Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit f5120f157a703f29ce86b9bde336c7b8ab391e7c 1 parent ced7344
carlesbellver authored
Showing with 1,175 additions and 837 deletions.
 1. +3 −38 lang/ca/README
 2. +0 −1  lang/ca/docs/module_files.txt
 3. +1 −1  lang/ca/help/assignment/pagesize.html
 4. +1 −1  lang/ca/help/authchange.html
 5. +1 −0  lang/ca/help/cost.html
 6. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/addsubject.html
 7. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/closedialogue.html
 8. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/deleteafter.html
 9. +1 −1  lang/ca/help/dialogue/dialoguetype.html
 10. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/index.html
 11. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/info.html
 12. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/maildefault.html
 13. +1 −1  lang/ca/help/dialogue/mods.html
 14. +1 −2  lang/ca/help/dialogue/multiple.html
 15. +1 −1  lang/ca/help/directorypaths.html
 16. +1 −12 lang/ca/help/emoticons.html
 17. +1 −1  lang/ca/help/forum/allowdiscussions.html
 18. +1 −1  lang/ca/help/forum/attachment.html
 19. +1 −1  lang/ca/help/forum/forumtype.html
 20. +1 −1  lang/ca/help/forum/maxattachmentsize.html
 21. +7 −1 lang/ca/help/forum/mods.html
 22. +1 −28 lang/ca/help/forum/ratings.html
 23. +2 −3 lang/ca/help/forum/rssarticles.html
 24. +1 −2  lang/ca/help/forum/rsstype.html
 25. +1 −1  lang/ca/help/forum/subscription.html
 26. +1 −2  lang/ca/help/forum/subscription2.html
 27. +5 −6 lang/ca/help/glossary/aliases.html
 28. +1 −1  lang/ca/help/glossary/aliases2.html
 29. +5 −5 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
 30. +3 −3 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 31. +1 −1  lang/ca/help/glossary/attachment.html
 32. +5 −5 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
 33. +3 −3 lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
 34. +3 −3 lang/ca/help/glossary/description.html
 35. +31 −31 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
 36. +1 −2  lang/ca/help/glossary/editalways.html
 37. +1 −1  lang/ca/help/glossary/entbypage.html
 38. +6 −6 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
 39. +8 −34 lang/ca/help/glossary/index.html
 40. +1 −1  lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
 41. +7 −7 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
 42. +13 −1 lang/ca/help/glossary/mods.html
 43. +1 −2  lang/ca/help/glossary/rssarticles.html
 44. +1 −2  lang/ca/help/glossary/rsstype.html
 45. +11 −1 lang/ca/help/glossary/shows.html
 46. +5 −5 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
 47. +1 −1  lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
 48. +1 −1  lang/ca/help/grade/exceptions.html
 49. +1 −1  lang/ca/help/grade/preferences.html
 50. +1 −1  lang/ca/help/grade/teacher.html
 51. +11 −11 lang/ca/help/guestaccess.html
 52. +0 −8 lang/ca/help/html.html
 53. +58 −1 lang/ca/help/index.html
 54. +1 −3 lang/ca/help/journal/mods.html
 55. +1 −3 lang/ca/help/label/mods.html
 56. +9 −1 lang/ca/help/langedit.html
 57. +3 −1 lang/ca/help/mods.html
 58. +31 −1 lang/ca/help/picture.html
 59. +1 −18 lang/ca/help/questions.html
 60. +1 −1  lang/ca/help/quiz/adaptive.html
 61. +10 −1 lang/ca/help/quiz/attempts.html
 62. +19 −1 lang/ca/help/quiz/categories.html
 63. +1 −1  lang/ca/help/quiz/categories_edit.html
 64. +4 −5 lang/ca/help/quiz/correctanswers.html
 65. +8 −10 lang/ca/help/quiz/createmultiple.html
 66. +6 −7 lang/ca/help/quiz/description.html
 67. +1 −1  lang/ca/help/quiz/discrimination.html
 68. +4 −6 lang/ca/help/quiz/feedback.html
 69. +3 −4 lang/ca/help/quiz/formatblackboard.html
 70. +3 −4 lang/ca/help/quiz/formatmissingword.html
 71. +42 −1 lang/ca/help/quiz/grademethod.html
 72. +2 −0  lang/ca/help/quiz/index.html
 73. +13 −1 lang/ca/help/quiz/match.html
 74. +1 −1  lang/ca/help/quiz/maxgrade.html
 75. +23 −1 lang/ca/help/quiz/mods.html
 76. +1 −20 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
 77. +33 −1 lang/ca/help/quiz/multichoice.html
 78. +21 −1 lang/ca/help/quiz/numerical.html
 79. +1 −1  lang/ca/help/quiz/penaltyscheme.html
 80. +1 −1  lang/ca/help/quiz/questionsperpage.html
 81. +1 −26 lang/ca/help/quiz/questiontypes.html
 82. +14 −16 lang/ca/help/quiz/random.html
 83. +21 −1 lang/ca/help/quiz/randomsamatch.html
 84. +8 −9 lang/ca/help/quiz/repeatattempts.html
 85. +1 −1  lang/ca/help/quiz/requiresubnet.html
 86. +6 −7 lang/ca/help/quiz/review.html
 87. +1 −1  lang/ca/help/quiz/rqp.html
 88. +15 −1 lang/ca/help/quiz/shortanswer.html
 89. +10 −12 lang/ca/help/quiz/shuffleanswers.html
 90. +9 −10 lang/ca/help/quiz/shufflequestions.html
 91. +9 −1 lang/ca/help/quiz/timeopen.html
 92. +15 −1 lang/ca/help/quiz/truefalse.html
 93. +1 −1  lang/ca/help/reading.html
 94. +1 −3 lang/ca/help/resource/index.html
 95. +1 −3 lang/ca/help/resource/mods.html
 96. +1 −3 lang/ca/help/resource/parameters.html
 97. +1 −1  lang/ca/help/resource/summary.html
 98. +1 −2  lang/ca/help/resource/type/directory.html
 99. +1 −1  lang/ca/help/resource/type/file.html
 100. +1 −1  lang/ca/help/resource/type/html.html
 101. +1 −2  lang/ca/help/resource/type/label.html
 102. +1 −1  lang/ca/help/resource/type/text.html
 103. +1 −2  lang/ca/help/resource/types.html
 104. +1 −1  lang/ca/help/resource/window.html
 105. +1 −3 lang/ca/help/richtext.html
 106. +15 −16 lang/ca/help/scales.html
 107. +9 −1 lang/ca/help/scheduler/mods.html
 108. +1 −1  lang/ca/help/scorm/index.html
 109. +1 −1  lang/ca/help/scorm/mods.html
 110. +1 −1  lang/ca/help/scorm/size.html
 111. +1 −1  lang/ca/help/search.html
 112. +7 −1 lang/ca/help/summaries.html
 113. +1 −3 lang/ca/help/survey/index.html
 114. +1 −2  lang/ca/help/survey/mods.html
 115. +1 −44 lang/ca/help/surveys.html
 116. +9 −1 lang/ca/help/teachers.html
 117. +1 −14 lang/ca/help/text.html
 118. +1 −30 lang/ca/help/textformat.html
 119. +1 −2  lang/ca/help/uploadusers.html
 120. +1 −1  lang/ca/help/wiki/checklinks.html
 121. +1 −1  lang/ca/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
 122. +1 −50 lang/ca/help/wiki/howtowiki.html
 123. +1 −1  lang/ca/help/wiki/htmlmode.html
 124. +18 −1 lang/ca/help/wiki/index.html
 125. +1 −1  lang/ca/help/wiki/initialcontent.html
 126. +1 −2  lang/ca/help/wiki/mods.html
 127. +1 −1  lang/ca/help/wiki/removepages.html
 128. +1 −1  lang/ca/help/wiki/revertauthorfieldpattern.html
 129. +1 −1  lang/ca/help/wiki/revertpages.html
 130. +1 −2  lang/ca/help/wiki/setpageflags.html
 131. +2 −2 lang/ca/help/wiki/strippages.html
 132. +1 −1  lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
 133. +1 −2  lang/ca/help/wiki/wikilinkoptions.html
 134. +1 −2  lang/ca/help/wiki/wikiname.html
 135. +1 −5 lang/ca/help/wiki/wikiusage.html
 136. +29 −1 lang/ca/help/workshop/addingacomment.html
 137. +0 −4 lang/ca/help/workshop/agreeassessments.html
 138. +17 −1 lang/ca/help/workshop/anonymous.html
 139. +12 −13 lang/ca/help/workshop/assessmentofexamples.html
 140. +29 −1 lang/ca/help/workshop/assignmenttype.html
 141. +41 −1 lang/ca/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 142. +1 −8 lang/ca/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 143. +7 −1 lang/ca/help/workshop/editingacomment.html
 144. +1 −6 lang/ca/help/workshop/elements.html
 145. +35 −1 lang/ca/help/workshop/finalgrades.html
 146. +1 −1  lang/ca/help/workshop/graded.html
 147. +53 −1 lang/ca/help/workshop/grading.html
 148. +23 −25 lang/ca/help/workshop/gradingassessments.html
 149. +1 −1  lang/ca/help/workshop/gradinggrade.html
 150. +0 −4 lang/ca/help/workshop/gradingstrategy.html
 151. +11 −12 lang/ca/help/workshop/gradingsubmissions.html
 152. +15 −1 lang/ca/help/workshop/includeself.html
 153. +1 −1  lang/ca/help/workshop/includeteachersgrade.html
 154. +1 −6 lang/ca/help/workshop/index.html
 155. +1 −6 lang/ca/help/workshop/managing.html
 156. +15 −1 lang/ca/help/workshop/mods.html
 157. +11 −12 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 158. +10 −11 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 159. +21 −1 lang/ca/help/workshop/nelements.html
 160. +16 −18 lang/ca/help/workshop/resubmit.html
 161. +15 −1 lang/ca/help/workshop/selfassessment.html
 162. +21 −1 lang/ca/help/workshop/showinggrades.html
 163. +17 −1 lang/ca/help/workshop/specimen.html
 164. +24 −26 lang/ca/help/workshop/submissionofexamples.html
 165. +17 −1 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 166. +14 −15 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 167. +45 −1 lang/ca/help/writing.html
41 lang/ca/README
View
@@ -1,42 +1,7 @@
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-
-La traducció de Moodle al català és obra de la comunitat "Moodle en català"
-<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
-Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló,
-que hi continua donant suport tècnic.
-
-Per actualitzar la traducció de Moodle al català en la vostra instal·lació
-de Moodle, descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
-
-Teniu en compte que la traducció no és completa al 100%. Podeu col·laborar
-enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos càrrec de la
-traducció d'un mòdul complet (i dels fitxers d'ajuda corresponents).
-
-Si us voleu fer càrrec d'un mòdul, els únics requisits són aquests:
-
-1. Un bon nivell de català i d'anglès.
-
-2. Una mica d'experiència en la traducció de programari o de textos
- sobre informàtica. Us recomanem que tingueu sempre a mà la Guia
- d'estil i el Recull de termes de Softcatalà:
-
- http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
- http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
-
-3. Que sigueu (o penseu ser) usuaris habituals del mòdul en qüestió.
-
-La llista de mòduls i de persones que se'n fan càrrec, i els mòduls encara
-no assignats a ningú, es poden consultar en aquesta pàgina:
-
-http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2945
-
-
-----
-Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT)
-de la Universitat Jaume I de Castelló
-http://cent.uji.es
-mailto:cent@uji.es
-
+La traducció de Moodle al catalàés obra de la comunita"Moodle en català"
+<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
+Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Univrsitat Jaume I de CastellÃ.,
1  lang/ca/docs/module_files.txt
View
@@ -15,4 +15,3 @@ forum attachments.
The names of the directories and files within
this directory are very specific and are
automatically maintained by Moodle.
