Permalink
Browse files

moving towards XHTML compliance

 • Loading branch information...
1 parent 16a2617 commit f424d6b79928c0f53740535e1eff9c39871f9908 koenr committed Jan 7, 2005
Showing with 1,206 additions and 849 deletions.
 1. +5 −5 lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
 2. +1 −6 lang/ca/help/assignment/index.html
 3. +4 −4 lang/ca/help/assignment/mods.html
 4. +4 −4 lang/ca/help/assignment/resubmit.html
 5. +1 −22 lang/ca/help/chat/chatting.html
 6. +1 −5 lang/ca/help/chat/index.html
 7. +3 −3 lang/ca/help/chat/mods.html
 8. +1 −5 lang/ca/help/choice/index.html
 9. +3 −3 lang/ca/help/choice/mods.html
 10. +1 −5 lang/ca/help/choice/options.html
 11. +1 −9 lang/ca/help/courseavailability.html
 12. +1 −8 lang/ca/help/coursecategory.html
 13. +10 −10 lang/ca/help/courseformats.html
 14. +2 −2 lang/ca/help/coursefullname.html
 15. +1 −1 lang/ca/help/coursegrades.html
 16. +2 −2 lang/ca/help/courseidnumber.html
 17. +4 −4 lang/ca/help/coursenewsitems.html
 18. +5 −5 lang/ca/help/coursenumsections.html
 19. +17 −9 lang/ca/help/courserecent.html
 20. +1 −1 lang/ca/help/coursereports.html
 21. +2 −2 lang/ca/help/courseshortname.html
 22. +6 −6 lang/ca/help/coursestartdate.html
 23. +3 −3 lang/ca/help/courseuploadsize.html
 24. +4 −4 lang/ca/help/directorypaths.html
 25. +238 −119 lang/ca/help/emoticons.html
 26. +6 −6 lang/ca/help/enrolmentkey.html
 27. +2 −5 lang/ca/help/groupmode.html
 28. +1 −1 lang/ca/help/groupmodeforce.html
 29. +6 −6 lang/ca/help/guestaccess.html
 30. +25 −13 lang/ca/help/html.html
 31. +1 −48 lang/ca/help/index.html
 32. +1 −10 lang/ca/help/langedit.html
 33. +1 −4 lang/ca/help/mods.html
 34. +1 −25 lang/ca/help/picture.html
 35. +156 −78 lang/ca/help/questions.html
 36. +6 −6 lang/ca/help/reading.html
 37. +26 −26 lang/ca/help/richtext.html
 38. +1 −8 lang/ca/help/summaries.html
 39. +184 −92 lang/ca/help/surveys.html
 40. +1 −9 lang/ca/help/teachers.html
 41. +348 −174 lang/ca/help/text.html
 42. +114 −58 lang/ca/help/textformat.html
 43. +4 −4 lang/ca/help/wiki.html
 44. +1 −29 lang/ca/help/writing.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de tasques</B></P>
+<p align="center"><b>Tipus de tasques</b></p>
-<P>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
+<p>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
-<P><B>Activitat fora de l&iacute;nia</B>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</P>
+<p><b>Activitat fora de l&iacute;nia</b>: &uacute;til quan la tasca es realitza fora de Moodle. Els estudiants poden veure la descripci&oacute; de la tasca, per&ograve; no poden penjar fitxers ni res. Tanmateix els professors poden qualificar els estudiants i els estudiants veuen les seves qualificacions.</p>
-<P><B>Penjar un fitxer</B>: aquest tipus de tasca permet a tots els
+<p><b>Penjar un fitxer</b>: aquest tipus de tasca permet a tots els
estudiants penjar un fitxer de qualsevol tipus. Podria ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web comprimit en format zip, o qualsevol cosa que els demaneu. Els professors poden qualificar en l&iacute;nia
-les tasques trameses.</P>
+les tasques trameses.</p>
@@ -1,6 +1 @@
-
-<p>Tasques</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a>
-</ul>
+<p>Tasques</p><ul> <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a> <li> <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Tornar a trametre</a> </li></ul>
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Tasques</B></P>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Tasques</b></p>
-<UL>
- <P>Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar la feina.</P>
-</UL>
+<ul>
+ <p>Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar la feina.</p>
+</ul>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tornar a trametre tasques</B></P>
+<p align="center"><b>Tornar a trametre tasques</b></p>
-<P>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</P>
+<p>Per defecte els estudiants no poden tornar a trametre les tasques una vegada el professor ja les ha qualificades.</p>
-<P>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</P>
-<P>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</P>
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores els estudiants podran tornar a trametre les tasques despr&eacute;s que hagin estat qualificades (per tal que les torneu a qualificar). Aix&ograve; pot ser &uacute;til si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un proc&eacute;s iteratiu.</p>
+<p>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant en les tasques fora de l&iacute;nia.</p>
@@ -1,22 +1 @@
-<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
-
-<p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p>
-<dl>
- <dt><b>Emoticones</b></dt>
- <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img src="pix/s/smiley.gif">
- </dd>
-
- <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
- <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd>
-
- <dt><b>Emocions</b></dt>
- <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
-
- <dt><b>Bips</b></dt>
- <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd>
-
