Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 6a0f4e2 commit f5b84ca1509fb52193c4fcf9bfde4405ec15b12f carlesbellver committed Oct 7, 2004
Showing with 77 additions and 11 deletions.
  1. +28 −6 lang/ca/auth.php
  2. +2 −1 lang/ca/error.php
  3. +2 −1 lang/ca/install.php
  4. +45 −3 lang/ca/scorm.php
View
34 lang/ca/auth.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+$string['auth_common_settings'] = 'Paràmetres comuns';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Mapatge de dades';
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari del Moodle amb informació dels <B>camps de la base de dades externa</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc s\'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nom del camp que conté la contrasenya';
@@ -14,6 +16,8 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Utilitza una base de dades externa';
$string['auth_dbtype'] = 'Tipus de base de dades (vg. la <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>documentació sobre ADOdb</A>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Nom d\'usuari amb accés de lectura a la base de dades';
+$string['auth_editlock'] = 'Bloqueja valor';
+$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Bloqueja valor:</b> si habiliteu aquesta opció, impedireu que els usuaris i administradors de Moodle editen aquest fitxer directament. Utilitzeu aquesta opció si manteniu aquestes dades en un sistema d\'autenticació extern.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'La confirmació per correu electrònic és el mètode d\'autenticació per defecte. Quan l\'usuari es registra i tria el seu nom d\'usuari i contrasenya, se li envia un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l\'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d\'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Autenticació basada en el correu electrònic';
$string['auth_fccreators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els diferents grups amb \';\'. Els noms han de ser exactament iguals als del servidor FirstClass. El sistema distingeix majúscules i minúscules.';
@@ -28,15 +32,18 @@
$string['auth_imapport'] = 'El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Utilitza un servidor IMAP';
$string['auth_imaptype'] = 'Tipus de servidor IMAP. Els servidors IMAP poden tenir diferents tipus d\'autenticació i negociació.';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del bind-user.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Si voleu utilitzar l\'usuari de vinculació (<i>bind-user</i>) per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del <i>bind-user</i>.';
+$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Paràmetres de vinculació';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb \';\'. Per exemple: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Si activeu la creació d\'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s\'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d\'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Paràmetres d\'entrada';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant a objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes de LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
+$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Paràmetres del servidor LDAP';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'La versió del protocol LDAP que està utilitzant el servidor.';
@@ -60,24 +67,39 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'Utilitza un servidor NNTP';
$string['auth_nonedescription'] = 'Els usuaris es poden registrar i crear comptes immediatament vàlids, sense cap mena d\'autenticació contra un servidor extern ni confirmar la identitat per correu electrònic. Teniu compte amb aquesta opció - penseu en els problemes de seguretat i d\'administració que pot causar.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Sense autenticació';
+$string['auth_pamdescription'] = 'Aquest mètode utilitza PAM per accedir els noms d\'usuari natius d\'aquest servidor. Per utilitzar aquest mòdul heu d\'instal·lar <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a>.';
+$string['auth_pamtitle'] = 'PAM (Pluggable Authentication Modules)';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'La vostra contrasenya ha caducat. Voleu canviar-la ara?';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'La vostra contrasenya caducarà aviat ($a dies). Voleu canviar-la ara?';
$string['auth_pop3description'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor POP3 per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_pop3host'] = 'L\'adreça del servidor POP3. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nom de la bústia amb la qual es fa la connexió (generalment INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)';