-
2  lang/ca/help/assignment/pagesize.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Introduïu un nombre per tal d'especificar quantes trameses voleu veure en una pàgina.</p>
-<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
+<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
2  lang/ca/help/authchange.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Si us plau teniu en compte que això depèn molt fortament dels mètodes d'autenticació configurats en el vostre lloc i dels paràmetres que estigueu utilitzant amb aquests mètodes.</p>
-<p>Un canvi erroni aquí podria impedir que aquesta persona entri al lloc o fins i tot podria suprimir completament el seu compte, així que utilitzeu aquesta opció només si sabeu el que esteu fent.</p>
+<p>Un canvi erroni aquí podria impedir que aquesta persona entri al lloc o fins i tot podria suprimir completament el seu compte, així que utilitzeu aquesta opció només si sabeu el que esteu fent.</p>
1  lang/ca/help/cost.html
View
@@ -7,3 +7,4 @@
<p>Si el camp de cost NO és buit, als estudiants que intentin inscriure's se'ls oferirà l'opció de fer un pagament per entrar.</p>
<p>Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.</p>
+
3  lang/ca/help/dialogue/addsubject.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Afegir un assumpte</b></p>
-<p>Podeu utilitzar aquest enlla&ccedil; per afegir un assumpte al di&agrave;leg. &Eacute;s una bona idea que el di&agrave;leg tingui sempre un assumpte: afavoreix la coher&egrave;ncia i evita la dispersi&oacute;. Si voleu comen&ccedil;ar a parlar sobre un altre tema &eacute;s millor que tanqueu el di&agrave;leg actual i n'obriu un de nou sobre aquest nou tema.</p>
-
+<p>Podeu utilitzar aquest enlla&ccedil; per afegir un assumpte al di&agrave;leg. &Eacute;s una bona idea que el di&agrave;leg tingui sempre un assumpte: afavoreix la coher&egrave;ncia i evita la dispersi&oacute;. Si voleu comen&ccedil;ar a parlar sobre un altre tema &eacute;s millor que tanqueu el di&agrave;leg actual i n'obriu un de nou sobre aquest nou tema.</p>
3  lang/ca/help/dialogue/closedialogue.html
View
@@ -3,5 +3,4 @@
<p>Podreu veure els di&agrave;legs tancats per&ograve; no podeu afegir-hi res. Tanmateix, els di&agrave;legs tancats eventualment poden suprimir-se i a partir d'aquest moment &ograve;bviament no estaran disponibles ni tan sols per veure'ls.</p>
-<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu seguir "xerrant" amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
-
+<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu seguir "xerrant" amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
3  lang/ca/help/dialogue/deleteafter.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Supressi&oacute; de di&agrave;legs</b></p>
<p>Aquesta opci&oacute; defineix l'interval de temps, en dies, per a la supressi&oacute; de di&agrave;legs. S'aplica nom&eacute;s als di&agrave;legs TANCATS.</p>
-<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no se suprimeixen mai.</p>
-
+<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no se suprimeixen mai.</p>
2  lang/ca/help/dialogue/dialoguetype.html
View
@@ -6,4 +6,4 @@
<li><p><b>Estudiant a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre estudiants. Els professors <b>no</b> estan inclosos en aquest tipus de di&agrave;leg</p></li>
<li><p><b>Tothom</b> Aquest permet iniciar un di&agrave;leg a qualsevol membre de la classe, amb qualsevol altre membre. Els professors poden iniciar di&agrave;legs amb altres professors i amb estudiants, i els estudiants poden iniciar di&agrave;legs amb altres estudiants i amb professors.</p></li>
-</ol>
+</ol>
3  lang/ca/help/dialogue/index.html
View
@@ -8,5 +8,4 @@
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=info.html">M&eacute;s informaci&oacute;</a></li>
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=maildefault.html">Correu per defecte</a></li>
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=multiple.html">M&uacute;ltiples di&agrave;legs</a></li>
-</ul>
-
+</ul>
3  lang/ca/help/dialogue/info.html
View
@@ -6,5 +6,4 @@
<p>Tots dos participants poden tancar el di&agrave;leg en qualsevol moment. Els di&agrave;legs tancats no es poden tornar a obrir. Tanmateix, els participants poden veure el di&agrave;leg mentre segueixi existint...</p>
-<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
-
+<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
3  lang/ca/help/dialogue/maildefault.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Definir l'opci&oacute; de correu per defecte</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; defineix el valor per defecte de l'opci&oacute; &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot; quan s'afegeix una nova entrada. Si poseu aquesta opci&oacute; a "S&iacute;", aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu. Si no, no estar&agrave; marcat.</p>
-
+<p>Aquesta opci&oacute; defineix el valor per defecte de l'opci&oacute; &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot; quan s'afegeix una nova entrada. Si poseu aquesta opci&oacute; a "S&iacute;", aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu. Si no, no estar&agrave; marcat.</p>
2  lang/ca/help/dialogue/mods.html
View
@@ -1,4 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<ul>
<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute; entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
-</ul>
+</ul>
3  lang/ca/help/dialogue/multiple.html
View
@@ -2,5 +2,4 @@
<p>Aquesta opci&oacute; permet que una persona inici&iuml; m&eacute;s d'un di&agrave;leg amb una altra persona. El valor per defecte &eacute;s No, la qual cosa nom&eacute;s permet tenir un di&agrave;leg obert entre dues persones.</p>
-<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat. Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs no sol&middot;licitats amb elles.</p>
-
+<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat. Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs no sol&middot;licitats amb elles.</p>
2  lang/ca/help/directorypaths.html
View
@@ -22,4 +22,4 @@
<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
-<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
13 lang/ca/help/emoticons.html
View
@@ -1,7 +1,5 @@
<p align="center"><b>Emoticones</b></p>
-
-
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -222,17 +220,8 @@
</table>
-
-
<p>Quan s'escriu a Internet de vegades &eacute;s dif&iacute;cil expressar emocions nom&eacute;s amb text. Aquestes petites icones hi poden ajudar.</p>
-
-
<p>Per inserir-les al text nom&eacute;s cal que feu clic sobre la icona aqu&iacute; dalt o b&eacute; teclegeu al vostre escrit els car&agrave;cters de text associats a la icona.</p>
-
-
-<p>Fixeu-vos que els car&agrave;cters mateixos s&oacute;n com un dibuixet: tombeu el cap a l'esquerra per veure'ls.</p>
-
-
-
+<p>Fixeu-vos que els car&agrave;cters mateixos s&oacute;n com un dibuixet: tombeu el cap a l'esquerra per veure'ls.</p>
2  lang/ca/help/forum/allowdiscussions.html
View
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>De vegades, per&ograve;, preferireu inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el f&ograve;rum de not&iacute;cies si voleu que nom&eacute;s els professors puguin enviar nous &iacute;tems, que apareixen a la p&agrave;gina principal del curs. En aquest cas triar&iacute;eu la tercera opci&oacute;: &laquo;Debats no, respostes no&raquo;.</p>
-<p>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.</p>
+<p>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.</p>
2  lang/ca/help/forum/attachment.html
View
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>Si editeu un missatge i hi adjunteu un nou fitxer, aleshores aquest reempla&ccedil;ar&agrave; l'anterior.</p>
-<p>Si editeu un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservar&agrave; el fitxer original.</p>
+<p>Si editeu un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservar&agrave; el fitxer original.</p>
2  lang/ca/help/forum/forumtype.html
View
@@ -8,4 +8,4 @@
<p><b>Cada persona envia un debat</b> - Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest &eacute;s &uacute;til quan vols que cada estudiant inici&iuml; un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que tots els altres contestin.</p>
-<p>(M&eacute;s desenvolupament en versions futures de Moodle.)</p>
+<p>(M&eacute;s desenvolupament en versions futures de Moodle.)</p>
2  lang/ca/help/forum/maxattachmentsize.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>La persona que configura un f&ograve;rum pot triar una mida m&agrave;xima per a tots els fitxers adjunts que s'hi envi&iuml;n.</p>
-<p>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.</p>
+<p>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.</p>
8 lang/ca/help/forum/mods.html
View
@@ -1 +1,7 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>F&ograve;rums</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>F&ograve;rums</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important: &eacute;s aqu&iacute; on t&eacute; lloc la major part del debat. Els f&ograve;rums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un f&ograve;rum, els participants reben una c&ograve;pia de cada missatge per correu electr&ograve;nic. El professor pot imposar la subscripci&oacute; a tots els seus estudiants si aix&iacute; ho desitja.</p>
+
+</ul>
29 lang/ca/help/forum/ratings.html
View
@@ -1,19 +1,11 @@
<p align="center"><b>Valoracions</b></p>
-
-
<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>.</p>
-
-
<p>Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim.</p>
-
-
<p>Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns imaginar dues persones, una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
-
-
<ul>
<li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible, sense permetre que intervinguin sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones que tenen idees diferents, a ell li agrada defendre les seves idees i usar la l&ograve;gica per trobar escletxes en les idees dels oponents. &Eacute;s cr&iacute;tic amb les idees noves mentre no siguin fets provats per fonts respectables, com ara llibres de text, professors prestigiosos o b&eacute; la seva experi&egrave;ncia directa. En Joan &eacute;s tot un exemple de <b>coneixedor separat.</b></li>
@@ -22,42 +14,26 @@
</ul>
-
-
<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s dona? Alguns estudis han mostrat que estad&iacute;sticament sol ser aix&iacute;, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre aquests dos extrems.</p>
-
-
<p>Per a un grup d'aprenents efectiu i col&middot;laboratiu, seria ideal que tothom fos capa&ccedil; d'usar AMBDUES maneres de con&egrave;ixer.</p>
-
-
<p>En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic, una intervenci&oacute; d'una persona pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot les dues. Alg&uacute; que generalment &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenci&oacute; molt 'separada', i a l'inrev&eacute;s. L'objectiu de valorar cada missatge per mitj&agrave; d'aquesta escala &eacute;s:</p>
-
-
<blockquote>
a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar retroacci&oacute; a cada autor sobre com el veuen els altres.
</blockquote>
-
-
<p>Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.</p>
-
-
<hr />
-
-
<p>Si hi esteu interessats, aquestes s&oacute;n algunes refer&egrave;ncies d'articles
dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:</p>
-
-
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
@@ -98,7 +74,4 @@
</li>
-</ul>
-
-
-
+</ul>
5 lang/ca/help/forum/rssarticles.html
View
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Nombres d'articles RSS recents</b></p>
+<p align="center"><b>Nombres d'articles recents per RSS</b></p>
<p>Aquesta opció us permet triar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
-<p>Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.</p>
-
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.</p>
3  lang/ca/help/forum/rsstype.html
View
@@ -7,5 +7,4 @@
<ul>
<li><b>Debats:</b> l'RSS inclourà els nous debats que s'encetin en el fòrum, amb el missatge inicial.</li>
<li><b>Missatges:</b> l'RSS inclourà cada missatge nou que s'enviï al fòrum.</li>
-</ul>
-
+</ul>
2  lang/ca/help/forum/subscription.html
View
@@ -7,4 +7,4 @@
<p>Tanmateix, si un professor imposa la susbcripció a un fòrum concret, aquesta opció queda suprimida i tots els membres del curs reben còpies dels missatges per correu electrònic.</p>
-<p>Això és especialment útil en el fòrum de Notícies i en general en qualsevol fòrum quan acaba de començar el curs (abans que tots hagin entès que poden subscriure's ells mateixos a aquests correus).</p>
+<p>Això és especialment útil en el fòrum de Notícies i en general en qualsevol fòrum quan acaba de començar el curs (abans que tots hagin entès que poden subscriure's ells mateixos a aquests correus).</p>
3  lang/ca/help/forum/subscription2.html
View
@@ -11,5 +11,4 @@
<p>Si trieu l'opci&oacute; "S&iacute;, inicialment" tots els usuaris actuals i futurs del curs seran subscrits inicialment per&ograve; podran cancel&middot;lar la subscripci&oacute; en qualsevol moment. Si trieu "S&iacute;, per sempre" no podran cancel&middot;lar la subscripci&oacute;.</p>
<p>El comportament de l'opci&oacute; "S&iacute;, inicialment" quan actualitzeu un f&ograve;rum &eacute;s aix&iacute;: canviar de "S&iacute;, inicialment" a "No" no cancel&middot;la la subscripci&oacute; dels usuaris actuals, sin&oacute; que afecta &uacute;nicament els usuaris futurs del curs. An&agrave;logament, canviar despr&eacute;s l'opci&oacute; a "S&iacute;, inicialment" no subscriu els usuaris actuals del curs, sin&oacute; &uacute;nicament els que s'inscriguin m&eacute;s endavant.
