Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit f172b961ae4ae22f897fc8bae6c65ac128440394 1 parent 3c25f77
AMOS bot authored
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/cs/error.php
View
4 install/lang/cs/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nelze vytvořit databázi.</p>
+<p>Určená databáze neexistuje a uživatel nemá oprávnění k vytvoření databáze. </p>
+<p>Správce stránek by měl ověřit konfiguraci databáze.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Došlo k chybě databáze [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.