Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 8c1315f commit f5a10e4fa34ba2ba7f85ce0891d738406807cf80 carlesbellver committed Feb 24, 2005
View
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?PHP // $Id$
+
+$string['modulename'] = 'Llibre';
+$string['modulenameplural'] = 'Llibres';
+
+$string['toc'] = 'Índex';
+$string['tocwidth'] = 'Escolliu l\'amplada de l\'índex per tots els llibres.';
+$string['faq'] = 'PMF dels llibres (FAQ)';
+
+$string['disableprinting'] = 'Desactiva la impressió';
+$string['customtitles'] = 'Títols personalitzats';
+
+$string['editingchapter'] = 'S\'està editant el capítol';
+$string['chaptertitle'] = 'Títol del capítol';
+$string['content'] = 'Contingut';
+$string['subchapter'] = 'Subcapítol';
+
+$string['numbering'] = 'Numeració de capítols';
+$string['numbering0'] = 'Cap';
+$string['numbering1'] = 'Nombres';
+$string['numbering2'] = 'Pics';
+$string['numbering3'] = 'Indentat';
+
+$string['chapterscount'] = 'Capítols';
+
+$string['addafter'] = 'Afegeix un nou capítol';
+$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol?';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
+
+$string['printbook'] = 'Imprimeix el llibre sencer';
+$string['printchapter'] = 'Imprimeix aquest capítol';
+$string['printdate'] = 'Data';
+$string['printedby'] = 'Imprès per';
+$string['top'] = 'amunt';
+
+$string['navprev'] = 'Anterior';
+$string['navnext'] = 'Següent';
+$string['navexit'] = 'Sortir del llibre';
+
+$string['importingchapters'] = 'S\'estan important capítols al llibre';
+$string['import'] = 'Importa';
+$string['doimport'] = 'Importa';
+$string['importing'] = 'S\'està important';
+$string['relinking'] = 'S\'estan refent els enllaços';
+$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capÌtols estan ordenats alfabËticament pel nom del fitxer.';
+$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
+$string['fileordir'] = 'Fitxer o directori';
+
+?>
+
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'TOTES';
$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
+$string['allowprintview'] = 'Permet visualització per a imprimir';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['approve'] = 'D\'acord';
@@ -130,6 +131,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
+$string['printviewnotallowed'] = 'No es permet la visualització per a imprimir';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['rating'] = 'S\'està valorant';
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Títols personalitzats</b></p>
+
+<p>Els títols de capítols es mostren automàticament només a l'índex.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Deshabilita la impressió</b></p>
+
+<p>Oculta les icones d'imprimir.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Edició de capítol</b></p>
+
+<p>Procureu mantenir curt el títol del capítol.</p>
+
+<p>El nivell màxim de subcapítols és de dos.</p>
+
+<p>Si teniu problemes emprant l'editor HTML integrat, proveu d'usar un altre navegador (com ara el Mozilla Firefox) o bé desactivar completament l'editor en el vostre perfil.</p>
View
@@ -0,0 +1,39 @@
+<p align="center">
+ <b>Preguntes Més Freqüents sobre els Llibres</b>
+</p>
+<dl>
+ <dt>
+ <b>Per què només dos nivells?</b>
+ </dt>
+ <dd>
+ Dos nivells acostumen a ser suficients per a la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu
+ <a href="http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm" target="_blank">PDFCreator</a>,
+ <a href="http://fineprint.com/products/pdffactory/index.html" target="_blank">
+ PDFFactory</a>,
+ <a href="http://www.adobe.com/products/acrobatstd/main.html" target="_blank">Adobe Acrobat</a>,
+ etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p. ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]
+ <br />
+ </dd>
+ <br />
+ <dt>
+ <b>Els estudiants poden editar els llibres?</b>
+ </dt>
+ <dd>
+ Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és mantenir el mòdul de llibres el més senzill possible.
+ </dd>
+ <br />
+ <dt>
+ <b>Com puc fer cerques dins dels llibres?</b>
+ </dt>
+ <dd>
+ De moment només hi ha una manera: emprar les facilitats de cerca del navegador en una pàgina d'impressió. Les cerques globals només són possibles actualment als fòrums de Moodle. Estaria bé poder fer cerques globals en tots els recursos, llibres inclosos; algun voluntari?
+ </dd>
+ <br />
+ <dt>
+ <b>Els meus títols no caben en una línia.</b>
+ </dt>
+ <dd>
+ Mireu de rescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que us canviï l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.
+ </dd>
+ <br />
+</dl>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Importació</b></p>
+
+<p>Podeu importar un únic fitxer HTML o bé tots els fitxers HTML d'un directori.</p>
+
+<p>Els enllaços relatius seran convertits a enllaços absoluts a capítols. Les imatges i els arxius flash o java també es reenllaçaran.</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p>Mňdul de Llibres</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=numberingtype.html">Numeració de capítols</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=disableprinting.html">Desactiva la impressió</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=customtitles.html">Títols personalitzats</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=summary.html">Resum</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=edit.html">Edició de capítols</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=import.html">Importació</a>
+ <li><a href="help.php?module=book&file=faq.html">PMF del mňdul Llibres (FAQ)</a>
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/book/icon.gif">&nbsp;<b>Llibres</b></p>
+<ul>
+<p>Un llibre és un material d'estudi multipŕgina senzill</p>
+</ul>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Numeració de capítols</b></p>
+
+<p>Hi ha uns quants tipus de numeració predefinits:
+
+<p><b>Cap</b> - als títols de capítols i subcaptols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...</p>
+
+<p><b>Nombres</b> - els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2,
+...)<p>
+
+<p><b>Pics</b> - els subcapítols s'indenten i es mostren amb pics.<p>
+
+<p><b>Indentats</b> - els subcapítols s'indenten.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Resum</b></p>
+
+<p>El resum és una descripció molt curta del llibre.</p>
+
+<p>No estigueu temptats d'escriure massa coses aquí!</p>
View
@@ -842,7 +842,7 @@
$string['pageheaderconfigablock'] = 'S\'està configurant un bloc en %%fullname%%';
$string['parentcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs pare';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'El curs pare no és un metacurs';
-$string['parentfolder'] = 'Carpeta pare';
+$string['parentfolder'] = 'Nivell superior';
$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';

0 comments on commit f5a10e4

Please sign in to comment.