Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

put diacritical mark on translation of word open to differatiate from

translation of tomorrow
  • Loading branch information...
commit f552cf18d8c84211d5413b4f04d64688a284e1e8 1 parent a3f2bc7
rcantada authored
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/tl/quiz.php
View
10 lang/tl/quiz.php
@@ -297,7 +297,7 @@
$string['quizcloses'] = 'Magsasara ang Pagsusulit';
$string['quiznotavailable'] = 'Hindi maaaring kunin ang pagsusulit hanggang: $a';
$string['quizopen'] = 'Buksan ang pagsusulit';
-$string['quizopens'] = 'Magbubukas ang Pagsusulit';
+$string['quizopens'] = 'Magbubukás ang Pagsusulit';
$string['quiztimelimit'] = 'Taning: $a';
$string['quiztimer'] = 'Orasan ng Pagsusulit';
$string['random'] = 'Random na Tanong';
@@ -318,7 +318,7 @@
$string['regradingquiz'] = 'Muling Minamarkahan ang Pagsusulit na \"$a\" ';
$string['relative'] = 'Relatibo';
$string['remove'] = 'Alisin';
-$string['rename'] = 'Palitan ang Panglan';
+$string['rename'] = 'Palitan ang Pangalan';
$string['renderingserverconnectfailed'] = 'Nabigo ang server na $a, na magproseso ng isang kahilingan na RQP. Tingnan kung tama ang URL.';
$string['repaginate'] = 'Baguhin ang ayos ng pahina na may $a na tanong bawat pahina';
$string['replace'] = 'Palitan';
@@ -342,12 +342,12 @@
$string['review'] = 'Irebyu';
$string['reviewafter'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu matapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewalways'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu anumang oras';
-$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukas ang pagsusulit';
+$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukás ang pagsusulit';
$string['reviewclosed'] = 'Pagkatapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewimmediately'] = 'Pagkatapos na pagkatapos ng pagkuha';
$string['reviewnever'] = 'Huwag kailanman pahintulutan ang pagrebyu';
$string['reviewofattempt'] = 'Rebyu ng Pagkuha na $a';
-$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukas pa ang pagsusulit';
+$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukás pa ang pagsusulit';
$string['reviewoptions'] = 'Maaaring magrebyu ang mga mag-aaral';
$string['reviewresponse'] = 'Rebyuhin ang tugon';
$string['rqp'] = 'Tanong mula sa Malayo ';
@@ -406,7 +406,7 @@
$string['true'] = 'Tamà';
$string['truefalse'] = 'Tamà/Malî';
$string['type'] = 'Uri';
-$string['unfinished'] = 'bukas';
+$string['unfinished'] = 'bukás';
$string['uniform'] = 'mga decimal, mula sa isang uniform distribution';
$string['unit'] = 'Yunit';
$string['unknowntype'] = 'Ang uri ng tanong sa ika- $a na linya ay hindi suportado. Hindi gagamitin ang tanong';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.