-<dt><b>HTML</b></dt>
- <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd>
-
-</dl>
-
+<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p><p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p><dl> <dt><b>Emoticones</b></dt> <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img alt src="pix/s/smiley.gif"> </dd> <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt> <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd> <dt><b>Emocions</b></dt> <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd> <dt><b>Bips</b></dt> <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd><dt><b>HTML</b></dt> <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd></dl>
@@ -1,5 +1 @@
-<p>M&ograve;dul de xat</p>
-
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">&Uacute;s del xat</a>
-</ul>
+<p>M&ograve;dul de xat</p><ul> <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">&Uacute;s del xat</a><li></ul>
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Xats</B></P>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Xats</b></p>
-<UL>
+<ul>
<p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>
-</UL>
+</ul>
@@ -1,5 +1 @@
-
-<p>Consulta</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a>
-</ul>
+<p>Consulta</p><ul> <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a> </li></ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Consulta</B></P>
-<UL>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Consulta</b></p>
+<ul>
<p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
-</UL>
+</ul>
@@ -1,5 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la consulta</B></P>
-
-<P>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.
-
-<P>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.
+<p align="center"><b>Opcions de la consulta</b></p><p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.</p><p>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.</p>
@@ -1,9 +1 @@
-
-<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p>
-
-<P>Aquesta opci&oacute; us permet <b>amagar</b> completament un curs.</p>
-
-<p>No apareixer&agrave; en cap llista de cursos, excepte per als professors del curs i per als administradors.</p>
-
-<p>Fins i tot si els estudiants intenten accedir directament a l'URL del curs, no se'ls permetr&agrave; entrar-hi.</p>
-
+<p align="center"><b>Disponibilitat d'un curs</b></p><p>Aquesta opci&oacute; us permet <b>amagar</b> completament un curs.</p><p>No apareixer&agrave; en cap llista de cursos, excepte per als professors del curs i per als administradors.</p><p>Fins i tot si els estudiants intenten accedir directament a l'URL del curs, no se'ls permetr&agrave; entrar-hi.</p>
@@ -1,8 +1 @@
-
-<P ALIGN=CENTER><B>Categories de cursos</B></P>
-
-<P>L'administrador de Moodle pot haver configurat diferents categories de cursos.</P>
-
-<P>Per exemple: &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Salut p&uacute;blica&quot;, etc.</P>
-
-<P>Trieu la m&eacute;s adequada al vostre curs. Aquesta elecci&oacute; afectar&agrave; el lloc on es mostra el vostre curs dins de la llista de cursos i pot facilitar als estudiants de trobar-lo.</P>
+<p align="center"><b>Categories de cursos</b></p><p>L'administrador de Moodle pot haver configurat diferents categories de cursos.</p><p>Per exemple: &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Salut p&uacute;blica&quot;, etc.</p><p>Trieu la m&eacute;s adequada al vostre curs. Aquesta elecci&oacute; afectar&agrave; el lloc on es mostra el vostre curs dins de la llista de cursos i pot facilitar als estudiants de trobar-lo.</p>
@@ -1,18 +1,18 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Formats de curs de Moodle</B></P>
+<p align="center"><b>Formats de curs de Moodle</b></p>
-<P><B>Format setmanal</B></P>
+<p><b>Format setmanal</b></p>
-<UL>
+<ul>
<p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara els diaris, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
-</UL>
+</ul>
-<P><B>Format per temes</B></P>
-<UL>
+<p><b>Format per temes</b></p>
+<ul>
<p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.</p>
-</UL>
+</ul>
-<P><B>Format social</B></P>
-<UL>
+<p><b>Format social</b></p>
+<ul>
<p>Aquest format s'orienta al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que ocupa la p&agrave;gina principal. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos. Per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
-</UL>
+</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nom complet del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Nom complet del curs</b></p>
-<P>El nom complet del curs es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.</P>
+<p>El nom complet del curs es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Qualificacions</b></p>
-<P>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
+<p>Moltes activitats poden ser qualificades.</p>
<p>Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la p&agrave;gina de Qualificacions, disponible des de la p&agrave;gina principal del curs. </p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Número ID del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Número ID del curs</b></p>