-</p>
-
+</p>
11 lang/ca/help/glossary/aliases.html
View
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
-
-<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</p>
-
-<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</p>
-
+<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
+
+<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</p>
+
+<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</p>
2  lang/ca/help/glossary/aliases2.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p><b>Introduïu cada àlies en una nova línia</b> (no separades per comes).</p>
-<p>Les paraules i frases que fan d'àlies poden utilitzar-se com una manera alternativa de referir-se a l'entrada. Per exemple, si esteu emprant el filtre d'enllaçament automàtic del glossari, els àlies s'utilitzaran també (així com el nom principal de l'entrada) per decidir quines paraules s'enllacen a una entrada.</p>
+<p>Les paraules i frases que fan d'àlies poden utilitzar-se com una manera alternativa de referir-se a l'entrada. Per exemple, si esteu emprant el filtre d'enllaçament automàtic del glossari, els àlies s'utilitzaran també (així com el nom principal de l'entrada) per decidir quines paraules s'enllacen a una entrada.</p>
10 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
View
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Permet comentaris en les entrades</b></p>
-
-<p>&Eacute;s possible permetre a altres que afegeixin comentaris a les entrades del glossari.</p>
-
-<p>Podeu triar si aquesta caracter&iacute;stica s'habilita o no s'habilita.</p>
+<p align="center"><b>Permet comentaris en les entrades</b></p>
+
+<p>&Eacute;s possible permetre a altres que afegeixin comentaris a les entrades del glossari.</p>
+
+<p>Podeu triar si aquesta caracter&iacute;stica s'habilita o no s'habilita.</p>
6 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
View
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Permet entrades duplicades</b></p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores diferents entrades poden fer servir el mateix nom de concepte.</p>
+<p align="center"><b>Permet entrades duplicades</b></p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores diferents entrades poden fer servir el mateix nom de concepte.</p>
2  lang/ca/help/glossary/attachment.html
View
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>Si torneu a editar una entrada i adjunteu un nou fitxer, qualsevol fitxer adjunt anterior serà reemplaçat.</p>
-<p>Si torneu a editar una entrada amb un fitxer adjunt i deixeu aquest espai en blanc, es conservarà l'adjunt original.</p>
+<p>Si torneu a editar una entrada amb un fitxer adjunt i deixeu aquest espai en blanc, es conservarà l'adjunt original.</p>
10 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
View
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Distinci&oacute; entre maj&uacute;scules i min&uacute;scules</b></p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre especifica si cal que coincideixin exactament maj&uacute;scules i min&uacute;scules per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades.</p>
-
-<p>Per exemple, si est&agrave; activat, aleshores un mot com &quot;html&quot;en un missatge d'un f&ograve;rum NO s'enlla&ccedil;ar&agrave; a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</p>
+<p align="center"><b>Distinci&oacute; entre maj&uacute;scules i min&uacute;scules</b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre especifica si cal que coincideixin exactament maj&uacute;scules i min&uacute;scules per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades.</p>
+
+<p>Per exemple, si est&agrave; activat, aleshores un mot com &quot;html&quot;en un missatge d'un f&ograve;rum NO s'enlla&ccedil;ar&agrave; a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</p>
6 lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
View
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Estat d'aprovaci&oacute; per defecte</b></p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre permet al professor definir qu&egrave; passa amb les noves entrades afegides pels estudiants. Aquestes es poden fer disponibles autom&agrave;ticament per a tothom, o tamb&eacute; es pot fer que el professor les aprovi una per una.</p>
+<p align="center"><b>Estat d'aprovaci&oacute; per defecte</b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre permet al professor definir qu&egrave; passa amb les noves entrades afegides pels estudiants. Aquestes es poden fer disponibles autom&agrave;ticament per a tothom, o tamb&eacute; es pot fer que el professor les aprovi una per una.</p>
6 lang/ca/help/glossary/description.html
View
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Descripci&oacute;</b></p>
-
-<p>Aquest camp us permet descriure la finalitat del glossari i tamb&eacute; proporcionar instruccions, informaci&oacute; addicional, enlla&ccedil;os, etc.</p>
+<p align="center"><b>Descripci&oacute;</b></p>
+
+<p>Aquest camp us permet descriure la finalitat del glossari i tamb&eacute; proporcionar instruccions, informaci&oacute; addicional, enlla&ccedil;os, etc.</p>
62 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
View
@@ -1,31 +1,31 @@
-<p align="center"><b>Format de visualitzaci&oacute;</b></p>
-
-<p>Aquest par&agrave;metre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte s&oacute;n:</p>
-
-<blockquote>
-<dl>
-<dt><b>Diccionari simple</b>:</dt>
-<dd>Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enlla&ccedil;os.</dd>
-<dt><b>Continuat</b>:</dt>
-<dd>Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separaci&oacute; m&eacute;s que les icones d'editar.</dd>
-<dt><b>Complet amb autor</b>:</dt>
-<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
-<dt><b>Complet sense autor</b>:</dt>
-<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
-<dt><b>Enciclop&egrave;dia</b>:</dt>
-<dd>Com el 'Complet amb autor' per&ograve; les imatges adjuntes es mostren dins de l'entrada.</dd>
-<dt><b>FAQ</b>:</dt>
-<dd>&Uacute;til per visualitzar llistes de preguntes freq&uuml;ents (Frequently Asked Questions). Afegeix autom&agrave;ticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA respectivament al concepte i a la definici&oacute;.</dd>
-</dl>
-</blockquote>
-
-<hr />
-
-<p>Els administradors de Moodle poden crear nous formats aix&iacute;:</p>
-
-<ol>
-<li>Mireu dins de mod/glossary/formats ... veureu un fitxer numerat per a cada un dels formats existents.
-<li>Copieu un d'aquests i anomeneu-lo amb un altre n&uacute;mero N (teniu en compte que 0 i 1 estan reservats).
-<li>Editeu aquest fitxer com calgui per crear el vostre format (es necessiten coneixements de PHP).
-<li>Finalment, inseriu una nova entrada en cada paquet d'idioma que utilitzeu, que s'ha de dir <b>displayformatN</b>, i doneu-li un nom breu per&ograve; explicatiu.
-</ol>
+<p align="center"><b>Format de visualitzaci&oacute;</b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte s&oacute;n:</p>
+
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Diccionari simple</b>:</dt>
+<dd>Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Continuat</b>:</dt>
+<dd>Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separaci&oacute; m&eacute;s que les icones d'editar.</dd>
+<dt><b>Complet amb autor</b>:</dt>
+<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Complet sense autor</b>:</dt>
+<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dt><b>Enciclop&egrave;dia</b>:</dt>
+<dd>Com el 'Complet amb autor' per&ograve; les imatges adjuntes es mostren dins de l'entrada.</dd>
+<dt><b>FAQ</b>:</dt>
+<dd>&Uacute;til per visualitzar llistes de preguntes freq&uuml;ents (Frequently Asked Questions). Afegeix autom&agrave;ticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA respectivament al concepte i a la definici&oacute;.</dd>
+</dl>
+</blockquote>
+
+<hr />
+
+<p>Els administradors de Moodle poden crear nous formats aix&iacute;:</p>
+
+<ol>
+<li>Mireu dins de mod/glossary/formats ... veureu un fitxer numerat per a cada un dels formats existents.
+<li>Copieu un d'aquests i anomeneu-lo amb un altre n&uacute;mero N (teniu en compte que 0 i 1 estan reservats).
+<li>Editeu aquest fitxer com calgui per crear el vostre format (es necessiten coneixements de PHP).
+<li>Finalment, inseriu una nova entrada en cada paquet d'idioma que utilitzeu, que s'ha de dir <b>displayformatN</b>, i doneu-li un nom breu per&ograve; explicatiu.
+</ol>
3  lang/ca/help/glossary/editalways.html
View
@@ -8,5 +8,4 @@
<li><b>S&iacute;:</b> les entrades es poden editar sempre.</li>
<li><b>No:</b> les entrades es poden editar durant un temps configurable.</li>
-</ul>
-
+</ul>
2  lang/ca/help/glossary/entbypage.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una p&agrave;gina.</p>
-<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</p>
+<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</p>
12 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
View
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Coincid&egrave;ncia de mots complets</b></p>
-
-<p>Si s'han habilitat els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics, aleshores activant aquest par&agrave;metre imposareu que nom&eacute;s s'enllacin mots complets.</p>
-
-<p>Per exemple, una entrada del glossari anomenada "pedagog"
-no crear&agrave; un enlla&ccedil; dins del mot "pedagogia".</p>
+<p align="center"><b>Coincid&egrave;ncia de mots complets</b></p>
+
+<p>Si s'han habilitat els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics, aleshores activant aquest par&agrave;metre imposareu que nom&eacute;s s'enllacin mots complets.</p>
+
+<p>Per exemple, una entrada del glossari anomenada "pedagog"
+no crear&agrave; un enlla&ccedil; dins del mot "pedagogia".</p>
42 lang/ca/help/glossary/index.html
View
@@ -1,61 +1,35 @@
<p>Glossari</p>
-
-
<blockquote>
-
Fitxers d'ajuda nivell glossari:
-
<ul>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=description.html">Definir un glossari</a></li>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=description.html">Descriure un glossari</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=globalglossary.html">Definir un glossari global</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=mainglossary.html">Definir el glossari principal del curs</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=defaultapproval.html">Aprovaci&oacute; d'entrades</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowduplicatedentries.html">Entrades duplicades en els glossaris</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=studentcanpost.html">Els estudiants poden enviar entrades</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowcomments.html">Comentaris en les entrades</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=displayformat.html">Formats de visualitzaci&oacute; de les entrades</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=entbypage.html">Nombre d'entrades per p&agrave;gina</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=shows.html">Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute; alfab&egrave;tica</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=linkcategories.html">Enlla&ccedil;ament autom&agrave;tic de categories</a></li>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalink.html">Habilitar els enllaços automàtics al glossari</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=filetoimport.html">Importar entrades</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=importcategories.html">Importar categories</a></li>
-
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=destination.html">Destinaci&oacute; de les entrades importades</a></li>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rsstype.html">Alimentació RSS d'aquest glossari</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rssarticles.html">Nombre d'articles recents per RSS</a></li>
</ul>
-
</blockquote>
-
-
<blockquote>
-
-Fitxers d'ajuda nivell entrada:
-
+Fitxers d'ajuda de nivell entrada:
<ul>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalink.html">Enlla&ccedil;ament autom&agrave;tic d'entrades</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=aliases.html">Paraules clau: qu&egrave; s&oacute;n?</a></li>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalinkentry.html">Habilitar els enllaços automàtics a una entrada</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=aliases.html">Paraules clau/àlies?</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=casesensitive.html">Maj&uacute;scules i min&uacute;scules en els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Enlla&ccedil;os autom&agrave;tics i mots complets</a></li>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Enlla&ccedil;os autom&agrave;tics i paraules completes</a></li>
</ul>
</blockquote>
2  lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Podeu especificar si voleu que les categories s'enllacin automàticament o no.</p>
-<p>Avís: les categories s'enllacen diferenciant majúscules i minúscules i només si coincideix el mot complet.</p>
+<p>Avís: les categories s'enllacen diferenciant majúscules i minúscules i només si coincideix el mot complet.</p>
14 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
View
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Definir el glossari principal del curs</b></p>
-
-<p>Podeu exportar entrades dels glossaris secundaris al glossari principal del curs.</p>
-
-<p>Per fer aix&ograve;, heu d'especificar quin &eacute;s el glossari principal. </p>
-
-<p>Av&iacute;s: nom&eacute;s pot haver-hi un glossari principal per curs i nom&eacute;s els professors poden actualitzar-lo.</p>
+<p align="center"><b>Definir el glossari principal del curs</b></p>
+
+<p>Podeu exportar entrades dels glossaris secundaris al glossari principal del curs.</p>
+
+<p>Per fer aix&ograve;, heu d'especificar quin &eacute;s el glossari principal. </p>
+
+<p>Av&iacute;s: nom&eacute;s pot haver-hi un glossari principal per curs i nom&eacute;s els professors poden actualitzar-lo.</p>
14 lang/ca/help/glossary/mods.html
View
@@ -1 +1,13 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Glossari</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Glossari</b></p>
+
+<ul>
+
+<p>Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.</p>
+
+<p>Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.</p>
+
+<p>El glossari tamb&eacute; permet als professors exportar entrades d'un glossari en un altre (el principal) dins del mateix curs.</p>
+
+<p>Finalment, &eacute;s possible crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades des de qualsevol punt del curs.</p>
+
+</ul>
3  lang/ca/help/glossary/rssarticles.html
View
@@ -2,5 +2,4 @@
<p>Aquesta opci&oacute; us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
-<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
-
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
3  lang/ca/help/glossary/rsstype.html
View
@@ -7,5 +7,4 @@
<ul>
<li><b>Amb autor:</b> l'RSS generat inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
<li><b>Sense autor:</b> l'RSS no inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
-</ul>
-
+</ul>
12 lang/ca/help/glossary/shows.html
View
@@ -1 +1,11 @@
-<p align="center"><b>Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute;
+<p align="center"><b>Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute;
+
+alafab&egrave;tica</b></p>
+
+<p>Podeu personalitzar l'estil de navegaci&oacute; d'un glossari. Sempre es pot navegar i cercar, per&ograve; podeu definir tres opcions m&eacute;s:</p>
+
+<p><b>MOSTRA ESPECIAL</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; de car&agrave;cters especials com ara @, #, etc.</p>
+
+<p><b>MOSTRA L'ALFABET</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per les lletres de l'alfabet.</p>
+
+<p><b>MOSTRA TOT</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per totes les entrades a l'hora.</p>
10 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
View
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Els estudiants poden afegir entrades</b></p>
-
-<p>Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Les entrades que s'exportin a un glossari principal nom&eacute;s poden ser actualitzades o suprimides per professors, de manera que aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'aplica a glossaris secundaris.</p>
-
-<p>Nota: un professor pot editar o suprimir sempre qualsevol entrada.</p>
+<p align="center"><b>Els estudiants poden afegir entrades</b></p>
+
+<p>Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Les entrades que s'exportin a un glossari principal nom&eacute;s poden ser actualitzades o suprimides per professors, de manera que aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'aplica a glossaris secundaris.</p>
