Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent d05956a commit f52a0eb948e0cf28dc6b426848c9cf214d3613fe stigbjarne committed Jan 14, 2004
@@ -0,0 +1,24 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Sett karakter på studentenes vurderinger</B></P>
+
+<P>Dette skjermbildet brukes for å skrive inn lærerens karakterer for
+vurderingene som er gjort av studentene i fasene for innleveringer og
+vurderinger i oppgaven. En relativ enkel karakter brukes, poeng av 20. Læreren
+kan velge hva som skal settes karakter på og de relative poengene fra
+instruksjonene gitt til studentene før oppgaven starter. For eksempel kan
+studenter på høyere nivå bli bedt om å gi kritiske kommentarer, på middles nivå
+kan de bli bedt om å peke ut styrker og svakheter, og endelig på et lavere nivå
+kan de helt enkelt bli bedt om å peke ut feil og uriktigheter. </P>
+
+<P>Dersom det er tilgjengelig vil lærerens egen vurdering vises ovenfor
+studentens slik at det blir enkelt å sammenligne. Lærerens egne kommentarer kan
+fungere som en slags huskelapp. </P>
+
+<P>Karakterene for vurderingene lagres ved å klikke på knappen nederst på siden.
+Det er mulig å gjenta karaktersettingen innenfor systemets redigeringsperiode
+(Vanligvis 30 minutter, spør systemets administrator). Straks denne fristen har
+gått ut blir lærerens kommentarer tilgjengelige for studentene. Karakteren for
+vurderingen blir derimot ikke vist før studentenes endelige karakterer gjøres
+tilgjengelige. (Årsaken til dette er den sannsynlige forvirringen mellom
+karakteren for dette stykket arbeide og karakteren for VURDERINGEN av det
+arbeidet. I en tidlig fase i oppgaven vil ikke denne forskjellen være tydelig
+for alle studentene.) </P>
@@ -0,0 +1,50 @@
+<p>Modulen Workshop</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html">En oppgave som har
+ fått karakter av medstudenter</a><li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html">
+ Legg til en kommentar</a><li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html">Anonym
+ vurdering</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html">
+ Vurdering av lærerens eksempler</a><li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html">Elementer
+ i oppgaven</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html">Vis lærerens
+ karakterer</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html">Rediger en
+ kommentar</a><li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html">
+ Karaktersetting av studentoppgaver</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html">Karakterstrategi</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html">Vurdering av
+ studentinnleveringer</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html">Sett
+ karakterer på studentenes vurderinger</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html">Skjul karakterene</a><li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html">Inkluder
+ egenvurdering i oppgaven</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=managing.html">Å håndtere en oppgave
+ med aktiviteten Workshop</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">
+ Antallet vurderinger av studentinnleveringer</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html">
+ Antallet vurderinger av lærerens eksempler</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html">Antallet kommentarer,
+ elementer mv.</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html">Antallet
+ vurderinger av medstudenter</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html">Oppgave der
+ medstudentene får sette karakter</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html">Levere oppgaver på nytt</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html">Egenvurdering</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html">Eksempelskjema for
+ vurdering</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html">Innlevering
+ av lærerens eksempler</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html">Elementer
+ som inngår i de endelige karakterene</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html">Utregning
+ av de endelige karakterene</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html">De endelige
+ karakterene</a><li>
+ <a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html">Ikke
+ vurderte vurderinger (Studentinnleveringer)</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html">
+ Ikke vurderte vurderinger (Lærerinnleveringer)</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,27 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Innlevering av lærerens eksempler</B></P>
+
+<P>Dersom studentene skal vurdere noen eksempler på innleveringer før de leverer
+inn sitt eget arbeide, må læreren bruke denne lenken for å levere inn disse
+eksemplene. Læreren kan levere inn (så godt som) et ubegrenset antall
+eksempelinnleveringer. Dersom antallet eksempler som er levert inn av læreren er
+høyere enn antallet eksempler hver student skal vurdere, får studentene tildelt
+lærereksempler for vurdering i tilfeldig rekkefølge. (Men likevel balansert.)
+Systemet forsøker å forsikre at hvert av eksemplene fordeles til like mange
+studenter. Fordelingen skjer tilfeldig, slik at f.eks. dersom ti eksempler er
+levert inn av læreren er det svært usannsynlig at den første studenten får
+eksempel 1, eksempel 2 og eksempel 3 etc. til vurdering. </P>
+
+<P>Dersom læreren leverer inn færre eksempler enn studentene blir bedt om å
+vurdere, får studentene likevel bare dette antallet (som er levert inn av lærer)
+til vurdering. </P>
+
+<P>Etter at læreren har levert eksemplene er det nyttig for læreren å vurdere
+disse eksemplene, evt. også kun delvis. Disse vurderingene er private for
+læreren, de vises IKKE til studentene i noen av fasene i oppgaven. Derimot blir
+de vist til læreren når læreren ser på studentenes vurderinger av eksemplene.
+Når læreren vurderer og evt. setter karakter på studentenes vurderinger av
+lærerens eksempler vises lærerens egen vurdering av det aktuelle eksempelet
+øverst på skjermen, og studentens vurdering vises nederst. Den &quot;ekstra&quot;
+vurderingen fungerer som en referanse og en påminnelse for læreren om de
+viktigste faktorene i eksempelet (og oppgaven).&nbsp;
+</P>

0 comments on commit f52a0eb

Please sign in to comment.