-<P>Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
+<p>Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de not&iacute;cies del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Nombre de not&iacute;cies del curs</b></p>
-<P>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</P>
+<p>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot;. &Eacute;s un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i reben els avisos per correu electr&ograve;nic.</p>
-<P>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</P>
+<p>Aquest par&agrave;metre determina quants &iacute;tems apareixen a la p&agrave;gina inicial del curs, en un quadre de not&iacute;cies a la banda dreta.</p>
-<P>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</P>
+<p>Si poseu &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave; el quadre de not&iacute;cies.</p>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de setmanes/temes del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Nombre de setmanes/temes del curs</b></p>
-<P>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</P>
+<p>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot;.</p>
-<P>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</P>
+<p>En el format setmanal, especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs a partir de la data d'inici.</p>
-<P>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</P>
+<p>En el format per &quot;temes&quot;, especifica el nombre de temes del curs.</p>
-<P>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de &quot;quadres&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina principal curs.</P>
+<p>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de &quot;quadres&quot; que es creen a la part central de la p&agrave;gina principal curs.</p>
@@ -1,9 +1,17 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Activitat recent</B></P>
-
-<P>Moodle pot visualitzar l'&quot;activitat recent&quot; a la p&agrave;gina principal del curs.</p>
-
-<P>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, diaris tramesos, etc.</P>
-
-<p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
-
-<P>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</P>
+<p align="center"><b>Activitat recent</b></p>
+
+
+
+<p>Moodle pot visualitzar l'&quot;activitat recent&quot; a la p&agrave;gina principal del curs.</p>
+
+
+
+<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, diaris tramesos, etc.</p>
+
+
+
+<p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
+
+
+
+<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Informes d'activitat</b></p>
-<P>Hi ha informes d'activitat de cada participant que mostren la seva activitat dins del curs. Aquests informes inclouen tant una llista de les seves aportacions com uns registres d'accés detallats.</p>
+<p>Hi ha informes d'activitat de cada participant que mostren la seva activitat dins del curs. Aquests informes inclouen tant una llista de les seves aportacions com uns registres d'accés detallats.</p>
<p>Els professors sempre tenen accés a aquests informes per mitjà d'un botó visible a la pàgina del perfil de cada usuari.</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nom curt del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Nom curt del curs</b></p>
-<P>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest tipus de codis, poseu-ne un ara. S'utilitzar&agrave; en diferents llocs on el nom complet no resulta adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</P>
+<p>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest tipus de codis, poseu-ne un ara. S'utilitzar&agrave; en diferents llocs on el nom complet no resulta adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</p>
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Data d'inici del curs</B></P>
+<p align="center"><b>Data d'inici del curs</b></p>
-<P>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</P>
+<p>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu la data d'inici del curs.</p>
-<P>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</P>
+<p>Si utilitzeu el format setmanal de curs, aix&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu aqu&iacute;.</p>
-<P>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</P>
+<p>Aquest par&agrave;metre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.</p>
-<P>En tot cas aquest par&agrave;metre afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran aquesta data d'inici com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</P>
+<p>En tot cas aquest par&agrave;metre afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; dels registres, que utilitzaran aquesta data d'inici com la m&eacute;s antiga que es pot veure.</p>
-<P>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real aleshores poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</P>
+<p>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real aleshores poseu-la aqu&iacute; independentment del format de curs que esteu utilitzant.</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f424d6b

Please sign in to comment.