wekelijks format gebruiken.</p>

0 comments on commit f0bbb55

Please sign in to comment.