Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 59a6195 commit f1f377145fc2a089e77f11821d90495a2ac8add0 koenr committed Sep 19, 2004
Showing with 26 additions and 4 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/dialogue.php
  2. +3 −1 lang/nl/glossary.php
  3. +21 −2 lang/nl/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['addmynewentries'] = 'Voeg mijn nieuwe boodschappen toe';
@@ -25,6 +25,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Meer informatie';
$string['lastentry'] = 'Laatste item';
$string['maildefault'] = 'Standaard e-mail zenden';
+$string['mailnotification'] = 'E-mail notificatie';
$string['modulename'] = 'Dialoog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialogen';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a heeft de dialoog gesloten';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -85,6 +85,8 @@
$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Standaardinstellingen invoer';
+$string['entrysaved'] = 'Dit item is bewaard';
+$string['entryupdated'] = 'Dit item is geüpdatet';
$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br />automatisch gelinkt';
$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuwe invoer toe in deze woordenlijst<br />Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
View
@@ -1,30 +1,50 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
$string['addabranchtable'] = 'Voeg een vertakkingstabel toe';
$string['addanendofbranch'] = 'voeg het einde van een tak toe';
$string['addaquestionpage'] = 'Voeg een vragenpagina toe';
+$string['addcluster'] = 'Voeg een cluster toe';
+$string['addendofcluster'] = 'Voeg het einde van een cluster toe';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum- en de maximumwaarde';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'De knoppen voor de takken horizontaal schikken in de diamodus?';
$string['attempt'] = 'Poging: $a';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['available'] = 'Beschikbaar van';
+$string['backtreeview'] = 'Terug naar boomweergave';
$string['branchtable'] = 'Vertakkingstabel';
+$string['cancel'] = 'Annuleer';
$string['canretake'] = '$a mag de les opnieuw doen';
$string['casesensitive'] = 'Hoofdlettergevoelig';
$string['checkbranchtable'] = 'Controleer vertakkingstabel';
$string['checknavigation'] = 'Controleer de navigatie';
$string['checkquestion'] = 'Controleer de vraag';
+$string['clicktopost'] = 'Klik hier om je cijfer op de scorelijst te zetten';
+$string['clusterjump'] = 'Ongeziene vraag binnen een cluster';
+$string['clustertitle'] = 'Cluster';
+$string['comments'] = 'Jouw commentaar';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bevestig het verwijderen van deze pagina';
$string['congratulations'] = 'Proficiat - je hebt het einde van de les bereikt';
$string['continue'] = 'Ga verder';
+$string['correctanswerjump'] = 'Sprong bij juist antwoord';
+$string['correctanswerscore'] = 'Cijfer bij juist antwoord';
+$string['correctresponse'] = 'Juist antwoord';
+$string['customscoring'] = 'Aangepaste cijfers';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deleting'] = 'Verwijderen';
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['displayhighscores'] = 'Toon hoogste cijfers';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Toon in linkermenu?';
+$string['displayleftmenu'] = 'Toon linkermenu';
$string['displayofgrade'] = 'Tonen van het cijfer (voor de leerling)';
+$string['displayreview'] = 'Toon herwerkknop';
+$string['editlessonsettings'] = 'Bewerk de instellingen van deze les';
+$string['editpagecontent'] = 'Bewerk de inhoud van deze pagina';
+$string['email'] = 'E-mail';
$string['endofbranch'] = 'Einde vertakking';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
@@ -47,7 +67,6 @@
$string['nextpage'] = 'Volgende pagina';
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
-$string['nobranchtablefound'] = 'Geen vertakkingstabel gevonden';
$string['normal'] = 'Normaal - volg het lespad';
$string['notdefined'] = 'Niet gedefinieerd';
$string['notitle'] = 'Geen titel';

0 comments on commit f1f3771

Please sign in to comment.