+
+<p>Nota: un professor pot editar o suprimir sempre qualsevol entrada.</p>
2  lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
-<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
+<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
2  lang/ca/help/grade/exceptions.html
View
@@ -10,4 +10,4 @@
<p>Per tal d'excloure estudiantat feu clic en la tasca al centre i després feu clic en els noms dels estudiants (mantenint premudes les tecles CTRL o APPLE podreu seleccionar diversos elements).A continuació feu clic en el botó "Exclou de la qualificació". L'estudiantat triat es mourà de la columna de l'esquerra a la columna de la dreta i serà exclòs dels càlculs de la qualificació per a la tasca en qüestió.</p>
-<p>Per tal d'incloure estudiantat que ha sigut exclòs: trieu la tasca oportuna, feu clic en l'estudiant a la columna de la dreta i, finalment, baix en "Inclou en la qualificació". L'estudiant es mourà de la columna de la dreta a la columna de l'esquerra.</p>
+<p>Per tal d'incloure estudiantat que ha sigut exclòs: trieu la tasca oportuna, feu clic en l'estudiant a la columna de la dreta i, finalment, baix en "Inclou en la qualificació". L'estudiant es mourà de la columna de la dreta a la columna de l'esquerra.</p>
2  lang/ca/help/grade/preferences.html
View
@@ -17,4 +17,4 @@
<li>Repeteix capçaleres: determina amb quina freqüència es repeteixen les capçaleres de les columnes. Això pot ajudar a un llistat llarg en una classe molt gran.</li>
<li>Mostra elements ocults: mostrarà o ocultarà els elements de qualificació que estiguin ocults. Només afecta el professorat. L'estudiantat no veurà mai les entrades del butlletí de qualificacions dels elements que no siguin visibles. El total de la qualificació de l'estudiant inclourà els elements ocults si seleccioneu "Sí" en aquesta opció.</li>
-</ul>
+</ul>
2  lang/ca/help/grade/teacher.html
View
@@ -33,4 +33,4 @@
<li>Configurar l'escala i les lletres de qualificació: "Qualificació per lletres"</li>
<li>Excloure estudiants de les tasques: "Excepcions de qualificació"</li>
</ul></li>
-</ul>
+</ul>
22 lang/ca/help/guestaccess.html
View
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p align="center"><b> Acc&eacute;s de visitants</b></p>
-
-<p>Teniu l'opci&oacute; de permetre &quot;visitants&quot; en el vostre curs.</p>
-
-<p>La gent pot entrar com a visitant per mitj&agrave; del bot&oacute; &quot;Entra com a visitant&quot; de la p&agrave;gina d'entrada.</p>
-
-<p>Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'acc&eacute;s &quot;nom&eacute;s de lectura&quot;, la qual cosa significa que no poden deixar missatges o enredar el curs als estudiants reals.</p>
-
-<p>Aquesta opci&oacute; pot ser &uacute;til si voleu que un col&middot;lega entri a donar un cop d'ull al vostre treball o tamb&eacute; per deixar que els estudiants vegin un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.</p>
-
-<p>Fixeu-vos que podeu triar dos tipus d'acc&eacute;s per als visitants: amb clau d'inscripci&oacute; o sense. Si trieu que hagin d'entrar amb la clau, aleshores els visitants l'hauran de teclejar CADA VEGADA que entrin (els estudiants de deb&ograve; nom&eacute;s cal que ho facin la primera vegada). D'aquesta manera podeu limitar quins invitats entren. Per&ograve; si trieu permetre l'entrada de visitants sense clau, aleshores qualsevol persona podr&agrave; entrar directament al vostre curs.</p>
+<p align="center"><b> Acc&eacute;s de visitants</b></p>
+
+<p>Teniu l'opci&oacute; de permetre &quot;visitants&quot; en el vostre curs.</p>
+
+<p>La gent pot entrar com a visitant per mitj&agrave; del bot&oacute; &quot;Entra com a visitant&quot; de la p&agrave;gina d'entrada.</p>
+
+<p>Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'acc&eacute;s &quot;nom&eacute;s de lectura&quot;, la qual cosa significa que no poden deixar missatges o enredar el curs als estudiants reals.</p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; pot ser &uacute;til si voleu que un col&middot;lega entri a donar un cop d'ull al vostre treball o tamb&eacute; per deixar que els estudiants vegin un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.</p>
+
+<p>Fixeu-vos que podeu triar dos tipus d'acc&eacute;s per als visitants: amb clau d'inscripci&oacute; o sense. Si trieu que hagin d'entrar amb la clau, aleshores els visitants l'hauran de teclejar CADA VEGADA que entrin (els estudiants de deb&ograve; nom&eacute;s cal que ho facin la primera vegada). D'aquesta manera podeu limitar quins invitats entren. Per&ograve; si trieu permetre l'entrada de visitants sense clau, aleshores qualsevol persona podr&agrave; entrar directament al vostre curs.</p>
8 lang/ca/help/html.html
View
@@ -1,15 +1,9 @@
<p align="center"><b>Ajuda per a escriure HTML</b></p>
-
-
<p>Quan escriviu HTML en Moodle sou lliures d'utilitzar gaireb&eacute; qualsevol etiqueta HTML per produir l'efecte que vulgueu.</p>
-
-
<p>Teniu en compte que les seq&uuml;&egrave;ncies Javascript, VB Script o altres, no s&oacute;n permeses i s'eliminaran autom&agrave;ticament.</p>
-
-
<p>Moodle normalment inclour&agrave; el vostre codi dins d'una cel&middot;la cel&middot;la d'una taula, de manera que:</p>
<ul>
@@ -20,6 +14,4 @@
</ul>
-
-
<p>Les emoticones es transformaran en el seu equivalent gr&agrave;fic, i els URL es transformaran en enlla&ccedil;os.</p>
59 lang/ca/help/index.html
View
@@ -1 +1,58 @@
-<p><b>&Iacute;ndex dels fitxers d'ajuda</b></p> <p>General</p> <ul> <li><a href="help.php?file=cookies.html">Galetes</a></li> </ul> <p>Administraci&oacute;</p> <ul> <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edici&oacute; de l'idioma</a></li> <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">C&agrave;rrega d'usuaris</a></li> </ul> <p>Configuraci&oacute; de cursos</p> <ul> <li><a href="help.php?file=mods.html">M&ograve;duls d'activitat</a></li> <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Informes d'activitat</a></li> <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Disponibilitat d'un curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Categories de cursos</a></li> <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Formats de curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Nom complet del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de not&iacute;cies del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Nombre de setmanes o temes d'un curs</a></li> <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Nom curt del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Data d'inici del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Mida dels fitxers del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripci&oacute; del curs</a></li> <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Qualificacions</a></li> <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Acc&eacute;s de visitants</a></li> <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Activitat recent</a></li> <li><a href="help.php?file=scales.html">Escales</a></li> <li><a href="help.php?file=summaries.html">Resums de seccions</a></li> <li><a href="help.php?file=teachers.html">Professors</a></li> <li><a href="help.php?file=picture.html">Penjar una imatge</a></li> </ul> <p>Llegir i escriure</p> <ul> <li><a href="help.php?file=questions.html">Fer preguntes</a></li> <li><a href="help.php?file=reading.html">Llegir</a></li> <li><a href="help.php?file=writing.html">Escriure</a></li> <li><a href="help.php?file=textformat.html">Formatar text</a></li> <li><a href="help.php?file=html.html">Editar format HTML</a></li> <li><a href="help.php?file=text.html">Editar format de text</a></li> <li><a href="help.php?file=wiki.html">Editar format Wiki</a></li> <li><a href="help.php?file=richtext.html">Utilitzar l'editor de text enriquit HTML</a></li> <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Utilitzar les emoticones</a></li> </ul>
+<p><b>&Iacute;ndex dels fitxers d'ajuda</b></p>
+
+<p>General</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Galetes</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Camins dels directoris</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=search.html">Com cercar</a></li>
+</ul>
+
+<p>Administraci&oacute;</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edici&oacute; de l'idioma</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">C&agrave;rrega d'usuaris</a></li>
+</ul>
+
+<p>Configuraci&oacute; de cursos</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">M&ograve;duls d'activitat</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Informes d'activitat</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Disponibilitat d'un curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Categories de cursos</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Formats de curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Nom complet del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">N�mero ID del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de not&iacute;cies del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Nombre de setmanes o temes del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Nom curt del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Data d'inici del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Mida dels fitxers del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripci&oacute; del curs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Qualificacions</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Mode de grups</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Imposici� del mode de grups</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Acc&eacute;s de visitants</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=metacourse.html">Metacurs</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Activitat recent</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=scales.html">Escales</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Resums de seccions</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Professors</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Penjar una imatge</a></li>
+</ul>
+
+<p>Llegir i escriure</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Fer preguntes</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Llegir</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Escriure</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Formatar text</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">Editar format HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Editar format de text</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=markdown.html">Editing Markdown format</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">Utilitzar l'editor de text enriquit HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Utilitzar les emoticones</a></li>
+</ul>
4 lang/ca/help/journal/mods.html
View
@@ -2,6 +2,4 @@
<ul>
<p>Aquest m&ograve;dul &eacute;s una activitat de reflexi&oacute; molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta &eacute;s privada i nom&eacute;s la pot veure el professor, el qual pot oferir retroacci&oacute; i pot qualificar cada entrada del diari. En general &eacute;s bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.</p>
-</ul>
-
-
+</ul>
4 lang/ca/help/label/mods.html
View
@@ -2,6 +2,4 @@
<ul>
<p>Aquesta no &eacute;s realmente una activitat: &eacute;s una activitat &quot;falsa&quot; que us permet inserir text i imatges, en la p&agrave;gina del curs, entre les altres activitats.</p>
-</ul>
-
-
+</ul>
10 lang/ca/help/langedit.html
View
@@ -1 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Edici&oacute; d'idioma</b></p> <p>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que el proc&eacute;s del servidor web pugui escriure els fitxers.</p> <p>Dins d'algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p> <p>Aix&ograve; s&oacute;n variables que Moodle reempla&ccedil;a amb mots o frases.</p> <p>Si nom&eacute;s hi ha una variable s'utilitza la forma $a. Quan n'hi ha dues o m&eacute;s, aleshores cada variable t&eacute; el seu nom.</p>
+<p align="center"><b>Edici&oacute; d'idioma</b></p>
+
+<p>Si voleu editar els idiomes en aquesta p&agrave;gina cal que el proc&eacute;s del servidor web pugui escriure els fitxers.</p>
+
+<p>Dins d'algunes cadenes observareu <b>$a</b> i <b>$a->something</b>.</p>
+
+<p>Aix&ograve; s&oacute;n variables que Moodle reempla&ccedil;a amb mots o frases.</p>
+
+<p>Si nom&eacute;s hi ha una variable s'utilitza la forma $a. Quan n'hi ha dues o m&eacute;s, aleshores cada variable t&eacute; el seu nom.</p>
4 lang/ca/help/mods.html
View
@@ -1 +1,3 @@
-<p align="center"><b> M&ograve;duls d'activitat</b></p> <p>Moodle cont&eacute; un ventall de m&ograve;duls d'activitat que es poden utilitzar per bastir qualsevol tipus de curs.</p>
+<p align="center"><b> M&ograve;duls d'activitat</b></p>
+
+<p>Moodle ofereix un gran ventall de m&ograve;duls d'activitat que es poden utilitzar per construir qualsevol tipus de curs.</p>
32 lang/ca/help/picture.html
View
@@ -1 +1,31 @@
-<p align="center"><b>Penjar una imatge</b></p> <p>Podeu penjar al servidor una imatge que tingueu al vostre ordinador que servir&agrave; per representar-vos en diferents llocs.</p> <p>Per aquesta ra&oacute;, tot i que podeu utilitzar la imatge que vulgueu, la millor idea &eacute;s posar un primer pla de la vostra cara.</p> <p>La imatge ha d'estar en format JPG o PNG (normalment el nom del fitxer ha d'acabar en .jpg o .png).</p> <p>Podeu obtenir aquest fitxer mitjan&ccedil;ant qualsevol dels m&egrave;todes seg&uuml;ents:</p> <OL> <li>Si feu servir una c&agrave;maradigital, molt probablement les fotos es transferiran al vostre ordinador en el format correcte.</li> <li>Podeu escanejar una fotografia que tingueu en paper. Assegureu-vos que la deseu en format JPG o PNG. </li> <li>Si sou artistes, podeu fer-vos un autoretrat amb una programa de dibuix.</li> <li>Finalment, podeu &quot;robar&quot; imatges del web. <a target="google" href="http://images.google.com/">http://images.google.com</a> &eacute;s un magn&iacute;fic lloc on cercar imatges. Un cop en trobeu una podeu desar-la al vostre ordinador.</li> </ol> <p>Per penjar la imatge feu clic al bot&oacute; &quot;Navega&quot; d'aquesta p&agrave;gina i seleccioneu la imatge al vostre disc dur.</p> <p>NOTA: assegureu-vos que l'arxiu no supera la mida m&agrave;xima indicada o no es podr&agrave; penjar.</p> <p>En acabat feu clic al bot&oacute; &quot;Actualitza perfil&quot; al capdavall p&agrave;gina i la imatge es retallar&agrave; i es reduir&agrave; a una mida de 100x100 p&iacute;xels. </p> <p>Quan torneu a visualitzar el vostre perfil &eacute;s possible que no hagi canviat la imatge. En aquest cas feu servir el comandament &quot;Actualitza&quot; o &quot;Reload&quot; del navegador. del vostre programa navegador.</p>
+<p align="center"><b>Penjar una imatge</b></p>
+
+<p>Podeu penjar al servidor una imatge que tingueu al vostre ordinador que servir&agrave; per representar-vos en diferents llocs.</p>
+
+<p>Per aquesta ra&oacute;, tot i que podeu utilitzar la imatge que vulgueu, la millor idea &eacute;s posar un primer pla de la vostra cara.</p>
+
+<p>La imatge ha d'estar en format JPG o PNG (normalment el nom del fitxer ha d'acabar en .jpg o .png).</p>
+
+<p>Podeu obtenir aquest fitxer mitjan&ccedil;ant qualsevol dels m&egrave;todes seg&uuml;ents:</p>
+
+<OL>
+
+ <li>Si feu servir una c&agrave;maradigital, molt probablement les fotos es transferiran al vostre ordinador en el format correcte.</li>
+
+ <li>Podeu escanejar una fotografia que tingueu en paper. Assegureu-vos que la deseu en format JPG o PNG. </li>
+
+ <li>Si sou artistes, podeu fer-vos un autoretrat amb una programa de dibuix.</li>
+
+ <li>Finalment, podeu &quot;robar&quot; imatges del web. <a target="google" href="http://images.google.com/">http://images.google.com</a> &eacute;s un magn&iacute;fic lloc on cercar imatges. Un cop en trobeu una podeu desar-la al vostre ordinador.</li>
+
+</ol>
+
+<p>Per penjar la imatge feu clic al bot&oacute; &quot;Navega&quot; d'aquesta p&agrave;gina i seleccioneu la imatge al vostre disc dur.</p>
+
+<p>NOTA: assegureu-vos que l'arxiu no supera la mida m&agrave;xima indicada o no es podr&agrave; penjar.</p>
+
+<p>En acabat feu clic al bot&oacute; &quot;Actualitza perfil&quot; al capdavall p&agrave;gina i la imatge es retallar&agrave; i es reduir&agrave; a una mida de 100x100 p&iacute;xels. </p>
+
+<p>Quan torneu a visualitzar el vostre perfil &eacute;s possible que no hagi canviat la imatge. En aquest cas feu servir el comandament &quot;Actualitza&quot; o &quot;Reload&quot; del navegador.
