Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent acb3bf8 commit f0c8bb711f247fe2b02fca9e114f1c5b58570b30 AMOS bot committed Dec 10, 2011
Showing with 12 additions and 9 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/bg/install.php
  2. +11 −8 install/lang/ja/install.php
View
2 install/lang/bg/install.php
@@ -50,5 +50,5 @@
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
-$string['phpextension'] = 'разширение на PHP';
+$string['phpextension'] = '{$a} разширение на PHP';
$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';
View
19 install/lang/ja/install.php
@@ -34,12 +34,14 @@
$string['availablelangs'] = '利用可能な言語一覧';
$string['chooselanguagehead'] = '言語を選択してください。';
$string['chooselanguagesub'] = 'インストールのみに使用する言語を選択してください。この言語は、サイトのデフォルト言語としても使用されます。サイト言語は、後で変更することが可能です。';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'ファイルconfig.phpは、すでに登録されています。このサイトをインストールしたい場合、admin/cli/install_database.phpを使用してください。';
$string['clialreadyinstalled'] = 'ファイルconfig.phpは、すでに登録されています。あなたのサイトをアップグレードしたい場合、admin/cli/upgrade.phpを使用してください。';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} コマンドライン・インストールプログラム';
$string['databasehost'] = 'データベースホスト :';
$string['databasename'] = 'データベース名 :';
$string['databasetypehead'] = 'データベースドライバを選択する';
$string['dataroot'] = 'データディレクトリ';
+$string['datarootpermission'] = 'データディレクトリパーミッション';
$string['dbprefix'] = 'テーブル接頭辞';
$string['dirroot'] = 'Moodleディレクトリ';
$string['environmenthead'] = 'あなたの環境を確認しています ...';
@@ -48,15 +50,16 @@
$string['installation'] = 'インストレーション';
$string['langdownloaderror'] = '残念ですが、言語「 {$a} 」がインストールされていません。インストール処理は英語で継続されます。';
$string['memorylimithelp'] = '<p>現在、サーバのPHPメモリー制限が {$a} に設定されています。</p>
-<p>この設定では、Moodleのメモリーに関わるトラブルが発生します。 特に多くのモジュールを使用したり、多くのユーザがMoodleを使用する場合に、トラブルが発生します。</p>
+
+<p>この設定ではMoodleのメモリーに関わるトラブルが発生する可能性があります。 特に多くのモジュールを使用したり、多くのユーザがMoodleを使用する場合にトラブルが発生します。</p>
+
<p>可能でしたら、PHPのメモリー制限上限を40M以上に設定されることをお勧めします。この設定を実現するために、いくつかの方法があります:
<ol>
-<li>コンパイル可能な場合は、PHPを<i>--enable-memory-limit</i>オプションでコンパイルしてください。
-これにより、Moodle自身がメモリー制限を設定することが可能になります。</li>
-<li>php.iniファイルにアクセスできる場合は、<b>memory_limit</b>設定を40Mのように変更することができます。php.iniファイルにアクセスできない場合は、管理者に変更を依頼してください。</li>
+<li>あなたがリコンパイル可能な場合、PHPを<i>--enable-memory-limit</i>オプションでコンパイルしてください。これにより、Moodle自身がメモリー制限を設定することが可能になります。</li>
+<li>あなたがphp.iniファイルにアクセスできる場合、<b>memory_limit</b>設定を40Mのように変更することができます。php.iniファイルにアクセスできない場合、管理者に変更を依頼してください。</li>
<li>いくつかのPHPサーバでは、下記の行を含む.htaccessファイルをMoodleディレクトリに作成することができます:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
-<p>しかし、この設定が<b>すべての</b>PHPページの動作を妨げる場合もあります。ページ閲覧中にエラーが表示される場合は、.htaccessファイルを削除してください。</p></li>
+<p>しかし、この設定が<b>すべての</b>PHPページの動作を妨げる場合もあります。ページ閲覧中にエラーが表示される場合、.htaccessファイルを削除してください。</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'パス';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'データディレクトリ ({$a->dataroot}) は、インストーラーで作成できません。';
@@ -76,10 +79,10 @@
<p>PHPをアップグレードするか、新しいバージョンがインストールされているホストに移動してください!<br />
(5.0.x の場合、バージョン 4.4.x にダウングレードすることもできます。)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'インストールが正常に完了したため、このページをご覧いただいています。あなたのコンピュータで <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> パッケージを起動してください。おめでとうございます!';
-$string['welcomep30'] = 'このリリース <strong>{$a->installername}</strong> には<strong>Moodle</strong> で環境を作成するアプリケーションが含まれています。すなわち:';
+$string['welcomep20'] = 'インストールが正常に完了して、あなたのコンピュータで <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> パッケージが起動されたため、このページが表示されています。おめでとうございます!';
+$string['welcomep30'] = 'このリリース <strong>{$a->installername}</strong> には<strong>Moodle</strong>で環境を作成するアプリケーションが含まれています。すなわち:';
$string['welcomep40'] = 'パッケージには <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> も含まれています。';
$string['welcomep50'] = 'このパッケージ内のすべてのアプリケーションの使用は個々のライセンスによって規定されています。全体の <strong>{$a->installername}</strong> パッケージは <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">オープンソース</a> であり、<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>ライセンスの下で配布されています。';
-$string['welcomep60'] = '次からのページは、あなたのコンピュータに <strong>Moodle</strong> を簡単に設定およびセットアップする手順にしたがって進みます。デフォルトの設定を使用することも、必要に応じて任意で設定を変更することもできます。';
+$string['welcomep60'] = '次からのページは、あなたのコンピュータに<strong>Moodle</strong>を簡単に設定およびセットアップする手順にしたがって進みます。あなたはデフォルトの設定を使用することも、必要に応じて任意で設定を変更することもできます。';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong>のセットアップを続けるには「次へ」ボタンをクリックしてください。';
$string['wwwroot'] = 'ウェブアドレス';

0 comments on commit f0c8bb7

Please sign in to comment.