$string['auth_pop3title'] = 'Utilitza un servidor POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.';
-$string['auth_user_create'] = 'Activa la creació d\'usuaris';
-$string['auth_user_creation'] = 'Els nous usuaris (anònims) poden crear comptes d\'usuari en la font d\'autenticació externa i confirmar-los via correu electrònic. Si activeu aquesta opció, recordeu de configurar també opcions específiques del mòdul per a la creació d\'usuaris.';
+$string['auth_updatelocal'] = 'Actualitza dades locals';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Actualitza dades locals:</b> si habiliteu aquesta opció, el camp s\'actualitzarà (amb les dades externes d\'autenticació) cada vegada que l\'usuari entri o quan es faci una sincronització d\'usuaris. Els camps definits per actualitzar-se localment haurien d\'estar bloquejats.</p>';
+$string['auth_updateremote'] = 'Actualitza dades externes';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p>Actualitza dades externes:</b> si habiliteu aquesta opció, les dades externes d\'autenticació s\'actualitzaran quan s\'actualitzi el registre de l\'usuari. Els camps s\'haurien de desbloquejar per permetre l\'edició.</p>';
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Nota:</b> actualitzar dades LDAP externes requreix definir binddn i dindpw amb un bind-user que tingui privilegis d\'edició en tots els registres d\'usuari. Actualment no preserva valors múltiples en els atributs i suprimeix els valors extra quan es fa l\'actualització.</p>';
+$string['auth_user_create'] = 'Habilita la creació d\'usuaris';
+$string['auth_user_creation'] = 'Els nous usuaris (anònims) poden crear comptes d\'usuari en la font d\'autenticació externa i confirmar-los via correu electrònic. Si habiliteu aquesta opció, recordeu de configurar també opcions específiques del mòdul per a la creació d\'usuaris.';
$string['auth_usernameexists'] = 'El nom d\'usuari elegit ja existeix. Sisplau trieu-ne un altre.';
$string['authenticationoptions'] = 'Opcions d\'autenticació';
$string['authinstructions'] = 'Aquí podeu posar instruccions per als vostres usuaris, per tal que sàpiguen quin nom d\'usuari i quina contrasenya han d\'utilitzar. El text apareixerà a la pàgina d\'entrada. Si el deixeu en blanc no hi haurà instruccions.';
-$string['changepassword'] = 'URL de canvi de contrasenya';
+$string['changepassword'] = 'URL per a canvi de contrasenya';
$string['changepasswordhelp'] = 'Aquí podeu especificar una adreça en la qual els usuaris puguin recuperar o canviar la seua contrasenya si se n\'han oblidat. Aquesta opció apareixerà en forma de botó a la pàgina d\'entrada. Si la deixeu en blanc no apareixerà el botó.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Trieu un mètode d\'autenticació: ';
+$string['forcechangepassword'] = 'Imposa canvi de contrasenya';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Obliga els usuaris a canviar la contrasenya la pròxima vegada que entrien en Moodle.';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Obliga els usuaris a canviar la contrasenya la pròxima vegada que entrien en Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Botó d\'entrada de visitants';
$string['instructions'] = 'Instruccions';
$string['md5'] = 'Xifratge MD5';
$string['plaintext'] = 'Text net';
$string['showguestlogin'] = 'Podeu ocultar o mostrar el botó d\'entrada com a visitant a la pàgina d\'entrada.';
+$string['stdchangepassword'] = 'Utilitza la pàgina estàndard de canvi de contrasenya';
+$string['stdchangepassword_expl'] = 'Si el sistema extern d\'autenticació permet canvis de contrasenya per mitjà de Moodle, commuteu aquest paràmetre a Sí. Aquest paràmetre substitueix l\'\"URL per a canvi de contrasenya\".';
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'NOTA: s\'aconsella que utilitzeu LDAP sobre un túnel xifrat SSL (ldaps://) si el servidor LDAP és remot.';
?>
View
3 lang/ca/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Sembla que el vostre número IP ha canviat des que heu entrat. Aquesta característica de seguretat impedeix que un <i>cracker</i> suplanti la vostra identitat després que heu entrat en Moodle. Els usuaris normals no haurien de veure aquest missatge: demaneu ajuda a l\'administrador del lloc.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
View
3 lang/ca/install.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['admindirerror'] = 'El directori d\'administració especificat és incorrecte';
@@ -83,6 +83,7 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.
