Browse files

put diacritical mark on translation of word open to differatiate from

translation of tomorrow
  • Loading branch information...
1 parent a3f2bc7 commit f552cf18d8c84211d5413b4f04d64688a284e1e8 rcantada committed Jul 16, 2005
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/tl/quiz.php
View
10 lang/tl/quiz.php
@@ -297,7 +297,7 @@
$string['quizcloses'] = 'Magsasara ang Pagsusulit';
$string['quiznotavailable'] = 'Hindi maaaring kunin ang pagsusulit hanggang: $a';
$string['quizopen'] = 'Buksan ang pagsusulit';
-$string['quizopens'] = 'Magbubukas ang Pagsusulit';
+$string['quizopens'] = 'Magbubukás ang Pagsusulit';
$string['quiztimelimit'] = 'Taning: $a';
$string['quiztimer'] = 'Orasan ng Pagsusulit';
$string['random'] = 'Random na Tanong';
@@ -318,7 +318,7 @@
$string['regradingquiz'] = 'Muling Minamarkahan ang Pagsusulit na \"$a\" ';
$string['relative'] = 'Relatibo';
$string['remove'] = 'Alisin';
-$string['rename'] = 'Palitan ang Panglan';
+$string['rename'] = 'Palitan ang Pangalan';
$string['renderingserverconnectfailed'] = 'Nabigo ang server na $a, na magproseso ng isang kahilingan na RQP. Tingnan kung tama ang URL.';
$string['repaginate'] = 'Baguhin ang ayos ng pahina na may $a na tanong bawat pahina';
$string['replace'] = 'Palitan';
@@ -342,12 +342,12 @@
$string['review'] = 'Irebyu';
$string['reviewafter'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu matapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewalways'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu anumang oras';
-$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukas ang pagsusulit';
+$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukás ang pagsusulit';
$string['reviewclosed'] = 'Pagkatapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewimmediately'] = 'Pagkatapos na pagkatapos ng pagkuha';
$string['reviewnever'] = 'Huwag kailanman pahintulutan ang pagrebyu';
$string['reviewofattempt'] = 'Rebyu ng Pagkuha na $a';
-$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukas pa ang pagsusulit';
+$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukás pa ang pagsusulit';
$string['reviewoptions'] = 'Maaaring magrebyu ang mga mag-aaral';
$string['reviewresponse'] = 'Rebyuhin ang tugon';
$string['rqp'] = 'Tanong mula sa Malayo ';
@@ -406,7 +406,7 @@
$string['true'] = 'Tamà';
$string['truefalse'] = 'Tamà/Malî';
$string['type'] = 'Uri';
-$string['unfinished'] = 'bukas';
+$string['unfinished'] = 'bukás';
$string['uniform'] = 'mga decimal, mula sa isang uniform distribution';
$string['unit'] = 'Yunit';
$string['unknowntype'] = 'Ang uri ng tanong sa ika- $a na linya ay hindi suportado. Hindi gagamitin ang tanong';

0 comments on commit f552cf1

Please sign in to comment.