+
+ del vostre programa navegador.</p>
19 lang/ca/help/questions.html
View
@@ -1,27 +1,15 @@
<h2>Preguntes</h2>
-
-
<p>Una bona manera d'ajudar els altres a pensar sobre un tema &eacute;s fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a aplegar la informaci&oacute;, avaluar les nostres idees i formar idees noves.</p>
-
-
<p>Fer preguntes amb la intenci&oacute; espec&iacute;fica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com <i>fer preguntes socr&agrave;tiques</i>, en honor del fil&ograve;sof de l'Antiga Gr&egrave;cia.</p>
-
-
<p>Fer preguntes socr&agrave;tiques t'exigeix escoltar molt atentament l'altra persona per mirar d'expressar-te d'una manera &uacute;til, constructiva i si hi ha sort sense entrar en conflicte.</p>
-
-
<p>Heus ac&iacute; alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
-
-
<h3>Preguntes de clarificaci&oacute;</h3>
-
-
<ul>
<li>Qu&egrave; vols dir quan dius ____?</li>
@@ -142,15 +130,10 @@
</ul>
-
-
<hr>
<font size="1"><I>Preguntes adaptades de Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </i></font>
-
-
<p align="right"><?php helpbutton("escriure", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></p>
-<p align="right"><?php helpbutton("llegir", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>
-
+<p align="right"><?php helpbutton("llegir", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>
2  lang/ca/help/quiz/adaptive.html
View
@@ -9,4 +9,4 @@
<p>En el mode adaptatiu es mostra un bot� addicional <?php print_string('mark', 'quiz') ?> en cada pregunta.
Si l'estudiant prem aquest bot�, la resposta a aquesta pregunta concreta es tramet per ser puntuada i la puntuaci� aconseguida es mostra a l'estudiant. Si la pregunta �s una pregunta adaptativa, aquesta es mostra en el seu nou estat, de manera que es pren en consideraci� la resposta de l'estudiant i en molts casos es demana a l'estudiant una altra entrada. En les preguntes adaptatives m�s senzilles aquest nou estat pot diferir nom�s en el text de retroacci� i demanar a l'estudiant que ho intenti de nou; en preguntes m�s complexes tamb� el text de la pregunta i fins i tot els elements d'interacci� poden canviar.
-</p>
+</p>
11 lang/ca/help/quiz/attempts.html
View
@@ -1 +1,10 @@
- <p align="center"><b>Intents per respondre el q&uuml;estionari</b></p> <p>Podeu permetre que els estudiants realitzin diferents intents per respondre el q&uuml;estionari.</p> <p>Aix&ograve; pot contribuir a fer de la resposta m&eacute;s una activitat educativa que no pas una simple avaluaci&oacute;. </p>
+<p align="center"><b>Intents per respondre el q&uuml;estionari</b></p>
+
+<p>Podeu permetre que els estudiants realitzin diferents intents per respondre
+
+ el q&uuml;estionari.</p>
+
+<p>Aix&ograve; pot contribuir a fer de la resposta m&eacute;s una activitat educativa
+
+ que no pas una simple avaluaci&oacute;.
+</p>
20 lang/ca/help/quiz/categories.html
View
@@ -1 +1,19 @@
- <p align="center"><b>Categories de preguntes</b></p> <p>En lloc de tenir totes les preguntes en una gran llista &eacute;s preferible que creeu categories per tenir-les endre&ccedil;ades.</p> <p>Cada categoria t&eacute; un nom i una petita descripci&oacute;.</p> <p>Les categories tamb&eacute; poden ser &quot;publicades&quot;, &eacute;s a dir, ser accessibles a tots els cursos del servidor de manera que els altres cursos les puguin utilitzar en els seus q&uuml;estionaris.</p> <p>Es poden crear i esborrar a voluntat. Tanmateix si proveu d'esborrar una categoria que contingui preguntes s'us demanar&agrave; abans que especifiqueu una altra categoria per traslladar-les-hi.</p>
+<p align="center"><b>Categories de preguntes</b></p>
+
+<p>En lloc de tenir totes les preguntes en una gran llista &eacute;s preferible
+
+ que creeu categories per tenir-les endre&ccedil;ades.</p>
+
+<p>Cada categoria t&eacute; un nom i una petita descripci&oacute;.</p>
+
+<p>Les categories tamb&eacute; poden ser &quot;publicades&quot;, &eacute;s a dir,
+
+ ser accessibles a tots els cursos del servidor de manera que els altres cursos
+
+ les puguin utilitzar en els seus q&uuml;estionaris.</p>
+
+<p>Es poden crear i esborrar a voluntat. Tanmateix si proveu d'esborrar una categoria
+
+ que contingui preguntes s'us demanar&agrave; abans que especifiqueu una altra
+
+ categoria per traslladar-les-hi.</p>
2  lang/ca/help/quiz/categories_edit.html
View
@@ -14,4 +14,4 @@
<p><b>Informaci� de la categoria:</b> una breu descripci� de la categoria.</p>
-<p><b>Publica:</b> si es vol publicar immediatament o no aquesta categoria.</p>
+<p><b>Publica:</b> si es vol publicar immediatament o no aquesta categoria.</p>
9 lang/ca/help/quiz/correctanswers.html
View
@@ -1,5 +1,4 @@
-
-<p align="center"><b>Mostrar les respostes correctes</b></p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute; aleshores la interacci&oacute; mostrar&agrave;
- tamb&eacute; la resposta correcta per cada pregunta ressaltada en un color brillant.</p>
+<p align="center"><b>Mostrar les respostes correctes</b></p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute; aleshores la interacci&oacute; mostrar&agrave;
+ tamb&eacute; la resposta correcta per cada pregunta ressaltada en un color brillant.</p>
18 lang/ca/help/quiz/createmultiple.html
View
@@ -1,10 +1,8 @@
-
-<p align="center"><b>Crear diferents q&uuml;estions</b></p>
-
-<p>Aquesta p&agrave;gina us permet crear diferents q&uuml;estions a la vegada.</p>
-<p>Ara us permetr&agrave; crear una quantitat de Q&uuml;estions a l'atzar i, opcionalment,
- afegir-les al q&uuml;estionari actual.</p>
-<p>M&eacute;s endavant aquesta p&agrave;gina evolucionar&agrave; cap a un Assistent
- m&eacute;s complet que tindr&agrave; m&eacute;s opcions.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-
+<p align="center"><b>Crear diferents q&uuml;estions</b></p>
+
+<p>Aquesta p&agrave;gina us permet crear diferents q&uuml;estions a la vegada.</p>
+<p>Ara us permetr&agrave; crear una quantitat de Q&uuml;estions a l'atzar i, opcionalment,
+ afegir-les al q&uuml;estionari actual.</p>
+<p>M&eacute;s endavant aquesta p&agrave;gina evolucionar&agrave; cap a un Assistent
+ m&eacute;s complet que tindr&agrave; m&eacute;s opcions.</p>
+<p>&nbsp;</p>
13 lang/ca/help/quiz/description.html
View
@@ -1,7 +1,6 @@
-
-<p align="center"><b>Descripci&oacute;</b></p>
-
-<p>Aquest tipus de pregunta no &eacute;s en realitat una pregunta.</p>
-<p>El que fa &eacute;s escriure un text sense demanar cap resposta.</p>
-<p>Pot ser utilitzat per mostrar un text descriptiu que utilitzar&agrave; el seg&uuml;ent
- grup de q&uuml;estions.</p>
+<p align="center"><b>Descripci&oacute;</b></p>
+
+<p>Aquest tipus de pregunta no &eacute;s en realitat una pregunta.</p>
+<p>El que fa &eacute;s escriure un text sense demanar cap resposta.</p>
+<p>Pot ser utilitzat per mostrar un text descriptiu que utilitzar&agrave; el seg&uuml;ent
+ grup de q&uuml;estions.</p>
2  lang/ca/help/quiz/discrimination.html
View
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>Si l'�ndex est� per sota d'1.0 aix� vol dir que han encertat l'element m�s estudiants d�bils que estudiants forts. Aquests elements s'haurien de descartar per no tenir valor. De fet, redueixen la fiabilitat general de la puntuaci� del q�estionari.</p>
-<p>Si cap dels estudiants d�bils ha encertat l'elemennt, el denominador seria 0 la qual cosa donaria com a resultat infinit. El programa substitueix aquest resultat per un '10'.</p>
+<p>Si cap dels estudiants d�bils ha encertat l'elemennt, el denominador seria 0 la qual cosa donaria com a resultat infinit. El programa substitueix aquest resultat per un '10'.</p>
10 lang/ca/help/quiz/feedback.html
View
@@ -1,6 +1,4 @@
-
-<p align="center"><b>Retroalimentaci&oacute;</b></p>
-
-<p>Si activeu la retroalimentaci&oacute; del q&uuml;estionari els estudiants rebran
- retroalimentaci&oacute;, del tipus correcte o incorrecte, per cada resposta.</p>
-
+<p align="center"><b>Retroalimentaci&oacute;</b></p>
+
+<p>Si activeu la retroalimentaci&oacute; del q&uuml;estionari els estudiants rebran
+ retroalimentaci&oacute;, del tipus correcte o incorrecte, per cada resposta.</p>
7 lang/ca/help/quiz/formatblackboard.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
-
-<p align="center"><b>Importar arxius "Blackboard Quiz Format"</b></p>
-
-<p>Documentaci&oacute; per completar.</p>
+<p align="center"><b>Importar arxius "Blackboard Quiz Format"</b></p>
+
+<p>Documentaci&oacute; per completar.</p>
7 lang/ca/help/quiz/formatmissingword.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
-
-<p align="center"><b>Importar arxius en format "Missing Word"</b></p>
-
-<p>Documentaci&oacute; per completar.</p>
+<p align="center"><b>Importar arxius en format "Missing Word"</b></p>
+
+<p>Documentaci&oacute; per completar.</p>
43 lang/ca/help/quiz/grademethod.html
View
@@ -1 +1,42 @@
- <p align="center"><b>M&egrave;tode d'avaluaci&oacute;</b></p> <p>En el cas que es permetin m&uacute;ltiples intents per respondre el q&uuml;estionari hi ha diferents formes per calcular la nota final.</p> <p><b>La nota m&eacute;s alta</b></p> <ul> <p>La nota final ser&agrave; la m&eacute;s alta o millor de tots els intents.</p> </ul> <p><b>La nota mitjana</b></p> <ul> <p>La nota final ser&agrave; la mitjana aritm&egrave;tica de les notes de tots els intents. </p> </ul> <p><b>La primera nota</b> </p> <ul> <p>La nota final ser&agrave; l'obtinguda al primer intent i les dels altres s'ignoraran. </p> </ul> <p><b>La darrera nota</b></p> <ul> <p>La nota final ser&agrave; l'obtinguda nom&eacute;s en el darrer intent.. </p> </ul>
+<p align="center"><b>M&egrave;tode d'avaluaci&oacute;</b></p>
+
+<p>En el cas que es permetin m&uacute;ltiples intents per respondre el q&uuml;estionari
+
+ hi ha diferents formes per calcular la nota final.</p>
+
+<p><b>La nota m&eacute;s alta</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>La nota final ser&agrave; la m&eacute;s alta o millor de tots els intents.</p>
+
+</ul>
+
+<p><b>La nota mitjana</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>La nota final ser&agrave; la mitjana aritm&egrave;tica de les notes de tots
+
+ els intents. </p>
+
+</ul>
+
+<p><b>La primera nota</b>
+</p>
+
+<ul>
+
+ <p>La nota final ser&agrave; l'obtinguda al primer intent i les dels altres
+
+ s'ignoraran. </p>
+
+</ul>
+
+<p><b>La darrera nota</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>La nota final ser&agrave; l'obtinguda nom&eacute;s en el darrer intent.. </p>
+
+</ul>
2  lang/ca/help/quiz/index.html
View
@@ -16,12 +16,14 @@
