Permalink
Browse files

Added limit.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent b9d5ef3 commit f5aa179a5362ae8a917c4b25db7632b27bd5f0a1
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/vi_utf8/help/choice/limit.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Giới hạn lựa chọn</b></p>
+
+<p>Tùy chọn này cho phép bạn giới hạn số lần người tham gia có thể chọn đối với một khả năng lựa chọn cụ thể.</p>
+
+<p>Một khi Tuỳ chọn giới hạn được kích hoạt, thì mỗi tùy chọn có thể đặt một giới hạn.
+ Khi đã đến giới hạn thì không người nào có thể chọn được tùy chọn này nữa.
+ Giới hạn không (0) có nghĩa là không ai được chọn lựa mục đó.</p>
+
+<p>Nếu các giới hạn được tắt thì một số lượng người tham gia bất kỳ có thể chọn các khả năng bất kỳ.</p>

0 comments on commit f5aa179

Please sign in to comment.