Permalink
Browse files

new strings for auth.php

  • Loading branch information...
1 parent cedac38 commit f4bbcde96bfbbdbfa460a64df29939fbd9d10285 rcantada committed Jun 9, 2005
Showing with 8 additions and 2 deletions.
  1. +8 −2 lang/tl/auth.php
View
10 lang/tl/auth.php
@@ -42,6 +42,8 @@
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid para sa FirstClass account na may pribilehiyong \'Subadministrator\' na itinakda.';
$string['auth_fieldlock'] = 'Ikandado ang halaga';
$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Ikandado ang halaga:</b> Kapag binuhay, ay pipigil sa mga Moodle user at admin na editin ang field nang direkta. Gamitin ang opsiyong ito kung pinapanatili mo ang datos na ito sa panlabas na auth system. </p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Ikandado ang mga field ng user';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Maari mong ikandado ang mga data field ng user. Kapakipakinabang para sa mga site na ang datos ng user ay minementina ng administrador nang mano-mano; sa pamamagitan ng pag-edit ng mga rekord ng user o pag-aaplowd gámit ang \'Iaplowd ang mga user\' na pasilidad. Kung ikinakandado mo ang mga field na kinakailangan ng Moodle, tiyakin ninyo na ibibigay ninyo ang datos na ito sa paglikha ng mga account ng user &emdash; kundi ay hindi magagamit ang mga account.</p><p>Pag-isipan ninyo kung mas mabuting itakda ang mode ng pagkandado sa \'Dinakakandado kung walang laman\' upang maiwasan ang problemang ito.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Gumagamit ang paraang ito ng IMAP server upang matsek kung tanggap ang ibinigay na username at password.';
$string['auth_imaphost'] = 'Ang address ng IMAP server. Gamitin ang IP number, huwag ang DNS name.';
$string['auth_imapport'] = 'Port number ng IMAP server. Ito ay karaniwang 143 o 993.';
@@ -122,20 +124,24 @@
$string['changepassword'] = 'Baguhin ang password URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Dito ay maitatakda mo ang lokasyon ng pahina kung saan maaaring makuha mulî o mabago ng mga user ang username/password nila, sakaling nakalimutan nila ito. Ipapakita ito sa mga user bilang isang buton sa pahina na panglog-in at sa kanilang pahina na pang-user. Kapag iniwan mo itong blangko ang buton ay hindi makikita.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Pumilì ng paraan ng pag-aauthenticate: ';
+$string['createchangepassword'] = 'Likhain kung nawawalâ - ipilit ang pagbabago';
+$string['createpassword'] = 'Likhain kung nawawalâ';
$string['forcechangepassword'] = 'Ipilit ang pagpapalit ng password';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Pilitin ang mga user na palitan ang password nila sa susunod nilang log-in sa Moodle.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pilitin ang mga user na palitan ang password nila sa unang log-in nila sa Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Buton na panlog-in ng bisita';
+$string['infilefield'] = 'Kinakailangan ang field sa file';
$string['instructions'] = 'Mga Panuto';
$string['locked'] = 'Nakakandado';
$string['md5'] = 'MD5 encryption';
+$string['passwordhandling'] = 'Kung paano gagamitin ang field ng password';
$string['plaintext'] = 'Plain text';
$string['showguestlogin'] = 'Maari mong itago o ilantad ang buton na panlog-in ng bisita sa pahinang panlog-in.';
$string['stdchangepassword'] = 'Gumamit ng istandard na Pahinang Pampalit ng Password';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Kung pinapahintulutan ng panlabas na sistemang pan-authenticate ang pagbabago ng password sa pamamagitan ng Moodle, iswits ito sa Oo. Nananaig ang kaayusang ito sa \'Baguhin ang Password URL\'.';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'TANDAAN: Iminumungkahi na gumamit kayo ng LDAP sa isang SSL encrypted tunnel (ldaps://) kung nasa ibang lugar ang LDAP server.';
-$string['unlocked'] = 'Inalis ang kandado';
-$string['unlockedifempty'] = 'Inalis ang kandado kung walang laman';
+$string['unlocked'] = 'Dinakakandado';
+$string['unlockedifempty'] = 'Dinakakandado kung walang laman';
$string['update_never'] = 'Dikailanman';
$string['update_oncreate'] = 'Sa paglikha';
$string['update_onlogin'] = 'Sa tuwing maglalog-in';

0 comments on commit f4bbcde

Please sign in to comment.