Permalink
Browse files

Updated a verry outdated helpfile

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Mar 24, 2004
1 parent 427fdf6 commit f42cd726f14c1098d95dca91c984d52608093c13
Showing with 37 additions and 9 deletions.
  1. +37 −9 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
@@ -7,7 +7,7 @@
<UL>
<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) krijg je meerdere mogelijkheden aangeboden. Er zijn twee types meerkeuzevragen vragen:
slechts één antwoord of meerdere antwoorden toegestaan.
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Meer informatie over meerkeuzevragen</a></P>
</UL>
<P><B>Kort antwoord</B></P>
@@ -16,27 +16,55 @@
Er kunnen meerdere mogelijke antwoorden gegeven worden, eventueel met verschillend puntenaantal. Antwoorden kunnen al dan
niet hoofdlettergevoelig zijn.
</P>
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Meer informatie over kort antwoordvragen</a></P>
+</UL>
+
+<P><B>Nummeriek</B></P>
+<UL>
+<P>Voor de leerling ziet een nummerieke vraag er net uit als een kort antwoordvraag. Het verschil is dat een nummerieke vraag een foutenmarge toelaat op het juiste antwoord. Dit maakt het mogelijk om een opeenvolgende reeks antwoorden in te stellen.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Meer informatie over nummeriek vragen</a></p>
</UL>
<P><B>Waar/Onwaar</B></P>
<UL>
<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) kun je uit twee mogelijkheden kiezen: waar of onwaar
</P>
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Meer informatie over waar/onwaar vragen</a></P>
+</UL>
+
+
+<P><B>Koppelvragen</B></P>
+<UL>
+<P>Er wordt een lijst vraagonderdelen met een lijst antwoorden ingegeven. De leerling moet het juiste antwoord aan elke vraag koppelen.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Meer informatie over koppelvragen</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Ingebedde antwoorden (Cloze)</B></P>
+<UL>
+<p>Deze heel flexibele vragen bestaan uit een stuk tekst waarin verschillende antwoorden ingebed zitten, in meerkeuze, kort antwoord of nummerieke vorm.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Meer informatie over ingebedde antwoord vragen</a></p>
</UL>
-<P><B>Willekeurige set</B></P>
+<P><B>Willekeurige kort antwoordvragen koppelen</B></P>
<UL>
-<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal vragen uit een grote set aan te bieden. Bij elke poging worden de
-vragen willekeurig gekozen, zodat de leerling telkens een andere test krijgt aangeboden.
+<P>Voor de leerling zien deze vragen er uit zoals koppelvragen. Het verschil is dat de deelvraagjes willekeurig gekozen worden uit de kort antwoordvragen die in de gekozen categorie voorkomen.
</P>
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Meer informatie over koppelvragen</a></p>
</UL>
-<P><B>Willekeurig korte antwoorden paren</B></P>
+<P><B>Willekeurige set vragen</B></P>
<UL>
-<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal willekeurige korte antwoordvragen te presenteren als koppelvragen. </P>
+<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal vragen uit een grote set aan te bieden. Bij elke poging van de leerling worden de vragen willekeurig gekozen uit de opgegeven categorie, zodat de leerling telkens een andere test krijgt aangeboden.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Meer informatie over willekeurige set vragen</a></p>
</UL>
+<P><B>Beschrijving</B></P>
+<UL>
+<P>Dit is geen echte vraag. Het geeft je de mogelijkheid tekst, tekeningen of geluid te tonen tussen de vragen, zonder dat er een antwoord verwacht wordt. Deze functie kan gebruikt worden om wat informatie te voorzien die gebruikt kan worden bij een daarop volgende reeks vragen, bijvoorbeeld.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Meer informatie over beschrijving</a></p>
+</UL>

0 comments on commit f42cd72

Please sign in to comment.