</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'El PHP no s\'ha configurat correctament amb l\'extensió MySQL per tal que es pugui comunicar amb MySQL. Comproveu el fitxer php.ini o recompileu el PHP.';
$string['pass'] = 'Correcte';
$string['phpversion'] = 'Versió PHP';
$string['phpversionerror'] = 'La versió del PHP ha de ser com a mínim la 4.1.0';
View
48 lang/ca/scorm.php
@@ -1,36 +1,78 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+$string['asset'] = '';
+$string['attr_error'] = 'Valor incorrecte de l\'atribut ($a->attr) en l\'etiqueta $a->tag';
$string['autocontinue'] = 'Continuació automàtica';
+$string['badmanifest'] = 'El manifest té errors: vg. el registre d\'errors';
$string['browse'] = 'Explora';
$string['browsed'] = 'Explorat';
$string['browsemode'] = 'Mode d\'exploració';
$string['chooseapacket'] = 'Trieu o actualitzeu un paquet SCORM';
$string['completed'] = 'Completat';
+$string['configframesize'] = 'Aquest valor és la mida en píxels del marc superior (el que conté la navegació) quan es reprodueix un paquet SCORM.';
+$string['configpopup'] = 'Quan s\'afegeix un nou paquet SCORM que es pot visualitzar en una finestra emergent, cal habilitar per defecte aquesta opció?';
+$string['configpopupheight'] = 'Quina alçada per defecte han de tenir les noves finestres emergents?';
+$string['configpopupresizable'] = 'Les finestres emergents s\'han de poder redimensionar per defecte?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Les finestres emergents han de permetre per defecte el desplaçament?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'estat?';
+$string['configpopupwidth'] = 'Quina amplada per defecte han de tenir les noves finestres emergents?';
$string['coursepacket'] = 'Paquet de curs';
$string['coursestruct'] = 'Estructura del curs';
$string['datadir'] = 'Error del sistema de fitxers: no s\'ha pogut crear el directori de dades del curs';
+$string['domxml'] = 'Biblioteca externa DOMXML';
$string['entercourse'] = 'Entra al curs SCORM';
+$string['errorlogs'] = 'Registre d\'errors';
$string['failed'] = 'Fallat';
+$string['found'] = 'S\'ha trobat el manifest';
+$string['gradeaverage'] = 'Nota mitjana';
+$string['gradehighest'] = 'Nota més alta';
+$string['grademethod'] = 'Mètode de qualificació';
+$string['gradescoes'] = 'Situació dels Sco';
+$string['gradesum'] = 'Suma de notes';
+$string['guestsno'] = 'Els visitants no poden veure cursos SCORM';
$string['incomplete'] = 'No completat';
+$string['missing_attribute'] = 'Falta l\'atribut $a->attr en l\'etiqueta $a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'Falta l\'etiqueta $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
-$string['modulename'] = 'Scorm';
-$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
+$string['modulename'] = 'SCORM';
+$string['modulenameplural'] = 'SCORM';
+$string['newheight'] = 'Alçada per defecte de la finestra (en píxels)';
+$string['newresizable'] = 'Permet redimensionar la finestra';
+$string['newscrollbars'] = 'Permet el desplaçament dins de la finestra';
+$string['newstatus'] = 'Mostra la barra d\'estat';
+$string['newwidth'] = 'Amplada de la finestra (en píxels)';
+$string['newwindow'] = 'Nova finestra';
+$string['newwindowopen'] = 'Mostra el paquet SCORM en una nova finestra emergent';
$string['next'] = 'Continua';
+$string['no_attributes'] = 'L\'etiqueta $a->tag ha de tenir atributs';
+$string['no_children'] = 'L\'etiqueta $a->tag ha de tenir fills';
$string['nomanifest'] = 'No s\'ha trobat el manifest';
$string['noreports'] = 'Cap informe per visualitzar';
$string['normal'] = 'Normal';
+$string['not_corr_type'] = 'El tipus de l\'etiqueta $a->tag no coincideix';
$string['notattempted'] = 'No intentat';
+$string['organizations'] = 'Organitzacions';
$string['packagedir'] = 'Error del sistema de fitxers: no es pot crear el directori del paquet';
$string['passed'] = 'S\'ha passat';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (biblioteca nativa DOMXML)';
+$string['position_error'] = 'L\'etiqueta $a->tag no pot ser filla de $a->parent';
$string['prev'] = 'Anterior';
$string['regular'] = 'Manifest normal';
$string['report'] = 'Informe';
$string['review'] = 'Revisa';
+$string['scoes'] = 'SCO';
+$string['score'] = 'Puntuació bruta';
+$string['syntax'] = 'Error de sintaxi';
+$string['tag_error'] = 'Etiqueta desconeguda ($a->tag) amb aquest contingut: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa atributs';
+$string['too_many_children'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa fills';
$string['trackingloose'] = 'ATENCIÓ: les dades de seguiment d\'aquest paquet SCORM es perdran.';
$string['validateascorm'] = 'Valida un paquet scorm';
$string['validation'] = 'Resultat de la validació';
+$string['validationtype'] = 'Aquesta preferència defineix la biblioteca DOMXML utilitzada per validar el manifest SCORM. Si no sabeu, deixeu l\'opció seleccionada per defecte.';
+$string['versionwarning'] = 'La versió del manifest és anterior a la 1.3, advertiment a l\'etiqueta $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes de $a intents';
?>

0 comments on commit f5b84ca

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.