<li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importar fitxers de q�estionaris personalitzats</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatgift.html">Importar fitxers en format GIFT</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importar arxius amb Paraules que falten</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatwebct.html">Importing WebCT quiz files</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Preguntes de relaci�</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Nota m�xima</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Preguntes d'elecci� m&uacute;ltiple</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Preguntes num�riques</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Obrir i tancar el q�estionari</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Q�estionaris amb retroalimentaci�</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=questiondatasets.html">Question data sets</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tipus de pregunta: crear una pregunta nova</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Preguntes a l'atzar</a></li>
<li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Preguntes de relaci� amb resposta curta aleat�ria</a></li>
14 lang/ca/help/quiz/match.html
View
@@ -1 +1,13 @@
- <p align="center"><b>Preguntes de relaci&oacute;</b></p> <p>Despr&eacute;s d'una introducci&oacute; opcional es presenten diferents subpreguntes amb diferents respostes barrejades. Nom&eacute;s hi ha una resposta correcta a cada pregunta.</p> <p>L'estudiant ha de seleccionar una resposta que relacioni cada subpregunta.</p> <p>Cada subpregunta &eacute;s valorada de la mateixa manera a l'hora de contribuir a puntuar la pregunta en conjunt.</p>
+<p align="center"><b>Preguntes de relaci&oacute;</b></p>
+
+<p>Despr&eacute;s d'una introducci&oacute; opcional es presenten diferents subpreguntes
+
+ amb diferents respostes barrejades. Nom&eacute;s hi ha una resposta correcta
+
+ a cada pregunta.</p>
+
+<p>L'estudiant ha de seleccionar una resposta que relacioni cada subpregunta.</p>
+
+<p>Cada subpregunta &eacute;s valorada de la mateixa manera a l'hora de contribuir
+
+ a puntuar la pregunta en conjunt.</p>
2  lang/ca/help/quiz/maxgrade.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Per exemple, podr�eu definir una qualificaci� m�xima de 20, posat que el q�estionari valgu�s un 20% del curs complet.</p>
-<p>Llavors, tot i que el q�estionari contingu�s deu preguntes que sumessin un total m�xim de 50 punts, la qualificaci� sobre 50 es reduiria a escala sobre un m�xim de 20.</p>
+<p>Llavors, tot i que el q�estionari contingu�s deu preguntes que sumessin un total m�xim de 50 punts, la qualificaci� sobre 50 es reduiria a escala sobre un m�xim de 20.</p>
24 lang/ca/help/quiz/mods.html
View
@@ -1 +1,23 @@
- <p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Q&uuml;estionaris</b></p> <ul> <p>Aquest m&ograve;dul permet al professorat dissenyar i preparar bateries de preguntes de diferents tipus: d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple, vertader/fals o de resposta curta.</p> <p>Aquestes preguntes estan desades per categories en una base de dades i es poden reutilitzar dins del mateix curs o en diferents cursos. Els q&uuml;estionaris admeten m&eacute;s d'un intent de resoluci&oacute; i cada intent &eacute;s valorat autom&agrave;ticament de manera que el professor pot triar entre oferir retroalimentaci&oacute; o b&eacute; mostrar les respostes correctes. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de posar notes.</p> </ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Q&uuml;estionaris</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>Aquest m&ograve;dul permet al professorat dissenyar i preparar bateries de
+
+ preguntes de diferents tipus: d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple, vertader/fals
+
+ o de resposta curta.</p>
+
+ <p>Aquestes preguntes estan desades per categories en una base de dades i es
+
+ poden reutilitzar dins del mateix curs o en diferents cursos. Els q&uuml;estionaris
+
+ admeten m&eacute;s d'un intent de resoluci&oacute; i cada intent &eacute;s
+
+ valorat autom&agrave;ticament de manera que el professor pot triar entre oferir
+
+ retroalimentaci&oacute; o b&eacute; mostrar les respostes correctes. Aquest
+
+ m&ograve;dul inclou la possibilitat de posar notes.</p>
+
+</ul>
21 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
View
@@ -1,9 +1,5 @@
-
-
<p align="center"><b>Respostes incrustades (format Cloze)</b></p>
-
-
<p>Aquest tipus de pregunta tan flexible &eacute;s semblant al conegut format
Cloze.</p>
@@ -30,16 +26,12 @@
<textarea rows="15" cols="60" wrap="virtual">Aquesta pregunta consisteix en un text amb una resposta incrustada just aqu� {1:MULTICHOICE:Resposta incorrecta#Retroalimentaci� per resposta incorrecta~Una altra resposta incorrecta#Retroalimentaci� per una altra resposta incorrecta~=Resposta correcta#Retroalimentaci� per resposta correcta~%50% de la resposta que dona la meitat de punts#Retroalimentaci� per resposta meitat de punts} i ara haureu d'enfrontar-vos a aquesta resposta curta {1:SHORTANSWER:Resposta incorrecta#Retroalimentaci� per resposta incorrecta~=Resposta correcta#Retroalimentaci� per resposta correcta~%50%de la resposta que dona la meitat de punts#Retroalimentaci� per resposta meitat de punts} i per acabar un n�mero decimal {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Retroalimentaci� per resposta correcta 23.8~%50%N/A#Retroalimentaci� per la meitat de la resposta en la regi� propera a la resposta correcta}.
-
-
Fixeu-vos que les adreces com ara www.moodle.org i les emoticones :-) funcionen com de costum:
a) T'agrada? {:MULTICHOICE:=S�#Correcte~No#Em sembla que pensem diferent}
b) Quina nota li posaries? {3:NUMERICAL:=3:2}
-
-
Bona sort!
</textarea>
@@ -48,14 +40,8 @@
</form>
-
-
<p>Aquest exemple apareixeria als estudiants d'aquesta manera:</p>
-
-
-
-
<form action="">
<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p>
@@ -131,9 +117,4 @@
</form>
-
-
-<br />
-
-
-
+<br />
34 lang/ca/help/quiz/multichoice.html
View
@@ -1 +1,33 @@
- <p align="center"><b>Preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple</b></p> <p>Com a resposta a una pregunta, que pot contenir una imatge, l'estudiant tria entre diferents respostes. Hi ha dos tipus de preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple: de resposta senzilla i de resposta m&uacute;ltiple.</p> <p>Les preguntes de resposta senzilla nom&eacute;s ofereixen una i nom&eacute;s una resposta per escollir. Generalment totes les notes a aquestes preguntes seran positives.</p> <p>Les preguntes de resposta m&uacute;ltiple permeten escollir entre una o m&eacute;s respostes a escollir, i cadascuna pot estar associada a una nota positiva o negativa de manera que escollint TOTES les opcions el resultat no necess&agrave;riament ser&agrave; bo. Si el total de la nota &eacute;s negatiu aleshores la nota global d'aquesta pregunta ser&agrave; zero. Aneu amb compte perqu&egrave; es poden plantejar preguntes que puntu&iuml;n per sobre del 100%.</p> <p>Finalment cada resposta, correcta o incorrecta, pot incloure retroalimentaci&oacute;. Aquesta retroalimentaci&oacute; li apareixer&agrave; a l'estudiant a prop de cadascuna de les seves respostes en el cas que el q&uuml;estionari s'hagi configurat per mostrar retroalimentaci&oacute;.</p>
+<p align="center"><b>Preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple</b></p>
+
+<p>Com a resposta a una pregunta, que pot contenir una imatge, l'estudiant tria
+
+ entre diferents respostes. Hi ha dos tipus de preguntes d'elecci&oacute; m&uacute;ltiple:
+
+ de resposta senzilla i de resposta m&uacute;ltiple.</p>
+
+<p>Les preguntes de resposta senzilla nom&eacute;s ofereixen una i nom&eacute;s
+
+ una resposta per escollir. Generalment totes les notes a aquestes preguntes
+
+ seran positives.</p>
+
+<p>Les preguntes de resposta m&uacute;ltiple permeten escollir entre una o m&eacute;s
+
+ respostes a escollir, i cadascuna pot estar associada a una nota positiva o
+
+ negativa de manera que escollint TOTES les opcions el resultat no necess&agrave;riament
+
+ ser&agrave; bo. Si el total de la nota &eacute;s negatiu aleshores la nota global
+
+ d'aquesta pregunta ser&agrave; zero. Aneu amb compte perqu&egrave; es poden
+
+ plantejar preguntes que puntu&iuml;n per sobre del 100%.</p>
+
+<p>Finalment cada resposta, correcta o incorrecta, pot incloure retroalimentaci&oacute;.
+
+ Aquesta retroalimentaci&oacute; li apareixer&agrave; a l'estudiant a prop de
+
+ cadascuna de les seves respostes en el cas que el q&uuml;estionari s'hagi configurat
+
+ per mostrar retroalimentaci&oacute;.</p>
22 lang/ca/help/quiz/numerical.html
View
@@ -1 +1,21 @@
- <p align="center"><b>Preguntes num&egrave;riques</b></p> <p>Des de la perspectiva de l'estudiant una pregunta num&egrave;rica t&eacute; la mateixa aparen&ccedil;a que una pregunta de resposta curta.</p> <p>La difer&egrave;ncia, per&ograve;, &eacute;s que les respostes num&egrave;riques que admet permeten acceptar un marge d'error. De manera que s'haur&agrave; d'establir un rang de possibles respostes correctes</p> <p>Per exemple, si la resposta &eacute;s 30 amb un error acceptat de 5 aleshores qualsevol n&uacute;mero entre 25 i 35 s'acceptar&agrave; com a resposta correcta.</p> <p>Les preguntes num&egrave;riques tamb&eacute; poden tenir respostes no num&egrave;riques que acceptin qualsevol format de text. Aix&ograve; pot ser &uacute;til quan la resposta a una pregunta num&egrave;rica sigui +inf, -inf, etc.</p>
+<p align="center"><b>Preguntes num&egrave;riques</b></p>
+
+<p>Des de la perspectiva de l'estudiant una pregunta num&egrave;rica t&eacute;
+
+ la mateixa aparen&ccedil;a que una pregunta de resposta curta.</p>
+
+<p>La difer&egrave;ncia, per&ograve;, &eacute;s que les respostes num&egrave;riques
+
+ que admet permeten acceptar un marge d'error. De manera que s'haur&agrave; d'establir
+
+ un rang de possibles respostes correctes</p>
+
+<p>Per exemple, si la resposta &eacute;s 30 amb un error acceptat de 5 aleshores
+
+ qualsevol n&uacute;mero entre 25 i 35 s'acceptar&agrave; com a resposta correcta.</p>
+
+<p>Les preguntes num&egrave;riques tamb&eacute; poden tenir respostes no num&egrave;riques
+
+ que acceptin qualsevol format de text. Aix&ograve; pot ser &uacute;til quan
+
+ la resposta a una pregunta num&egrave;rica sigui +inf, -inf, etc.</p>
2  lang/ca/help/quiz/penaltyscheme.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Si un q�estionari funciona en mode adaptatiu, un estudiant pot provar de nou despr�s d'una resposta incorrecta. En aquest cas podeu voler imposar una penalitzaci� per cada resposta incorrecta perqu� sigui restada de la puntuaci� final de la pregunta. La quantitat de la penalitzaci� es tria individualment per a cada pregunta quan s'actualitza o edita la pregunta.</p>
-<p>Aquest par�metre no t� efecte si el q�estionari no est� funcionant en mode adaptatiu.</p>
+<p>Aquest par�metre no t� efecte si el q�estionari no est� funcionant en mode adaptatiu.</p>
2  lang/ca/help/quiz/questionsperpage.html
View
@@ -1,4 +1,4 @@
<p align="center"><b>Preguntes per p�gina</b></p>
<p>En q�estionaris molt llargs t� sentit limitar el nombre de preguntes per p�gina i partir el q�estionari en diverses p�gines. Quan afegiu preguntes al q�estionari els salts de p�gina s'introduiran autom�ticament d'acord amb els par�metres que hageu triat aqu�. Tanmateix, despr�s podreu canviar de lloc aquests salts de p�gina a m� en la p�gina d'edici�.
