Browse files

Added browsermode.html

  • Loading branch information...
1 parent 60be2c7 commit f2391481ac12f9807df214dbfbdea66bb99ecb34 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/browsemode.html
View
7 lang/vi_utf8/help/scorm/browsemode.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><b>Cho phép chế độ Xem trước</b><p>
+
+<p>Nếu tùy chọn này được đặt là Có (mặc định), trang hiển thị hoạt động SCORM/AICC sẽ hiện nút Xem trước.</p>
+
+<p>Học viên có thể chọn xem trước hoạt động (chế độ duyệt) hoặc thực hiện nó trong chế độ bình thường/xem lại.</p>
+
+<p>Khi một SCO được hoàn thành trong chế độ xem trước (duyệt), nó được đánh dấu bởi biểu tượng <img src="<?php echo $CFG->wwwroot.'/mod/scorm/pix/browsed.gif' ?>" alt="<?php print_string('browsed','scorm') ?>" title="<?php print_string('browsed','scorm') ?>" /> thể hiện là nó đã được duyệt qua.</p>

0 comments on commit f239148

Please sign in to comment.