Permalink
Browse files

added link to index of helpfiles

  • Loading branch information...
1 parent c760987 commit f309f624ea597f1946f1645142b854908cdd4a8a koenr committed Jan 14, 2004
Showing with 10 additions and 5 deletions.
  1. +10 −5 lang/nl/docs/teacher.html
View
@@ -18,7 +18,6 @@
<LI><A HREF="#activities">Activiteiten opstellen</A></LI>
<LI><A HREF="#course">Een vak beheren</A></LI>
<LI><A HREF="#further">Overige informatie</A></LI>
-
</OL>
<H3><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
<blockquote>
@@ -31,9 +30,13 @@
<li><strong>Let op deze kleine icoontjes en gebruik ze.</strong>:
<blockquote>
<p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - het <strong>bewerk icoon</strong>
- laat je alles bewerken waar het naast staat.</p>
+ laat je alles bewerken waar het naast staat.</p>
<p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - het <strong>help
- icoon</strong> geeft je hulp in een popup-venstertje </p>
+ icoon</strong> geeft je hulp in een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">popup venstertje</a></p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - het <strong>open oog
+ icoon</strong> Laat je iets verbergen voor je leerlingen</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - het <strong>gesloten oog
+ icoon</strong> maakt een verborgen onderdeel terug zichtbaar</p>
</blockquote>
</li>
<li><strong>Gebruik de navigatiebalk bovenaan elke pagina</strong>
@@ -197,8 +200,10 @@
<p>Als je wil bijdragen met het schrijven van nieuwe modules of documentatie,
contacteer me: <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin
Dougiamas</a> of surf naar &quot;bug tracker&quot; site voor Moodle, op <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
- <p align="center">Bedankt om Moodle te gebruiken - succes!</p>
- <HR>
+<p>Denk er tenslotte aan om de helpicoontjes te gebruiken - hier is een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">index van alle helpbestanden in Moodle</a>.</p>
+
+ <p align="center">Bedankt om Moodle te gebruiken - en veel succes met jouw lesgeven!</p>
+ <hr>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Moodle Documentation</A></FONT></P>

0 comments on commit f309f62

Please sign in to comment.