-</p>
+</p>
27 lang/ca/help/quiz/questiontypes.html
View
@@ -1,13 +1,7 @@
-
-
<p align="center"><b>Crear una pregunta nova</b></p>
-
-
<p>Podeu afegir una gran varietat de tipus de pregunta a una categoria:</p>
-
-
<p><b>Elecci&oacute; m&uacute;ltiple</b></p>
<ul>
@@ -22,8 +16,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Resposta curta</b></p>
<ul>
@@ -38,8 +30,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Num&egrave;riques</b></p>
<ul>
@@ -60,8 +50,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Vertader/Fals</b></p>
<ul>
@@ -80,8 +68,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>De relaci&oacute;</b></p>
<ul>
@@ -94,8 +80,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Respostes incrustades (format Cloze)</b></p>
<ul>
@@ -110,8 +94,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Aleat&ograve;ries de relaci&oacute; amb resposta curta</b></p>
<ul>
@@ -128,8 +110,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Aleat&ograve;ries</b></p>
<ul>
@@ -142,8 +122,6 @@
</ul>
-
-
<p><b>Descripci&oacute;</b></p>
<ul>
@@ -158,7 +136,4 @@
<p align="right"><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">M�s informaci� sobre les preguntes de descripci�</a></p>
-</ul>
-
-
-
+</ul>
30 lang/ca/help/quiz/random.html
View
@@ -1,16 +1,14 @@
-
-<p align="center"><b>Pregunta aleat&ograve;ria</b></p>
-
-<p>Les preguntes aleat&ograve;ries s&oacute;n un tipus especial de pregunta.</p>
-<p>Quan un professor inclou una pregunta aleat&ograve;ria en un Q&uuml;estionari
- aleshores en cada intent de resoluci&oacute; apareixer&agrave; aleat&ograve;riament
- una pregunta diferent pertanyent a la mateixa categoria .</p>
-<p>La nota m&agrave;xima de la pregunta ser&agrave; la que s'hagi escollit com
- a nota durant la creaci&oacute; de la Pregunta aleat&ograve;ria.</p>
-
-<p>Si, per exemple, feu un q&uuml;estionari amb 10 preguntes aleat&ograve;ries,
- cada estudiant pot respondre un conjunt de 10 preguntes diferents cada cop que
- intenti respondre'l.</p>
-<p>Observeu que es poden barrejar preguntes aleat&ograve;ries amb altres no aleat&ograve;ries
- si es desitja incloure determinades preguntes.</p>
-
+<p align="center"><b>Pregunta aleat&ograve;ria</b></p>
+
+<p>Les preguntes aleat&ograve;ries s&oacute;n un tipus especial de pregunta.</p>
+<p>Quan un professor inclou una pregunta aleat&ograve;ria en un Q&uuml;estionari
+ aleshores en cada intent de resoluci&oacute; apareixer&agrave; aleat&ograve;riament
+ una pregunta diferent pertanyent a la mateixa categoria .</p>
+<p>La nota m&agrave;xima de la pregunta ser&agrave; la que s'hagi escollit com
+ a nota durant la creaci&oacute; de la Pregunta aleat&ograve;ria.</p>
+
+<p>Si, per exemple, feu un q&uuml;estionari amb 10 preguntes aleat&ograve;ries,
+ cada estudiant pot respondre un conjunt de 10 preguntes diferents cada cop que
+ intenti respondre'l.</p>
+<p>Observeu que es poden barrejar preguntes aleat&ograve;ries amb altres no aleat&ograve;ries
+ si es desitja incloure determinades preguntes.</p>
22 lang/ca/help/quiz/randomsamatch.html
View
@@ -1 +1,21 @@
- <p align="center"><b>Preguntes aleat&ograve;ries de relaci&oacute; amb resposta curta</b></p> <p>Despr&eacute;s d'una introducci&oacute; opcional se li presenten a l'estudiant diferents subpreguntes amb diferents respostes barrejades. Nom&eacute;s hi ha una resposta correcta a cada pregunta. Cal seleccionar una resposta que es relacioni amb cada subpregunta.</p> <p>Cada subpregunta &eacute;s valorada de la mateixa manera a l'hora de contribuir a la nota global de la pregunta.</p> <p>Preguntes i respostes es prenen aleat&ograve;riament d'un conjunt de preguntes de resposta curta de la mateixa categoria. Cada intent de resoldre el q&uuml;estionari tindr&agrave;, aix&iacute;, diferents preguntes i respostes.</p>
+<p align="center"><b>Preguntes aleat&ograve;ries de relaci&oacute; amb resposta
+
+ curta</b></p>
+
+<p>Despr&eacute;s d'una introducci&oacute; opcional se li presenten a l'estudiant
+
+ diferents subpreguntes amb diferents respostes barrejades. Nom&eacute;s hi ha
+
+ una resposta correcta a cada pregunta. Cal seleccionar una resposta que es relacioni
+
+ amb cada subpregunta.</p>
+
+<p>Cada subpregunta &eacute;s valorada de la mateixa manera a l'hora de contribuir
+
+ a la nota global de la pregunta.</p>
+
+<p>Preguntes i respostes es prenen aleat&ograve;riament d'un conjunt de preguntes
+
+ de resposta curta de la mateixa categoria. Cada intent de resoldre el q&uuml;estionari
+
+ tindr&agrave;, aix&iacute;, diferents preguntes i respostes.</p>
17 lang/ca/help/quiz/repeatattempts.html
View
@@ -1,9 +1,8 @@
-
-<p align="center"><b>Cada intent est&agrave; basat en l'&uacute;ltim</b></p>
-
-<p>Si es permet de fer diferents intents i aquest par&agrave;metre s'ha configurat
- a l'opci&oacute; <b>S&iacute;</b>, aleshores cada nou intent cont&eacute; els
- resultats de l'intent anterior. Aix&ograve; fa que el q&uuml;estionari es pugui
- completar al llarg de diferents intents.</p>
-<p>Per mostrar un q&uuml;estionari nou en cada intent seleccioneu aqu&iacute;
- l'opci&oacute; <b>No</b>.</p>
+<p align="center"><b>Cada intent est&agrave; basat en l'&uacute;ltim</b></p>
+
+<p>Si es permet de fer diferents intents i aquest par&agrave;metre s'ha configurat
+ a l'opci&oacute; <b>S&iacute;</b>, aleshores cada nou intent cont&eacute; els
+ resultats de l'intent anterior. Aix&ograve; fa que el q&uuml;estionari es pugui
+ completar al llarg de diferents intents.</p>
+<p>Per mostrar un q&uuml;estionari nou en cada intent seleccioneu aqu&iacute;
+ l'opci&oacute; <b>No</b>.</p>
2  lang/ca/help/quiz/requiresubnet.html
View
@@ -16,4 +16,4 @@
</ol>
</p>
-<p>Els espais en blanc s'ignoren.</p>
+<p>Els espais en blanc s'ignoren.</p>
13 lang/ca/help/quiz/review.html
View
@@ -1,7 +1,6 @@
-
-<p align="center"><b>Permetre la revisi&oacute; un cop el q&uuml;estionari est&agrave;
- tancat</b></p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute; els estudiants podran revisar els intents anteriors
- del q&uuml;estionari.</p>
-<p>Nom&eacute;s est&agrave; activat un cop es tanca el q&uuml;estionari.</p>
+<p align="center"><b>Permetre la revisi&oacute; un cop el q&uuml;estionari est&agrave;
+ tancat</b></p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute; els estudiants podran revisar els intents anteriors
+ del q&uuml;estionari.</p>
+<p>Nom&eacute;s est&agrave; activat un cop es tanca el q&uuml;estionari.</p>
2  lang/ca/help/quiz/rqp.html
View
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Preguntes remotes (RQP)</b></p>
-<p>El Protocol de Preguntes Remotes (Remote Question Protocol) pot ser emprat per tal d'incloure preguntes en un q�estionari i que tot el processament es faci en un servidor remot. Es poden incloure preguntes en qualsevol format, sempre que hi hagi un servidor que pugui processar-lo, sense fer cap canvi en Moodle.</p>
+<p>El Protocol de Preguntes Remotes (Remote Question Protocol) pot ser emprat per tal d'incloure preguntes en un q�estionari i que tot el processament es faci en un servidor remot. Es poden incloure preguntes en qualsevol format, sempre que hi hagi un servidor que pugui processar-lo, sense fer cap canvi en Moodle.</p>
16 lang/ca/help/quiz/shortanswer.html
View
@@ -1 +1,15 @@
- <p align="center"><b>Preguntes de resposta curta</b></p> <p>En resposta a una pregunta, que pot contenir imatges, l'estudiant escriu una paraula o una frase curta.</p> <p>Hi poden haver diferents respostes correctes, cadascuna amb una qualificaci&oacute; diferent. Si est&agrave; activada l'opci&oacute; &quot;sensible a les maj&uacute;scules&quot; tindreu diferents qualificacions per &quot;Paraula&quot; o per &quot;paraula&quot;.</p> <p>Es comparen les respostes de forma exacta, aix&iacute; que sigueu curosos amb l'ortografia!</p>
+<p align="center"><b>Preguntes de resposta curta</b></p>
+
+<p>En resposta a una pregunta, que pot contenir imatges, l'estudiant escriu una
+
+ paraula o una frase curta.</p>
+
+<p>Hi poden haver diferents respostes correctes, cadascuna amb una qualificaci&oacute;
+
+ diferent. Si est&agrave; activada l'opci&oacute; &quot;sensible a les maj&uacute;scules&quot;
+
+ tindreu diferents qualificacions per &quot;Paraula&quot; o per &quot;paraula&quot;.</p>
+
+<p>Es comparen les respostes de forma exacta, aix&iacute; que sigueu curosos amb
+
+ l'ortografia!</p>
22 lang/ca/help/quiz/shuffleanswers.html
View
@@ -1,12 +1,10 @@
-
-<p align="center"><b>Barrejar respostes</b></p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute; l'ordre les respostes de cada pregunta es barrejar&agrave;
- a l'atzar cada cop que l'estudiant intenta resoldre el q&uuml;estionari.</p>
-<p>Naturalment aix&ograve; nom&eacute;s s'aplica a les preguntes amb diferents
- respostes, com ara les d'Elecci&oacute; m&uacute;ltiple o les Preguntes de relaci&oacute;.</p>
-<p>La intenci&oacute; &eacute;s, simplement, fer una mica m&eacute;s dif&iacute;cil
- que els estudiants copi&iuml;n els uns dels altres.</p>
-<p>Aquesta opci&oacute; no t&eacute; relaci&oacute; amb l'&uacute;s de les Preguntes
- a l'atzar.</p>
-
+<p align="center"><b>Barrejar respostes</b></p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute; l'ordre les respostes de cada pregunta es barrejar&agrave;
+ a l'atzar cada cop que l'estudiant intenta resoldre el q&uuml;estionari.</p>
+<p>Naturalment aix&ograve; nom&eacute;s s'aplica a les preguntes amb diferents
+ respostes, com ara les d'Elecci&oacute; m&uacute;ltiple o les Preguntes de relaci&oacute;.</p>
+<p>La intenci&oacute; &eacute;s, simplement, fer una mica m&eacute;s dif&iacute;cil
+ que els estudiants copi&iuml;n els uns dels altres.</p>
+<p>Aquesta opci&oacute; no t&eacute; relaci&oacute; amb l'&uacute;s de les Preguntes
+ a l'atzar.</p>
19 lang/ca/help/quiz/shufflequestions.html
View
@@ -1,10 +1,9 @@
-
-<p align="center"><b>Barrejar preguntes</b></p>
-
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute; aleshores l'ordre de les preguntes del q&uuml;estionari
- es barrejar&agrave; aleat&ograve;riament cada cop que l'estudiant intenta resoldre
- el q&uuml;estionari.</p>
-<p>No est&agrave; relacionat amb l'&uacute;s de les Preguntes a l'atzar, nom&eacute;s
- t&eacute; a veure amb l'ordre amb qu&egrave; es mostren les preguntes.</p>
-<p>La intenci&oacute; &eacute;s, simplement, fer una mica m&eacute;s dif&iacute;cil
- que els estudiants copi&iuml;n els uns dels altres.</p>
+<p align="center"><b>Barrejar preguntes</b></p>
+
+<p>Si activeu aquesta opci&oacute; aleshores l'ordre de les preguntes del q&uuml;estionari
+ es barrejar&agrave; aleat&ograve;riament cada cop que l'estudiant intenta resoldre
+ el q&uuml;estionari.</p>
+<p>No est&agrave; relacionat amb l'&uacute;s de les Preguntes a l'atzar, nom&eacute;s
+ t&eacute; a veure amb l'ordre amb qu&egrave; es mostren les preguntes.</p>
+<p>La intenci&oacute; &eacute;s, simplement, fer una mica m&eacute;s dif&iacute;cil
+ que els estudiants copi&iuml;n els uns dels altres.</p>
10 lang/ca/help/quiz/timeopen.html
View
@@ -1 +1,9 @@
- <p align="center"><b>Obrir i tancar el q&uuml;estionari</b></p> <p>Podeu especificar les hores o els dies en qu&egrave; es pot accedir a resoldre el q&uuml;estionari.</p> <p>Abans del moment d'obertura, i despr&eacute;s del moment de clausura, no es pot accedir al q&uuml;estionari.</p>
+<p align="center"><b>Obrir i tancar el q&uuml;estionari</b></p>
+
+<p>Podeu especificar les hores o els dies en qu&egrave; es pot accedir a resoldre
+
+ el q&uuml;estionari.</p>
+
+<p>Abans del moment d'obertura, i despr&eacute;s del moment de clausura, no es
+
+ pot accedir al q&uuml;estionari.</p>
16 lang/ca/help/quiz/truefalse.html
View
@@ -1 +1,15 @@
- <p align="center"><b>Preguntes de Vertader/Fals</b></p> <p>Com a resposta a una pregunta, que pot contenir una imatge, l'estudiant tria entre Vertader o Fals. </p> <p>Despr&eacute;s de respondre al q&uuml;estionari, i si est&agrave; activada la retroalimentaci&oacute;, es mostrar&agrave; el corresponent missatge de retroalimentaci&oacute;. Per exemple, si la resposta correcta &eacute;s &quot;Fals&quot; per&ograve; es contesta err&ograve;niament &quot;Vertader&quot; aleshores es mostrar&agrave; la retroalimentaci&oacute; de &quot;Vertader&quot;.</p>
+<p align="center"><b>Preguntes de Vertader/Fals</b></p>
+
+<p>Com a resposta a una pregunta, que pot contenir una imatge, l'estudiant tria
+
+ entre Vertader o Fals. </p>
+
+<p>Despr&eacute;s de respondre al q&uuml;estionari, i si est&agrave; activada
+
+ la retroalimentaci&oacute;, es mostrar&agrave; el corresponent missatge de retroalimentaci&oacute;.
+
+ Per exemple, si la resposta correcta &eacute;s &quot;Fals&quot; per&ograve;
+
+ es contesta err&ograve;niament &quot;Vertader&quot; aleshores es mostrar&agrave;
+
+ la retroalimentaci&oacute; de &quot;Vertader&quot;.</p>
2  lang/ca/help/reading.html
View
@@ -7,4 +7,4 @@
<p>Tamb&eacute; pot ser &uacute;til pensar qu&egrave; NO ha dit l'autor o qu&egrave; ha deixat en dubte: aix&ograve; us pot ajudar a formar preguntes pr&ograve;pies.</p>
<p align="right"><a href="help.php?file=writing.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre escriure</a></p>
-<p align="right"><a href="help.php?file=questions.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre fer preguntes</a></p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=questions.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre fer preguntes</a></p>
4 lang/ca/help/resource/index.html
View
@@ -11,6 +11,4 @@
</ul>
<li><a href="help.php?module=resource&amp;file=parameters.html">Par&agrave;metres</a></li>
<li><a href="help.php?module=resource&amp;file=window.html">Par&agrave;metres de la finestra</a></li>
-</ul>
-
-
+</ul>
4 lang/ca/help/resource/mods.html
View
@@ -2,6 +2,4 @@
<ul>
<p>Els recursos s&oacute;n contingut: informaci&oacute; que el professor vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i penjats al servidor del curs, p&agrave;gines editades directament dins de Moodle o p&agrave;gines web externes que es fan apar&egrave;ixer com a part del curs.</p>
-</ul>
-
-
+</ul>
4 lang/ca/help/resource/parameters.html
View
@@ -6,6 +6,4 @@
<p>La columna esquerra us permet triar quina informaci&oacute; envieu. La columna dreta us permet donar-li un nom.</p>
-<p>Teniu en compte que la informaci&oacute; d'usuari s'agafa de l'usuari que est&agrave; veient aquest recurs, i la informaci&oacute; de curs s'agafa del curs del qual forma part el recurs.</p>
-
-
+<p>Teniu en compte que la informaci&oacute; d'usuari s'agafa de l'usuari que est&agrave; veient aquest recurs, i la informaci&oacute; de curs s'agafa del curs del qual forma part el recurs.</p>
2  lang/ca/help/resource/summary.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Segons les opcions de visualitzaci&oacute; del recurs, el resum s'imprimeix juntament amb el recurs o apareix a la p&agrave;gina &iacute;ndex dels recursos de manera que els estudiants puguin cercar-los m&eacute;s f&agrave;cilment.</p>
-<p>No tingueu la temptaci&oacute; d'escriure massa text, o d'incloure el recurs complet aqu&iacute;!</p>
+<p>No tingueu la temptaci&oacute; d'escriure massa text, o d'incloure el recurs complet aqu&iacute;!</p>
3  lang/ca/help/resource/type/directory.html
View
@@ -2,5 +2,4 @@
<ul>
<p>El recurs directori pot visualitzar un directori complet (amb els seus subdirectoris) de l'&agrave;rea de fitxers del curs. Els estudiants poden navegar per aquest directori i veure tots els fitxers.</p>
-</ul>
-
+</ul>
2  lang/ca/help/resource/type/file.html
View
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>Hi ha moltes opcions per visualitzar els continguts en finestres emergents, marcs, etc.</p>
<p>Si el recurs &eacute;s una aplicaci&oacute; web o un altre tipus de contingut capa&ccedil; d'acceptar par&agrave;metres, podeu triar d'enviar informaci&oacute; al recurs, com ara el nom de l'usuari, l'adre&ccedil;a de correu, en quin curs es troba, etc.</p>
-</ul>
+</ul>
2  lang/ca/help/resource/type/html.html
View
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Aquesta mena de recurs fa molt senzill desenvolupar una p&agrave;gina web completa dins de Moodle, especialment si esteu fent servir l'editor HTML WYSIWYG de Moodle.</p>
<p>La p&agrave;gina s'emmagatzema a la base de dades, no en un fitxer, i teniu molta llibertat per fer pr&agrave;cticament qualsevol cosa que vulgueu amb l'HTML, incl&ograve;s Javascript.</p>
-</ul>
+</ul>
3  lang/ca/help/resource/type/label.html
View
@@ -2,5 +2,4 @@
<ul>
<p>Les etiquetes s&oacute;n una mica diferents dels altres recursos, perqu&egrave; s&oacute;n text i imatges que s'incrusten directament a la p&agrave;gina del curs entre els enlla&ccedil;os de les altres activitats.</p>
-</ul>
-
+</ul>
2  lang/ca/help/resource/type/text.html
View
@@ -8,4 +8,4 @@
<p align="right"><a href="help.php?module=moodle&amp;file=textformat.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre aquests formats de text</a></p>
-</ul>
+</ul>
3  lang/ca/help/resource/types.html
View
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Tipus de recursos</b></p>
-<p>Moodle permet utilitzar diferents tipus de recursos, de manera que podeu inserir en els vostres cursos pr&agrave;cticament qualsevol mena de contingut web.</p>
-
+<p>Moodle permet utilitzar diferents tipus de recursos, de manera que podeu inserir en els vostres cursos pr&agrave;cticament qualsevol mena de contingut web.</p>
2  lang/ca/help/resource/window.html
View
@@ -45,4 +45,4 @@
</blockquote>
</li>
-</ol>
+</ol>
4 lang/ca/help/richtext.html
View
@@ -155,6 +155,4 @@
</tr>
</table>
</table>
-</ul>
-
-
+</ul>
31 lang/ca/help/scales.html
View
@@ -1,16 +1,15 @@
-<p align="center"><b>Escales</b></p>
-
-<p>Els professors poden crear noves escales personalitzades per usar-les en un curs en qualsevol activitat que es pugui qualificar.</p>
-
-<p>El nom de l'escala ha de ser una frase que la identifiqu&eacute;s clarament: apareixer&agrave; a les llistes de selecci&oacute; d'escales i als botons d'ajuda contextual.</p>
-
-<p>L'escala es defineix com una llista ordenada de valors, que van
- des dels negatius als positius, separats per comes. Per exemple: </p>
-
-<blockquote><i>Decebedor, No prou bo, Correcte, Bo, Molt bo, Excel&middot;lent!
- </i></blockquote>
-
-<p>Les escales tamb&eacute; han d'incloure una bona descripci&oacute; del que signifiquen i com han d'usar-se. Aquesta descripci&oacute; apareix a les p&agrave;gines d'ajuda per a professors i estudiants.</p>
-
-<p>Finalment, pot haver-hi una o m&eacute;s escales "est&agrave;ndard" definides per l'administrador per a tot el lloc web. Aquestes estaran disponibles per a tots els cursos.</p>
-
+<p align="center"><b>Escales</b></p>
+
+<p>Els professors poden crear noves escales personalitzades per usar-les en un curs en qualsevol activitat que es pugui qualificar.</p>
+
+<p>El nom de l'escala ha de ser una frase que la identifiqu&eacute;s clarament: apareixer&agrave; a les llistes de selecci&oacute; d'escales i als botons d'ajuda contextual.</p>
+
+<p>L'escala es defineix com una llista ordenada de valors, que van
+ des dels negatius als positius, separats per comes. Per exemple: </p>
+
+<blockquote><i>Decebedor, No prou bo, Correcte, Bo, Molt bo, Excel&middot;lent!
+ </i></blockquote>
+
+<p>Les escales tamb&eacute; han d'incloure una bona descripci&oacute; del que signifiquen i com han d'usar-se. Aquesta descripci&oacute; apareix a les p&agrave;gines d'ajuda per a professors i estudiants.</p>
+
+<p>Finalment, pot haver-hi una o m&eacute;s escales "est&agrave;ndard" definides per l'administrador per a tot el lloc web. Aquestes estaran disponibles per a tots els cursos.</p>
10 lang/ca/help/scheduler/mods.html
View
@@ -1 +1,9 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif" />&nbsp;<b>Planificador</b></p> <ul> <p>Aquest m&ograve;dul us ajuda a planificar cites un-a-un amb tots els vostres estudiants. Heu d'especificar les hores en les quals esteu disponible per veure els estudiants i la durada de la cita. Aleshores els estudiants poden reservar una d'aquestes ranures de temps que s'obren. El m&ograve;dul tamb&eacute; us permet registrar l'assist&egrave;ncia dels estudiants. </p> </ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif" />&nbsp;<b>Planificador</b></p>
+
+<ul>
+
+<p>Aquest m&ograve;dul us ajuda a planificar cites un-a-un amb tots els vostres estudiants. Heu d'especificar les hores en les quals esteu disponible per veure els estudiants i la durada de la cita. Aleshores els estudiants poden reservar una d'aquestes ranures de temps que s'obren. El m&ograve;dul tamb&eacute; us permet registrar l'assist&egrave;ncia dels estudiants.
+
+</p>
+
+</ul>
2  lang/ca/help/scorm/index.html
View
@@ -7,4 +7,4 @@
<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=maxgrade.html">El valor m�xim de qualificaci� d'un curs SCORM</a></li>
<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=size.html">Definir la mida del marc o finestra del SCO</a></li>
<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=package.html">Qu� �s un paquet SCORM/AICC</a></li>
-</ul>
+</ul>
2  lang/ca/help/scorm/mods.html
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<div class="indent">
Un paquet SCORM �s un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'est�ndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.
Aquests paquets poden incloure p�gines web, gr�fics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El m�dul SCORM permet carregar f�cilment qualsevol paquet SCORM est�ndard i convertir-lo en part d'un curs.
-</div>
+</div>
2  lang/ca/help/scorm/size.html
View
@@ -1,3 +1,3 @@
<p><b>Mida</b></p>
-<p>Aquests dos par�metres defineixen l'al�ada i l'amplada del marc o finestra del SCO.</p>
+<p>Aquests dos par�metres defineixen l'al�ada i l'amplada del marc o finestra del SCO.</p>
2  lang/ca/help/search.html
View
@@ -41,4 +41,4 @@
</table>
-<p>Tamb� podeu pr�mer el bot� Cerca sense teclejar cap paraula en el camp de cerca i entrareu en un formulari amb m�s opcions que facilita les cerques avan�ades.</p>
+<p>Tamb� podeu pr�mer el bot� Cerca sense teclejar cap paraula en el camp de cerca i entrareu en un formulari amb m�s opcions que facilita les cerques avan�ades.</p>